Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.05.15 - PS 33/15 Detaljregulering Tindvegen nedre 18

Saksbehandler: Per Anders Røstad

2013/8672 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.05.2015 33/15

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Tindvegen nedre 18 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse, datert 23/3 2015
  2. Plankart, datert 14/4 2015
  3. Planbestemmelser, datert 20/4 2015
  4. ROS analyse, datert 14/4 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Arkplan AS fremmer på vegne av Øra boligutvikling et privat forslag til detaljregulering for eiendommen gnr 19 bnr 80 på Tinden i Verdal. Planforslaget legger til rette for utbygging av to eneboliger med utleiedel

Planområdet.
Planområdet ligger i søndre del av boligfeltet på Tinden, og omfatter, som tidligere nevnt, eiendommen gnr./bnr. 19/80. Området har et areal på ca 1.5 daa og grenser til eksisterende bebyggelse i alle himmelretninger, samt tilkomstvei Tindvegen nedre i vest. Planområdet er i dag ubebygd flatt terreng.

Beskrivelse av planområdet med dagens bruk 
Beskrivelse av planområdet med dagens bruk.

Planstatus.
Området er i dag regulert gjennom to eldre reguleringsplaner. Reguleringsplan for «Tindvegen nedre og søndre» fra 1986 og «Tindvegen, felt 4» fra 1969. I begge disse reguleringsplanene er planområdet avsatt til boligbebyggelse.

Planområdet

Planforslaget.

Planforslaget

Generelt.
Planforslaget regulerer området til boligbebyggelse. Området er delt i to tomter, og det er regulert inn en adkomstveg inn til tomtene i sørenden av planområdet.

Bebyggelsen.
Forslaget til reguleringsbestemmelser legger føringer for bebyggelsens volum. I reguleringsbestemmelsene er det angitt en maksimal utnyttelsesgrad på 40% bebygd areal, og en maksimal mønehøyde på 9,5 meter. Dette gir romslige bestemmelser for utnyttelsen av tomtene, og muligheter for en relativt høg utnyttelse av arealet.

Biladkomst og gang-/sykkelveg.
Adkomst til tomtene blir fra kommunal veg, Tindvegen nedre. Det er i planforslaget regulert inn felles adkomstveg til tomtene innenfor planen.

Parkering.
I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til 1,2 parkeringsplass for hovedenheten, 1 plass for utleieenhet og 0,5 plass for hybler. Dette er minimumskrav som det, avhengig av hva som bebygges, resulterer i et gitt antall «hele» parkeringsplasser.

Lek og uteopphold.
De delene av tomtene som ikke bebygges kan benyttes til lek/uteopphold. Ca. 100 meter sør-øst for planområdet er det i dag en offentlig lekeplass.

Universell utforming.
Den planlagte boligbebyggelsen i 2 etasjer faller ikke inn under bygninger hvor det kreves universell utforming i teknisk forskrift (TEK 10). Det er imidlertid krav om tilgjengelig boenhet dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Det er ikke satt noe krav om at boligene skal utformes som tilgjengelige boenheter i reguleringsbestemmelsene. Avklaring og eventuelt krav om tilgjengelighet vil dermed bli avklart på byggesaksnivået.

Støy.
Eiendommen er ikke støyutsatt.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Vedlagte ROS-analyse er basert på sjekklisten til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utgangspunktet for analysen er å synliggjøre og forebygge mulige uønskede hendelser. Uønskede hendelser kan være fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner.

ROS-analysen avdekker ingen farer for risikofylte uønskede hendelser som følge av reguleringen.

Kulturminner.
Det er ikke registrerte verneinteresser/kulturminner i området.

Vann-, avløp-, energiløsninger.
Kommunalt vann og avløpsledninger kan påkobles i området. Eiendommene vil også tilknyttes kommunal renovasjon. El-kraft påkobles hos NTE.

Utbyggingsavtale.
Det har startet forhandlinger om utbyggingsavtale med kommunen.

Planprosess.
Medvirkning.
I forbindelse med varsel om oppstart kom den inn 4 innspill. Innspillene er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.

Vurdering:
Hovedformålet i reguleringsforslaget er både i samsvar med formålet i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplanen for Verdal byområde. Planområdet er i begge planene avsatt til boligbebyggelse. Planforslaget medfører imidlertid en høyere utnytting og annen byggestil enn hva gjeldende regulering tillater.

Planområdet ligger sentrumsnært, og det er positivt at slike sentrumsnære boligtomter får en høy utnytting.

Planforslaget legger opp til en utbygging hvor arealet kan bebygges med boliger av «moderne» karakter, med f.eks. pulttak som mulig takform. Slike moderne bygg har i de senere år blitt populære, og det har blitt bygd flere slike hus i områdene rundt Verdal sentrum. I områdene rundt planområdet er det i dag en variasjon i bebyggelsen, og ulik boligtetthet. Vi mener derfor at foreslåtte utnytting og byggestil kan aksepteres uten at det forringer områdets karakter.

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.


   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.02.2021 10:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS