Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.13 - PS 89/13 Søknad om oppføring av vindmålemaster i Kverndalsområdet og Hyllfjellet - klage på vedtak i KPS, sak 48/13

Saksbehandler : Torbjørn Sirum

Arkivref : 2013/838 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.11.13 89/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 48/13, opprettholdes det vedtak som ble gjort i KPS i sak 48/13. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Uttalelse fra advokat Geir Haugen på vegne av Feren reinbeitedistrikt, datert 16.5.2013, mottatt 11.6.2013.
 2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, datert 3.6.2013, journalført 12.6.2013.
 3. Brev datert 13.6.2013 fra Innherred samkommune v/ PBOM til alle berørte parter, oversendelse av vedtak i sak 48/13.
 4. Klage på vedtak i sak 48/13 fra advokatene Raugland på vegne av Feren reinbeitedistrikt, datert 2.7.2013.
 5. Svar på innkommet klage fra ansvarlig søker Rambøll, datert 29.10.2013.

Saksopplysninger:
I KPS (komite Plan og samfunn) i sak 48/13 ble følgende vedtak fattet i møte 11.6.2013:
«VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis midlertidig dispensasjon fra formålet LNFR i Verdal kommunes kommuneplan som omsøkt, for oppføring av vindmålermast MM1. Omsøkt plassering av målermast MM2 avslås. Dette begrunnes i kommunestyrets vedtak i PS 101/12 (spesielt pkt. 5) hvor østsiden av Hyllfjellet bes om å bli underlagt en spesielt hensyntagen. For oppføring av vindmåler mast MM3 avslås søknaden om dispensasjon.

Dispensasjonen gis midlertidig for inntil 2 år. Bakgrunn for vedtaket er gitt i dette saksfremlegget.

Det forutsettes at det i egen søknad søkes om midlertidig tillatelse for tiltakene etter plan- og bygningslovens § 20-1. Videre forutsettes følgende:

Det må sikres at utreder avklarer anleggsperiode og tilsyn/ vedlikehold med reinbeitedistriktene.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.»

Vedtaket ble av Innherred samkommune v/ PBOM utsendt til alle berørte parter i brev datert 13.6.2013.

I brev datert 29.4.13 fra Innherred samkommune v/ PBOM ble opprinnelig søknad om oppføring av vindmålermaster og midlertidig dispensasjon sendt på høring til diverse høringsinstanser. Det ble gitt en svarfrist på 4 uker, dvs. ca. 27.5.13.

Kommunen mottok innenfor gitte frist svar fra alle høringsinstansene med unntak av to, Feren reinbeitedistrikt og Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/ miljøvernavdeling. Uttalelsen fra Feren reinbeitedistrikt ble mottatt pr. Epost samme dag som møtet i KPS ble avholdt (11.6.13) og uttalelsen ble utdelt i møtet før behandlingen av sak 48/13 og komiteens medlemmer ble gitt tid til gjennomlesning av dokumentet.

Uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ble journalført 13.6.13, dvs. 2 dager etter møtet i KPS og ca. 17 dagers etter gitte svarfrist.

Som følge av at uttalelsene fra Feren reinbeitedistrikt og Fylkesmannen i Nord- Trøndelag kom kommunen i hende først etter at svarfristen var gått ut og at saken med saksfremlegg, forslag til vedtak og saklista allerede var utsendt til komitemedlemmene i KPS, er uttalelsene fra disse ikke blitt vurdert av kommunen. Medlemmene i KPS er gjort kjent med Feren reinbeitedistrikt sin uttalelse, gjennom at uttalelsen ble utdelt i komitemøtet før behandling av sak 48/13 ble gjort.

Kommunen har mottatt klage på vedtak i sak 48/13, fra advokatene Raugland på vegne av Feren reinbeitedistrikt. Klagen er mottatt innenfor gitte 3 ukers klagefrist.

I klagen fra advokatene Raugland på vegne av Feren reinbeitedistrikt står følgende:
«VEDR. SØKNAD OM OPPFØRING AV VINDMÅLEMASTER I KVERNDALSOMRÅDET OG HYLLFJELLET KLAGE FRA FEREN REINBEITEDISTRIKT

På vegne av Feren reinbeitedistrikt påklages med dette til fylkesmannen vedtak av Verdal kommune av 11.juni d.å når det gjelder målermast MM1.

Det anføres at MM1 vil bli plassert midt i en flyttelei og det er et sentralt beiteområde. Plassering av en eventuell MM2 vil også være sterkt skadelig for reindriften. Det opplyses i tilfelle vedtaket vedrørende denne blir påklaget av utbygger.

Feren reinbeitedistrikter er under et sterkt press når det gjelder inngrep og disse må vurderes i sammenheng. Det kreves således en utredning om sumvirkningene av inngrep før det treffes vedtak. Samkommunen har vedtatt en slik utredning og det er forutsatt at det ikke skal foretas inngrep før denne foreligger.

For øvrig viser jeg til våre anførsler i brev av 16. mai d.å.»

I brev datert 16. mai (utdelt på komitemøte 11.6.13) står følgende:
«VEDR. SØKNAD OM OPPFØRING AV VINDMÅLEMASTER I KVERDALSOMRÅDET OG HYLLFJELLET – UTTALELSE FRA FEREN REINBEITEDISTRIKT.

Undertegnede som er engasjert av Feren reinbeitedistrikt til å avgi uttalelse viser til høringsbrev av 29.04.2013 hvor det er gitt en frist på 4 uker.

Det er MM1 ved Sognavola og MM2 ved Blåstøytan som direkte har konsekvenser for Feren reinbeitedistrikt MM3 ved Skjellheia er i Skjækerfjell reinbeitedistrikt, men kan få indirekte virkninger.

Feren reinbeitedistrikt(heretter RBD) er på samme måte som grunneier ekspropriasjonsrettslig vernet. Det innebærer at hvis det ikke gis samtykke må det eksproprieres. Det er i rettspraksis ikke satt noen nedre grense for når det må eksproprieres. Det er således klart at det må eksproprieres i forhold til RBD som ikke vil gi samtykke til oppføring av vindmålermaster.

Grunnen til at RBD ikke gir samtykke er at mastene vil bli oppført i sentrale beiteområder hvor det foregår beiting hele året, men er også viktig driftsmessig sett. Ved Sognavola er det et reingjerde like ved. Det er svært uheldig å få et fremmedelement i et område hvor reinen drives da den i en slik situasjon er svært følsom.

Det foregår kalving ved Sognavola, slik at det skal lite til av for eksempel støy og aktivitet for at det skal få konsekvenser.

For å oppfylle kravene til saksbehandling ved ekspropriasjon må det utarbeides en utredning av konsekvensene for reindriften. Jeg viser til fvl. § 17 og SOMB sak nr.961/2008.

I ethvert tilfelle må en avvente et eventuelt samtykke fra myndighetene til bygging av vindmøllemaster. Statsråden i OED har gitt klart uttrykk for at OED av hensyn til sør-samene er betenkt på å gi konsesjon til etablering av vindmølleanlegg i indre strøk.

På denne bakgrunn vil det være feil å sette opp vindmålemaster før konsesjon eventuelt er gitt.»

Uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag kom til kommunen etter at 4 ukers svarfrist var gått ut, men da uttalelsen vurderes til å ha en viss betydning sett i forhold til mottatt klage på vedtak i sak 48/13 gjengis denne i dette saksfremlegget. I uttalelsen står følgende:
«Uttalelse til dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel for oppføring av vindmålemaster i Kverndalsområdet og Hyllfjellet 292/1 i Verdal kommune

Fylkesmannen viser til oversendelse av 29.4.2013

Saken gjelder oppføring av 3 vindmålemaster på Sognavola, Blåstøytan og Skjellheia i Verdal kommune. Mastene skal oppføres midlertidig i 2 år. Mastene berører eiendommene gnr. 292 bnr. 1, gnr. 225 bnr. 5 og gnr. 289 bnr. 1.

Tiltaket ligger i LNFR-område i kommuneplanens arealdel.

Saken er forelagt fylkesmannens fagavdelinger som etter dette har følgende merknader:
 
Landbruksavdelingen
Landbruksavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader til søknaden.

Miljøvernavdelingen
Det omsøkte tiltaket omfatter utplassering av tre vindmålemaster i to år. Mastene er totalt 100 meter høye og forankres med seks høydelag med barduner. I tillegg vil det plasseres ut containere med dieseltank og batteribank.

Ut fra miljøvernsynspunkt er utplassering av mastene et vesentlig inngrep i relativt uberørte naturområder, og det er en risiko for uheldige konsekvenser for natur- og miljøforhold.

De aktuelle fjellområdene er beite- og trekkområder for dyr og fugler, og det er gjort registreringer i nærområdet av rødlistede arter som bl.a. kongeørn og hubro. Dette er arter som krever store arealer for næringssøk. Inngrepsfrie naturområder (INON) er en måleparameter på slike urørte naturområder. Masten på Skjellheia vil berøre urørt naturområde i kategorien 1-3 km fra inngrep, masten på Sognavola inngrepsfri område 3-5 km fra inngrep og Blåstøytan i mer enn 5 km fra inngrep, også benevnt som villmarksområder.

Erfaringer fra andre vindkraftanlegg er at ulike arter fugl kolliderer med installasjonene.

Kunnskap om effektene av slike anlegg er mangelfull og bør utredes nærmere. Dette eventuelt som vilkår til dispensasjon. Det bør kunne stilles krav om:

 • følgeforskning under måleperioden for å vurdere den reelle effekten av mastene med hensyn til kollisjonsfare for fugl,
 • all aktivitet i forbindelse med oppsett og drift av mastene avgrenses til perioden 1. august og ut året, evt. senest til 15. februar av hensyn til mulig hekking og yngling for rødlistede arter,
 • tungtransport på barmark må unngås,
 • kompenserende tiltak som fugleavvisere på bardunene av hensyn til fuglelivet,
 • at bardunforankringer, fundament og alt annet utstyr fjernes etter at måleperioden er avsluttet, og at det gjøres det som er nødvendig av tiltak for å få raskest mulig revegetering slik at spor etter inngrepene blir minimale.

På generelt grunnlag vil vi minne om at behandlingen av dispensasjonssøknaden må ta hensyn til miljøkvalitetene i området og verdier for biologisk mangfold. I hht. Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009 (NML) skal det i saksbehandlingen og beslutninger som fattes etter plan- og bygningsloven fremgå av beslutningen at prinsippene i naturmangfoldloven er vurdert. Disse prinsippene fremgår av NML §§ 8 -12 og skal holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5.

Kommunalavdelingen
Vi har ingen merknader knyttet til samfunnssikkerhet.»

Rambøll (ansvarlig søker) har i brev datert 29.10.13 svart på klagen (brev datert 16.5 og 2.7.13) fra Feren reinbeitedistrikt, videre har Rambøll kommentert noen punkter i Fylkesmannens uttalelse.
«Svar på klage fra Feren reinbeitedistrikt på vedtak om oppføring av vindmålermaster i Kverndalsområdet/ Hyllfjellet. I det etterfølgende vil Rambøll besvare brev fra Haugen punktvis etter avsnittene i brevene fra 16. mai og 2. juli 2013.

Brev av 16.5.2013

 1. Feren reinbeitedistrikt (heretter RBD) er på samme måte som grunneier ekspropriasjonsrettslig vernet. Det innebærer at hvis det ikke gis samtykke må det eksproprieres. Det er rettspraksis ikke satt noen nedre grense for når det må eksproprieres. Det er således klart at det må eksproprieres i forhold til RBD som ikke vil gi samtykke til oppføring av vindmålermaster.
   
  Svar:
  Innherred samkommune skal ikke når det avgjøres om det skal dispenseres fra kommuneplanens arealdel, ta stilling til om det er nødvendig å foreta ekspropriasjon som følge av de tiltak som er bakgrunnen for søknaden om dispensasjon. De avveininger plan- og bygningslovens kapitel 19 gir anvisning på, omfatter ikke et krav om å ta stilling til et slikt spørsmål.
  Vi nevner for ordens skyld at vi oppfatter at de midlertidige vindmålingsmaster ikke vil påvirke Feren reinbeitedistrikt på en slik måte at det er nødvendig å gå til ekspropriasjon. I den grad de påvirker Feren reinbeitedistrikt faller dette uansett innenfor den tilpasningsplikt og tålegrense som setter grensen for når ekspropriasjon er nødvendig.
 2. Grunnen til at RBD ikke gir samtykke er at mastene vil bli oppført i sentrale beiteområder hvor det foregår beiting hele året, men er også viktig driftsmessig sett. Ved Sognavola er det et reingjerde like ved. Det er svært uheldig å få et fremmedelement i et område hvor reinen drives da den i en slik situasjon er svært følsom.
   
  Svar:
  E.ON vind vil søke å finne tidspunkter for oppføringer som på best mulige måte ivaretar både reindriftens bruk av området og med hensyn til hekking og yngling av rødliste arter. Dette vil mest sannsynligvis være i perioden sensommer 2014. Arbeidet må skje før tele setter seg i jorda. Her er tiltakshaver villig til å diskutere tidspunkt.
 3. Det foregår kalving ved Sognavola, slik at det skal lite til av for eksempel støy og aktivitet for at det skal få konsekvenser.
   
  Svar:
  Tiltakshaver vil ikke arbeide med oppføring av vindmålemat i kalvingsperioden.
 4. For å oppfylle kravene til saksbehandling ved ekspropriasjon må det utarbeides en utredning av konsekvensene for reindriften. Jeg viser til fvl. § 17 og SOMB sak nr. 961/2008.
   
  Svar:
  Se pkt. 1.
 5. I ethvert tilfelle må en avvente et eventuelt samtykke fra myndighetene til bygging av vindmøllemaster. Statsråden i OED har klart gitt uttrykk for at OED av hensyn til sør-samene er betenkt på å gi konsesjon til etablering av vindmølleanlegg i indre strøk.
   
  Svar:
  E.ON vil ikke starte arbeidet med oppføring av vindmålemaster inntil alle nødvendige tillatelser er på plass. I dette tilfelle vil saken avgjøres av planmyndigheten (les: kommunen) eller Fylkesmannen. Hva angår vindkraftverket så vises det til saksbehandlingsprosessen hos NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som er konsesjonsmyndighet.
 6. På denne bakgrunn vil det være feil å sette opp vindmålemaster før konsesjon eventuelt er gitt.
   
  Svar:
  Rambøll ønsker å presisere skillet mellom denne saken som behandles av Verdal kommune / Innherred samkommune ang. oppføring av vindmålemaster og som behandles etter pbl., og søknad om konsesjon for oppføring av vindkraftverket med tilhørende konsesjonsutredning som behandles etter energiloven.
  Vindkraftverk trenger vind. For å kunne avgjøre om vindforholdene er gode nok trenger man vindmåleserier over en viss periode (ca. 2 år). Detter er med på å sikre at det er de beste prosjektene som blir bygget. Det er vanlig praksis at det måles vind før konsesjon gis.

Brev 2.7.2013

 1. Det henvises til at MM1 vil bli plassert midt i ei flyttlei og det er et sentralt beiteområde. Plassering av en eventuell MM2 vil også være sterkt skadelig for reindriften. Det opplyses i tilfelle vedtaket vedrørende denne blir påklaget av utbygger.
   
  Svar:
  E.ON Vind vil søke å holde anleggstid utenfor viktige perioder for flytting og beiting. En vindmålemast vil mest sannsynligvis ha liten/ ingen påvirkning på reinen når den kommer opp. Det vil være svært liten aktivitet og støy tilknyttet masten. Se for øvrig pkt. 2.
 2. Feren RBD er under et sterkt press når det gjelder inngrep og disse må vurderes i sammenheng. Det kreves en utredning om sumvirkningene av inngrep før det treffes vedtak. Samkommunen har vedtatt en slik utredning og det er forutsatt at det ikke skal foretas inngrep før den foreligger.
   
  Svar:
  Innherred samkommune har vurdert hensynet til Feren reinbeitedistrikt i sitt vedtak. Plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredninger kommer ikke til virkning, og forvaltningslovens § 17 setter ikke krav om en ytterligere utredning av konsekvenser for Feren reinbeitedistrikt i et tilfelle som dette, som gjelder et tidsbegrenset tiltak av begrenset omfang. Avgjørelsen fra Sivilombudsmannen Feren reinbeitedistrikt viser til er ikke sammenlignbar med denne saken.

Rambøll har følgende kommentarer til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag sin uttalelse journalført 13.6.13:

 1. Miljøvernavdelingen
   
  Ut fra miljøvernsynpunkt er utplassering av mastene et vesentlig inngrep i relativt uberørte naturområder, og det er risiko for uheldige konsekvenser for natur- og miljøforhold. De aktuelle fjellområdene er beite- og trekkområder for dyr og fugler, og det er gjort registreringer i nærområdet av rødlistede arter som bl.a. kongeørn og hubro. Dette er arter som krever store arealer for næringssøk. Inngrepsfrie naturområder (INON) er en måleparameter på slike urørte naturområder. Master på Skjellheia vil berøre urørt naturområde i kategorien 1 – 3 km fra inngrep, masten på Sognavola inngrepsfri område 3 -5 km fra inngrep og Blåstøytan i mer enn 5 km fra inngrep, også benevnt som villmarksområder.
   
  Svar:
  Tiltakshaver er inneforstått med at vindmålemaster er et inngrep som i verste fall kan medføre risiko for kollisjon med fugl. Det vil derfor installeres fugleavvisere på bardunene for å minimere kollisjonsrisikoen. Det vises til søknaden om dispensasjon for nærmere teknisk beskrivelse av fugleavvisere.
   
  Vindmålemaster er ikke definert som et teknisk inngrep som berører INON, og vil følgelig ikke redusere INON. Det understrekes at mastene er midlertidige og kan fjernes etter måleperiodens utløp.
 2. Erfaringer fra andre vindkraftanlegg er at ulike arter fugl kolliderer med installasjonene. Kunnskap om effektene av slike anlegg er mangelfulle og bør utredes nærmere. Dette eventuelt som vilkår for dispensasjon.
   
  Svar:
  Vindkraftanlegg og vindmålemaster er ikke sammenlignbare tiltak. Vindmålemaster og vindkraftanlegg behandles etter ulike lovverk, og i ulike offentlige instanser. Vindkraftanlegget vil konsekvensutredes for temaet naturmangfold, hvor tiltakets effekt ovenfor fugl og andre arter vil ivaretas. Det er også vanlig å stille krav om etterundersøkelser i konsesjonen for slike anlegg.
 3. Det bør kunne stilles krav om:
  a. Følgeforskning under måleperioden for å vurdere den reelle effekten av mastene med hensyn til kollisjonsfare for fugl.
   
  Svar:
  Egne etterundersøkelser av konsekvensene av et begrenset antall midlertidige master vil være et uforholdsmessig strengt krav i lys av tiltakets omfang, og vil sannsynligvis ha begrenset nytteverdi. Slik forskning bør snarere foretas på et aggregert nivå og kanskje omfatte også andre typer master.
   
  b. All aktivitet i forbindelse med oppsett og drift av mastene avgrenses i perioden 1. august og ut året, evt. til 15. februar av hensyn til mulig hekking og yngling av rødlistede arter.
   
  Svar:
  E.ON vil søke å begrense anleggsperioden til ovenfor nevnte tidsperiode for å imøtekomme hensyn til hekking, yngling og reindriftsinteresser. Drift og vedlikehold av masten vil så langt det lar seg gjøre hensynta de nevnte periodene.
   
  c. Tungtransport på barmark må unngås.
   
  Svar:
  Det vil søkes spesifikt om ferdsel i utmark etter motorferdselloven for anleggsperioden. Transport er planlagt gjennomført med helikopter.
   
  d. Kompenserende tiltak som fugleavvisere på bardunene av hensyn til fuglelivet.
   
  Svar:
  Det vil installeres fugleavvisere på bardunene. Se for øvrig vedlegg til søknad.
   
  e. At bardunforankringer, fundament og alt annet utstyr fjernes etter at måleperioden er avsluttet, og at det gjøres det som er nødvendig av tiltak for å få raskest mulig revegetering slik at spor etter inngrep blir minimale.
   
  Svar:
  E.ON vil demontere og fjerne alt teknisk utstyr i forbindelse med vindmålemasten etter endt måleperiode. Om ønskelig vil tiltakshaver også dekke til fundamentområde med stedegen vegetasjon for å tilbakeføre område til sin naturlige tilstand så langt det lar seg gjennomføre. Rester av installasjoner under bakkenivå vil kunne forekomme, herunder bardunfester ved overflaten, samt rester av fundament.

Vurdering:
I klagen på vedtak i sak 48/13 fra advokatene Raugland på vegne av Feren reinbeitedistrikt er det anført at mast MM1 vil bli plassert midt i en flyttelei og det er et sentralt beiteområde for rein. Det opplyses videre at plassering av mast MM2 også vil være sterkt skadelig for reindriften. Videre at Feren reinbeitedistrikt er under et sterkt press når det gjelder inngrep og disse må vurderes i sammenheng. Det kreves således en utredning om sumvirkningene av inngrep før de treffes vedtak. Samkommunen har vedtatt en slik utredning og det er forutsatt at det ikke skal foretas inngrep før denne foreligger. Tilslutt i klagen vises det til anførsler i brev datert 16.mai d.å.

Klage på plassering av mast MM2 på Blåstøytan tas ikke opp til videre behandling, da vedtaket om avslag på plassering av bl.a. mast MM2, ikke er blitt påklaget av ansvarlig søker.

Det er kun klagen på plassering av mast MM1 på Sognavola som tas opp i dette saksfremlegget.

I følge temakart vedrørende reindrift er område Sognavola registrert som et reinbeiteområde. Det er i temakartet ikke vist drivingsleier i området hvor mast MM1 er planlagt plassert. I følge temakartet er de nærmeste drivingsleiene ca. 2.5 km unna, nede i Inndalen rundt eiendommen Stormoen. I sak 48/13 ble plassering av mast MM3 i området Skjellheia (Markavola) avslått av kommunen grunnet uttalelsen fra Reindriftsforvaltning i Nord- Trøndelag, hvor mast MM3 ut fra tilgjengelige kartgrunnlag kom i konflikt med ei flyttlei. Til plassering av de to øvrige mastene, MM1 og MM2 hadde Reindriftsforvaltning ingen merknader til angående mulig konflikt med flyttleier / drivingsleier.

I uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, minner Fylkesmannen om at behandlingen av dispensasjonssøknaden må ta hensyn til miljøkvalitetene i området og verdier for biologisk mangfold.

I sak 48/13 ble søknaden om dispensasjon for oppføring av vindmålermaster ikke i saksfremlegget skriftlig vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. I følge temakart for biologisk mangfold ligger mast MM1 på Sognavola ca. 2.6 km unna nærmeste registrerte lokalitet, Sogna (nr. 00157). Dette er en lokalitet som er registrert som et hekke-/ ynglingsområde for haukefugler. Videre ligger masta ca. 2.8 km fra lokaliten Brattåsen (nr. 00276), som er naturtype Rikmyr, dvs. bakkemyr med varierende helling og stor variasjon i myrvegetasjonen. Flatmyrer er og vanlige.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. Det foreligger ikke vitenskapelige eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området, verken direkte eller i umiddelbar nærhet, avstand til nærmeste registrerte lokalitet er ca. 2.6 km.

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har i sin uttalelse til dispensasjon fra LNFR- formålet i kommuneplanens arealdel en rekke kommentarer til oppføring av opprinnelig tre vindmålermaster i Kverndalsområdet og Hyllfjellet. Uttalelsen kom først kommunen i hende lenge etter 4 ukers svarfrist var utgått og etter vedtak i sak 48/13 var fattet KPS. Vedtak i sak 48/13 ble oversendt Fylkesmannen i Nord- Trøndelag til orientering med opplysning om at vedtaket kunne påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Kommunen har ikke mottatt klage på vedtaket fra Fylkesmannen. Ansvarlig søker Rambøll har i sitt brev datert 29.10.13 kommentert flere av Fylkesmannens merknader til oppføring av vindmålermaster. Flere av disse imøtekommer merknadene til Fylkesmannen. Det gjelder bl.a. begrensning av anleggsperioden til bestemte tidsrom for å imøtekomme hensyn til hekking, yngling og reindriftsinteresser, tungtransport på barmark, kompenserende tiltak som fugleavvisere på bardunene og at bardunforankring, fundament og alt annet utstyr skal fjernes etter at måleperioden er avsluttet og nødvendig tiltak for å få raskest mulig revegetering slik at spor etter inngrep blir minimale.

Kommunen har vurdert advokatene Raugland på vegne av Feren reinbeitedistrikt sin klage på vedtak i sak 48/13 og kan ikke se at det foreligger vesentlige nye momenter i klagen på oppføring av vindmåler mast MM1 på Sognavola som skulle tilsi at klagen skal tas til følge.

Konklusjon:
Kommunen har etter nøye vurderinger av alle momenter i saken kommet fram til at vedtak i sak 48/13 opprettholdes. Dette ut fra de vurderinger gjort i dette saksfremlegget og i sak 48/13 opp i mot bestemmelsene i Plan- og bygningsloven.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS