Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.05.2015 - PS 32/15 Mindre endring av detaljregulering for Fv 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2011/8828 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.05.2015 32/15

 

Rådmannens forslag tiol vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 og 12-14 vedtas vedlagte mindre endring datert 12.03.2015 av detaljregulering fv. 759, Valum – Hallem gang-/sykkelveg.  

Vedlegg:

 1. Førstegangsbehandling, delegert sak 270/15 
 2. Kartutsnitt dat. 12.03.15

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak nr. 100/12.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre har i møte den 29.10.2012, sak nr. 100/12 vedtatt detaljregulering av gang-/sykkelveg langs fv. 759, Valum – Hallem. Kommunestyrets vedtak ble påklaget av flere grunneiere, blant annet eier av boligeiendommen 36/47, Terje Kirkholt, som mente arealinngrepet i vesentlig grad vil forringe eiendommens kvaliteter og verdi. Kommunen avviste klagen og saken ble oversendt til Fylkesmannen for endelig behandling. Fylkesmannen har ved brev dat. 12.02.2014 stadfestet kommunestyrets vedtak i sak nr. 100/12.

I forbindelse med forhandlinger om arbeidstillatelse er reduksjoner i arealinngrep på eiendommen 36/47 vurdert på nytt, og Statens vegvesen har kommet fram til at en annen løsning for avkjørsel til eiendommen kan aksepteres. Ved å flyttet avkjørselen ca. 80 m lengre nordøstover i forhold til vedtatt detaljregulering, kan det unngås arealinngrep som omfatter regulert avkjørsel og rabatt mellom avkjørsel og gang-/sykkelveg, som til sammen tilsvarer ca. 350 m2. Statens vegvesen mener at plassering av avkjørsel her vil gi tilfredsstillende siktforhold og at trafikksikkerheten således kan opprettholdes.

Høring
Endringsforslaget har vært på høring i samsvar med delegert sak nr. 270/15. Høringsfristen var 7. mai 2015. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 15.04.2015
  Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen har ingen merknader.
  Kommunalavdelingen har følgende uttalelse ift. samfunnssikkerhet og beredskap:
  Det er i sin tid gjennomført en ROS-analyse for hovedtiltaket, hvor det som er identifisert som mulig risiko følges opp gjennom tiltak blant annet i bestemmelser. Vi forutsetter at dette tiltaket omfattes av eksisterende analyser og bestemmelser, og har ingen øvrige merknader til planen.
   
  Kommentar.
  Da det er lagt opp til at saken behandles som en mindre endring, forutsettes det at utført ROS samt konkret vurdering av endringsforslag mht. bl.a. trafikksikkerhet er dekkende for tiltaket.
  Planens bestemmelser vil gjelde også for planendringen.
 2. Statens vegvesen, 30.04.2015
  Statens vegvesen er godt kjent med saken, og har ingen innvendinger til varslet endring.
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til orientering.
 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 04.05.2015
  De kulturminnefaglige forhold anses å være avklart i reguleringsplansaken.
  Fylkeskommunen har ingen merknader i saken.
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til orientering.

Vurdering:
Kommunen er sterkt opptatt av at denne prioriterte gang-/sykkelvegstrekningen kan bli gjennomført snarest mulig. Dette vil være et viktig sikkerhetstiltak for blant annet skole- og fritidstrafikken på strekningen. Vi synes dessuten det er positivt at det kan finnes løsning som reduserer arealinngrepet vesentlig, samtidig som de trafikksikkerhetsmessige sidene blir ivaretatt.

De endringer som her foreslås er forhold som synes kun å berøre vegholder og grunneier av den aktuelle boligeiendom. Når disse parter har forhandlet fram løsning som det synes å være enighet om, har kommunen lagt opp til at saken behandles som en mindre reguleringsendring.
Det er ikke mottatt innvendinger som innebærer at saken ikke kan sluttbehandles som mindre endring. Rådmannen tilrår at saken vedtas som en mindre endring.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.02.2021 10:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS