Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.2013

Møtested : Herredshuset, møterommet i 3. etasje
Dato         : 19.11.2013
Tid            : 09:00 - 10:30 
Til stede   : 8 representanter

 

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 85/13 Godkjenning av møteprotokoll 15.10.2013 Protokoll
PS 86/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 87/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 88/13 Akutt utslipp fra kommunalt ledningsanlegg til Skjørdalsbekken den 26.09.2013 Protokoll
PS 89/13 Søknad om oppføring av vindmålemaster i Kverndalsområdet og Hyllfjellet - klage på vedtak i KPS sak  48/13 Protokoll
PS 90/13 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram Protokoll
PS 91/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1 - endring Protokoll
PS 92/13 Andre saker
-
Protokoll
PS 93/13 B-SAK: Bolystprisen Verdal kommune 2013
Saksframlegg deles ut i møtet.
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 19.11.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja   
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei   
Johannes Rosvold V Medlem Ja

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Åge Isaksen Fagsjef plan  

 

PS 085/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. oktober 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. oktober 2013 godkjennes.  

 

PS 086/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING: 
Referat nr. 3 skal utgå – tilhører Levanger kommune.
 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

    

PS 087/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING:   
AP v/Ove Morten Haugan satte fram følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/Ove Morten Haugan og rådmannens forslag til innstilling ble AP v/Ove Morten Haugan sitt forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

 

PS 088/13 Akutt utslipp fra kommunalt ledningsanlegg til Skjørdalsbekken den 26.09.2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:   
Saken tas til orientering.

 

  
PS 089/13 Søknad om oppføring av vindmålemaster i Kverndalsområdet og Hyllfjellet - klage på vedtak i KPS sak  48/13
   
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 48/13, opprettholdes det vedtak som ble gjort i KPS i sak 48/13. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.   

 

 

PS 090/13 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 
Fastsatt program for konsekvensutredning av vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola tas til orientering.

 

 

PS 091/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1 - endring  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene for reguleringsplan Breding grustak § 3.1 første setning.

§ 3.1 første setning endres til:
Innenfor kombinert område massetak/landbruk kan det drives uttak av sand- og grusmaterialer med tilhørende virksomhet som sortering og knusing.


 

 

PS 092/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING:
Sekretariatsfunksjonen for kommunens trafikksikkerhetsutvalg.
Rådmannen orienterte om at det vil bli en endring i sekretariatsfunksjonen for kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Oddvar Govasmark vil overta denne etter Åge Isaksen.  


 

PS 093/13 B-SAK: Bolystprisen Verdal kommune 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.11.2013

BEHANDLING:  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i hht Kommunelovens § 31.2.

Juryens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble juryens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK: 
Verdal bolystpris for 2013 tildeles .........

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS