Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.11.14

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.11.2014
Tid            : 09:00 - 11:35
Til stede   : 9 representanter

 
I starten av møtet orienterte arealplanlegger Thomas Møller om status for arbeidet med Kommunedelplan Verdal - sentrum.

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (blir datamessig for stor til å laste på nett, vedlegg må finnes under hver enkelt sak)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 69/14 Godkjenning av møteprotokoll 14.10.14 Protokoll
PS 70/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 71/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune Protokoll
PS 72/14 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - Festetomt Ørin - Tor Risan Protokoll
PS 73/14 Utleie ved Verdalsøra ungdomsskole og barneskole, flerbrukshall og svømmehall- Utleiepriser Protokoll
PS 74/14 Rydding i bjørkealle langs RV757 parsell Verdal Bo og helsetun - Kirkehaug Protokoll
PS 75/14 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - høring av konsesjonssøknad Protokoll
PS 76/14 Detaljregulering Massetak Bollgarden Vest - planforslag til høring og off.ettersyn i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10  Protokoll
PS 77/14 Detaljregulering Halsanvegen 7 - planforslag til høring og offentlig ettersyn Protokoll
PS 78/14 Søknad om utvidelse av motorsportsanlegget til Kvernmo Motor SA Protokoll
PS 79/14 Andre saker
-
Protokoll
PS 80/14 B-sak: Bolystprisen Verdal kommune 2014 - sakksdokument legges ut i møtet
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 18.11.2014 

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Oddbjørg Grønn H Vara Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Enhetsleder, Enheten for Samfunnsutvikling  

 

 

 

PS 069/14 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. oktober 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. oktober 2014 godkjennes.

 

PS 070/14 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 

 

PS 071/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014

BEHANDLING: 
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til vedtak:
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 – Verdal kommune tas til orientering.

 

PS 072/14 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - Festetomt Ørin - Tor Risan  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

  1. Søknad fra Tor Risan om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.277/bnr.318/fnr.3 og 277/321/2 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.01.2015.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 307 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     
     

  
   
PS 073/14 Utleie ved Verdalsøra ungdomsskole og barneskole, flerbrukshall og svømmehall- Utleiepriser   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Betalingssatser vedrørende dekning av vaktmesterutgifter ved helgeutleie av Verdalsøra ungdomskole og barneskole opprettholdes.

   

PS 074/14 Rydding i bjørkealle langs RV757 parsell Verdal Bo og helsetun - Kirkehaug  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014
 
BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:     
Det gis tillatelse til nødvendig hugging av 11 trær i bjørkealleen langs FV757 på stekningen Verdal Bo og Helsetun – Kirkehaug. Dette for å sikre drift på gatelysene på denne vegparsellen.

 

PS 075/14 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - høring av konsesjonssøknad  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014
 
BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternative forslag til første setning i første avsnitt i rådmannens forslag til innstilling:
Verdal kommune fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens innstilling og SP v/Karl B. Hoel sitt alternative forslag. SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til innstilling og den vedtatte endring. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:     
Verdal kommune fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes ut fra følgende:

  • Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
  • Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her.

 

 

PS 076/14 Detaljregulering Massetak Bollgarden Vest - planforslag til høring og off.ettersyn i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:    
Detaljregulering massetak Bollgarden vest legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10

 

PS 077/14 Detaljregulering Halsanvegen 7 - planforslag til høring og offentlig ettersyn  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014
 
BEHANDLING: 
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:     
Forslag til Detaljregulering Halsanvegen 7 legges ut til høring og off. ettersyn i seks uker i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10.

 

PS 078/14 Søknad om utvidelse av motorsportsanlegget til Kvernmo Motor SA  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014
 
BEHANDLING: 
Repr. Kjetil Aarstad erklærte seg inhabil da han er styreleder i Kvernmo Motor SA.
Ved votering ble repr. Aarstad enstemmig erklært inhabil. Jfr. Kommunelovens § 40 pkt. 4.

Til stede: 8 representanter.

Høyre v/Oddbjørg Grønn fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Det tilrås oppstartet endring av reguleringsplan Motorsportsanlegg Seterneset, vedtatt 23.01.2006, med det formål å omdisponere areal for friluftsområde/vegetasjonsbelte til areal for motorsport.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Høyre sitt alternative forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for Høyre sitt forslag.

VEDTAK:     
Det tilrås ikke oppstartet endring av reguleringsplan Motorsportsanlegg Seterneset, vedtatt 23.01.2006, med det formål å omdisponere areal for friluftsområde/vegetasjonsbelte til areal for motorsport.

 

PS 079/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen:
Manglende gatelys langs gang- sykkelveg Forbregd-Lein.

Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte:
Dette er en fylkesveg – kommunen må ha et møte med det første med Statens Vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune for å få avklart hvilken løsning man skal komme fram til (når det gjelder deling av ansvar for investering og drift).

Repr. Trine Reitan:
Område på Ørmelen, ned mot elva - deponering av bl.a. grus, kantstein og kvist.

Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte:
Kommunen har problem med depotplass. Grusdungene er mellomlagring av masse og disse vil bli fjernet. Når det gjelder matjorda som ligger der er det p.t. ingen annen plass å ha den. Kvistdungen skal være fjernet. Når det gjelder kantsteinen er det ukjent, men skal sjekke det opp.
 
 

PS 080/14 B-sak: Bolystprisen Verdal kommune 2014 - Saksdokument legges ut i møtet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.11.2014
 
BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i hht Kommunelovens § 31.2.
Juryens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble juryens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:    
Verdal kommunes Bolystprist 2014 tildeles.............. 

 

  Til toppen av siden 

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS