Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.11.14 - PS 78/14 Søknad om utvidelse av motorsportsanlegget til Kvernmo Motor SA

Saksbehandler: Åge Isaksen

Arkivref : 2014/7115 - /1721/241/26

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.11.2014 78/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrås ikke oppstartet endring av reguleringsplan Motorsportsanlegg Seterneset, vedtatt 23.01.2006, med det formål å omdisponere areal for friluftsområde/vegetasjonsbelte til areal for motorsport. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for motorsportsanlegg Seterneset – kommunestyresak nr. 2/06. 

Saksopplysninger:
Kvernmo Motor SA har søkt kommunen om utvidelser av motorsportsanlegget i Inndalen. Begrunnelsen for dette er ønske om å bygge en større bane for gokart samt anlegge et område for snøscooterdrag. Denne utvidelsen vil bidra til å øke kvaliteten og tilbudet til barn og unge, samt sikre et større potensiale for motorsportsanlegget ved å gi et bedre kvalitativt tilbud. Større gokartbane vil bidra til at anlegget kan benyttes av flere sportsgrener, som blant annet asfaltrace enduro motorsykkel, trafikkopplæring motorsykkel samt at det kan arrangeres større gokartløp.

Lokaliseringen av motorsportsanlegget er avklart gjennom behandling av reguleringsplan «Motorsportsanlegg Seterneset, planid. 2005001» som er vedtatt 23.01.2006. De omsøkte utvidelse ligger innenfor planens avgrensning, men på areal som har reguleringsformålet friluftsområde/vegetasjonsbelte med følgende bestemmelser:

«Området er disponert til vegetasjonsskjerming, landskapselement og trekkveger for vilt langs elva. Innenfor området skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Der vegetasjon mangler, skal det etableres ny av stedlige arter. Det kan foregå plukkhost av vegetasjon for å ivareta god skjøtsel. Kroksjøene innenfor området skal opprettholdes i sin nåværende tilstand».

Utsnitt av reguleringsplan med omsøkte utvidelser
Utsnitt av reguleringsplan med omsøkte utvidelser inntegnet (Lysegrønn er areal med formål friluftsområde/vegetasjonsbelte og gul er areal for motorsport).

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for motorsportsanlegget ble det presisert en del vilkår for å kunne akseptere den lokalisering som baneanlegget fikk. Planområdet besto av lavereliggende areal med flommarkvegetasjon mot Inna, samt jord- og skogbruksareal.
Deler av det lavereliggende området har tydelige spor etter tidligere elveleie med flere små kroksjøer. I området med løvskog er det hovedsakelig gråor-heggeskog. Denne har stedvis preg av flommarkskog, som i seg selv er en spesielt verdifull naturtype for biologisk mangfold. Flommarkvegetasjonen er kartlagt og vurdert i Økoforsk rapport 1988:6, og den er her vurdert som verneverdig. I forbindelse med behandling av verneplan for flommarkskog først på 1990-tallet, ble imidlertid dette området ikke prioritert for vern. Etter den tid er dessuten Inna senket noe ovenfor Dillfossen, og flomvirkningene i området har avtatt. Kantskogen langs elva har i tillegg viktige funksjoner blant annet i biologisk og landskapsmessig sammenheng. Området er dessuten i henhold til viltkartverk viktig (beite/trekkveger) for hjorteviltet (elg, hjort, rådyr) både sommer og vinter.

Lokalisering av anlegget er også betinget av at støy fra motorsportsaktivitetene ikke overskrider de verdier som er fastsatt i støyregelverket (T-1442). I forbindelse med planarbeidet ble det gjennomført støyberegninger og disse er supplert og delvis erstattet av nye støyberegninger dat. 29.10.2007, som ble utarbeidet i forbindelse med søknad om godkjenning av anleggsplan. Støyberegningene er utført med blant annet forutsetning om at alle baner ligger innenfor området som er avsatt til motorsportsaktiviteter.

Beregningene viser at de ekvivalente støynivåene (Lden) fra motorsportaktivitetene ikke vil overstige anbefalt grense i støyregelverket (T-1442) på 45 dB ved den nærmeste boligbebyggelsen i sørvest. Beregningene som gir 42,5 dB ved nærmeste boligbebyggelse er gjennomført for en typisk ukesyklus, der det forutsettes full treningsaktivitet i alle aktuelle grener. Dersom man i tillegg forutsetter konkurranseaktivitet i samme uke vil Lden fortsatt tilfredsstille grensen, men da med støynivå på 44,6 dB som ligger helt opp mot grenseverdien.

Støyberegningene viser også at maksimale støynivåer (LAFmaks) fra motorsportaktivitet i en vanlig treningssituasjon ikke vil overstige grenseverdien på 60 dB ved den nærmeste boligbebyggelsen. Aktivitet med stort antall kjøretøy i en konkurransesituasjon kan gi støynivåer noe over 60 dB dersom starttraseen ikke skjermes og legges lavt i terrenget.

Beregningene forutsetter ingen spesielle skjermingstiltak. Kvernmo motor har opplyst i forbindelse med behandling av anleggsplanen at det planlegges å bygge en støyvoll langs med elva og beholde vegetasjon og skog i randsonene mot anlegget. Det forutsettes også bygd en støyskjerm mellom dragstripen og motorcrossbanen, samt mot depotet. Tiltakene er ikke tegnet inn i planen og virkningen er derfor ikke inkludert i beregningene.
I de nye støyvurderingene er det i tillegg anbefalt å innarbeide forslagene gitt i tidligere rapport for å sikre at støygrensene blir overholdt. Disse omfatter følgende forhold; kombinere støyskjerming og sikringssoner i den grad det er mulig, benytte bygninger og publikumsanlegg som støyskjermer, nytte overskuddsmasser som støyskjerming, vurdere støyskjerming av starttraseer og bevare vegetasjon

Vurdering:
De omsøkte utvidelser som nå fremmes, vil bryte drastisk med de forutsetninger som er lagt til grunn for å kunne akseptere den lokalisering av motorsportsanlegget som ble valgt gjennom planbehandlingen.
Samkommunens fagansvarlig innenfor biologisk mangfold gir blant annet følgende vurdering:
«Endringen vil avskjære eksisterende kantsone mellom elva og anlegget i sørlig del. Kantsoner mot vassdrag er generelt viktige økologiske element, og i denne sak forsterket av dette som en aktuell korridor for hjortevilt. I tillegg til disse forhold vil økt nærhet til elv og kroksjøer bety økt risiko for forurensning til vann. For øvrig er det grunn til å anta at både skogfjerning og flytting av aktivitet i retning av FV 72 vil øke støybildet for boligene der, og i så fall betinge nye støysoneberegninger. Det er lite trolig at anlegget hadde blitt godkjent med en utforming som denne søknaden innebærer, og det at anlegget er etablert bør ikke være et argument for at tilleggssøknader skal slippe lettere gjennom.»

Utvidelsen vil bety at motorsportsaktivitet vil kunne tillates ca. 250 m nærmere boligbebyggelsen i sørvest. Støyberegningene som tidligere er gjennomført i forbindelse med planbehandling og godkjenning av anleggsplan, viser at støynivået for nærmeste boligbebyggelse ligger tett opp mot grenseverdiene og for aktivitet med stort antall kjøretøy vil maksimalt støynivå ligge noe over grenseverdien. Dersom det skulle tillates å flytte motorsportsaktiviteter 250 m nærmere boligbebyggelsen, må det forventes at grenseverdiene for støynivået vil bli betydelig overskredet. Konflikter i tilknytning til støy var et sentralt tema i forbindelse med planbehandlingen, og var et forhold som ble nøye vurdert i forbindelse med klagebehandling på planvedtaket.

Omsøkt utvidelse vil være klart i strid med gjeldende reguleringsplan og søknaden kan derfor ikke behandles som en dispensasjonssak. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Reguleringsplanens intensjoner med å bevare betydelige vegetasjonssoner av hensyn til biologisk mangfold og støy gjør seg fortsatt gjeldende med styrke, og vilkårene for å kunne gi dispensasjon er dermed ikke tilstede.

Med de klare forutsetninger knyttet til biologisk mangfold og støypåvirkning som lå til grunn for å kunne akseptere lokaliseringen av motorsportsanlegget på dette stedet, kan rådmannen heller ikke tilrå at det igangsettes reguleringsendring for eventuelt å avklare omsøkte utvidelser.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.11.2014 10:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS