Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.13 - PS 91/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1 - endring

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2012/8649 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.11.2013 91/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene for reguleringsplan Breding grustak § 3.1 første setning.

§ 3.1 første setning endres til:
Innenfor kombinert område massetak/landbruk kan det drives uttak av sand- og grusmaterialer med tilhørende virksomhet som sortering og knusing. 

Vedlegg:

 1. Søknad dat. 04.12.2012,
 2. Plan- og snittegninger for etappevis drift,
 3. Plankart eksisterende reguleringsplan,
 4. Planbestemmelser eksisterende reguleringsplan,
 5. Rambøll - geoteknisk vurdering dat. 01.11.2013,

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne uttalelser.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Reguleringsplan for Breding grustak er vedtatt av kommunestyret den 29.1.2001. I planens bestemmelser § 3.1 er det satt vilkår om at det for en periode på 10 år fra planens vedtaksdato kan drives uttak av sand- og grusmaterialer. Planens gyldighet for uttak av masser gikk dermed ut i januar 2011. Stiklestad Grus & Pukk AS overtok i januar 2012 driften av Breding grustak, og søker nå om endring av reguleringsbestemmelsene slik at det ikke settes vilkår om begrensning i driftstiden.

Tiltaket.
Breding er et uttak der det er påvist grus av god kvalitet. Det er et marked for denne kvaliteten, noe som har vist seg ved leveranser i 2012 til blant annet asfaltproduksjon. Derfor ønskes det å ta ut mer grus før uttaket avsluttes. Aktiviteten de siste år har vært vesentlig mindre enn forutsatt. Dette har ført til at det er tatt ut mindre masse enn antatt, og at området slik det ligger i dag er langt unna en fornuftig avslutning og istandsetting.

Et annet moment er at det fortsatt ligger en stor ressurs i form av gode grusmasser som ut fra et samfunnsøkonomisk hensyn bør utnyttes, i større grad enn det gjeldende regulerings-/driftsplan åpner for. Grus er en ikke fornybar ressurs, og gode forekomster bør derfor utnyttes på best mulig måte. Behovet for gode grusmaterialer vil også være tilstede i tida framover.

For best mulig utnyttelse av grusforekomstene er planlagt uttak endret i forhold til gjeldende planer. Man forholder seg imidlertid til plangrense for gjeldende reguleringsplan. De gjenstående grusmengder ut fra skissert løsning er pr i dag ca. 800.000 m³. Med et årlig uttak på ca. 30.000 m³ vil det medføre drift i ca. 25 år. Hvor lang tid det vil ta i praksis er vanskelig å si, da dette styres av markedet og behovet for masser.

Drift
Det er planlagt å forandre driftsmetode. I dag drives uttaket fra bunnen. Her ligger masser som til enhver tid raser ned i uttaket, og dette medfører at grus og stein separeres. Ved å drive med palling fra toppen og nedover er man sikret en jevnere kvalitet på grusen, noe som igjen åpner for et større marked. Ved å gjennomføre et etappevis uttak som vist på vedlagte tegninger, vil man ha muligheten til å istandsette deler av området så fort driften av uttaket tillater det.

Det er gjennomført befaring med Direktoratet for Mineralforvaltning med tanke på justering av driftsplan for å oppnå en bedre utnyttelse av forekomsten, både på kvalitet og mengder.

Planprosess.

Høring.
Komite for plan- og samfunn har behandlet forslag om reguleringsendring i møte den 15.01.2013, sak nr. 5/13, og det ble her vedtatt å legge fram forslaget for høring og offentlig ettersyn. Høring og offentlig ettersyn er gjennomført i perioden 19.01 – 02.03.2013. I forbindelse med høring og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

 1. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 18.02.2013.
  Det primære må være å få en god landskapsmessig avslutning og etterbehandling av uttaksområdet. Har ut fra dette ingen merknad til at tidsbegrensningen av drift tas ut av bestemmelsene. Det framgår også at det planlegges å endre driftsmetode fra uttak i skråningen til uttak av paller fra toppen. Uttaket skal drives etter driftsplan godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning og kommunen, jf. bestemmelsene, og endringene innebærer at det må igangsettes en prosess med endring av driftsplan for uttaket.
   
  Kommentar.
  Det vil være et krav om at driftsplanen må oppdateres.
 2. NVE, dat. 25.02.2013.
  Siden opprinnelig reguleringsplan ble utarbeidet har det framkommet ny kunnskap gjennom funn av kvikkleiresoner i området i forbindelse med den nasjonale kvikkleirekartleggingen. I tillegg har det skjedd endringer i Plan- og bygningslovens bestemmelser av 2008, blant annet gjennom økt vektlegging av sikkerhet mot naturfare og krav om ROS-analyser i arealplaner for utbygging. Tiltakshaver har ikke utarbeidet ROS-analyse.
   
  Det ble i 2005 gjennomført en kartlegging av flere områder i Verdal, herunder Vuku, og det ble funnet en rekke kvikkleiresoner av varierende faregrad i dette området. Bare noen få meter øst for eksisterende grustak er det registrert en kvikkleiresone av middels faregrad og med alvorlig skredrisiko (Ekren). Nøyaktigheten av sonene varierer ganske mye, og det er vanskelig å sammenligne kvikkleirekartet og plankartet direkte. På grunn av nærheten til kvikkleiresonen bør det gjennomføres en ROS-analyse i tråd med kravene i plan- og bygningsloven. Som del av denne analysen bør det gjennomføres en geoteknisk vurdering i tråd med NVE's retningslinjer R 2/2011, med oppfølgende grunnboring og tilhørende notat/rapport for å avklare om tiltaket kan gjennomføres trygt.
   
  Innsigelse – vilkår for egengodkjenning.
  Før tiltakshaver kan starte opp drift i området benevnt etappe 2 og 3, må det kunne godtgjøres av geoteknisk fagkyndig at driften ikke innebærer fare for at det kan utløses skred fra kvikkleireforekomsten innenfor eller nært oppstrøms planområdet.
   
  Kommentar.
  Tiltakshaver har fått en ny geoteknisk vurdering fra Rambøll dat. 01.11.2013 vedrørende fare for skred knyttet til den registrerte kvikkleireforekomsten.
   
  Kvikkleiresonen som er angitt på NVE's faregradskart fra 2005 er basert på enkle og spredte grunnboringer, stort sett bare sonderboringer, uten at det er tatt prøver for sikker bestemmelse av eventuell kvikkleire. I forbindelse med reguleringsplan for ny Coop-butikk i Vuku ble det av Rambøll i 2011 gjennomført ekstra grunnundersøkelser og vurderinger i forhold til den aktuelle kvikkleiresonen. Det ble da avklart at det ikke finnes kvikkleire eller sensitiv leire innenfor den angitte sonen, med så stort omfang at det kan medføre kvikkleireskred. Mesteparten av grunnen like nord for bebyggelsen på Bredingsberg består av sand og grus, men delvis med et lag silt over disse massene.
   
  Rambøll konkluderer derfor med at disse undersøkelser viser at det ikke er fare for kvikkleireskred i området like øst for Breding grustak, og dermed ingen fare for at uttak av grus kan medføre kvikkleireskred.
   
  Ut fra dette finner vi at innsigelsen er tatt til følge, og at vilkårene for egengodkjenning av reguleringsplanen er tilstede.
 3. Direktoratet for mineralforvaltning, dat. 27.02.2013.
  Mener planforslaget legger til rette for god ressursutnytting og forsvarlig istandsetting etter endt uttak. Når det mottas melding om at reguleringsplanen er vedtatt, vil vi se til at driftsplanen blir oppdatert i tråd med reguleringsplanen.
 4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 28.02.2013.
  Ingen merknader.
 5. Vuku vel, dat. 04.03.2013.
  Breding grustak har vært en gjenganger for sentrum av Vuku i en årrekke. Fra 1993 og utover er det gjentatte ganger skrevet brev til Verdal kommune, Nord Trøndelag Fylkeskommune og SFT, hvor vi i Vuku har vært svært imot driften av Breding grustak. Dette pga. beliggenheten så nær Bredingsberg som er Verdal kommunes andre sentrum, samt nærhet til skole, barnehage og eldresenter som av helsemessige og miljømessige hensyn har vært sterk drivkraft i vår begrunnelse. Dette har vært ført i Vuku Arbeiderlag sin regi.
   
  I 1995 var det rettsaker om støvplager for jordbruket hvor enkelte tok til orde for nedlegging av melkeproduksjon grunnet støvplager. SFT var inne i problemstillingen. I 1997 ble det i Verdal kommune sak HUTV 73/97 bestemt at det skulle brukes grus fra Breding grustak til oppfylling til boligtomter på Tinden. Det ble sendt brev til Verdal kommune og SFT med denne konklusjon fra Vuku: «Gruvedrifta må stanses omgående.»
   
  Breding grustak ble dette året tatt inn i reguleringplanen for Vuku sentrum og vi viser til vedtak fra 29.01.2001. Det ble og bestemt at driver skulle avsette et bestemt beløp for tildekking av gruven når driften skulle avvikles - dette så tidlig som 1997. Vuku vel står fast på vedtak som ble fattet for reguleringplanen for Vuku sentrum om driftsstans etter 10 års drift.
   
  Kommentar.
  En avslutning av grustaket slik det framstår i dag vil ikke være noen heldig løsning. Uttaksområdet vil da bli stående som et sår i landskapet, som vil være estetisk skjemmende og gi miljømessige ulemper i forhold til støvdrift. Det må tas ut mer masse fra området før det vil være mulig å avslutte uttaket på en måte som totalt vil gi det beste resultat for Vuku sentrum. Samtidig er grusen her en viktig ressurs som bør utnyttes på en samfunnsøkonomisk god måte.
 6. Statens vegvesen, dat. 08.03.2013.
  Grusuttaket har adkomst med gode siktforhold fra fv. 757, og det er ingen innvendinger til foreslått reguleringsendring.

Vurdering:
På 1990-tallet ble det gjennomført en omfattende planprosess for å få fastlagt rammene for drift av Breding grustak. Det var den gang sterke protester fra nabolaget, da det var store ulemper knyttet til driften på grunn av støvplager. Ved sluttbehandling av planen i 2001 ble det derfor satt som vilkår at driften skulle opphøre innen 10 år fra planen ble vedtatt.

Siden planen ble vedtatt har det vist seg at det uttaksvolum som da var lagt til grunn for å oppnå en realistisk avslutning av masseuttaket, på langt nær er oppfylt. Med de mange grusuttak som er i drift i Vuku-området, har det blitt vanskelig å få konsentrert etterspørselen til Breding for å få raskest mulig avslutning her. Forekomsten inneholder fortsatt store mengder med grus av god kvalitet som det vil være samfunnsøkonomisk fornuftig å få tatt ut. Det vil også være nødvendig for å kunne få gjennomført en landskapsmessig god avslutning av grusuttaket, at det tas ut mer masse slik at det kan etableres slakere skråninger.

Et grusuttak med det omfang Breding har, vil være en belastning for nærmiljøet i forhold til blant annet støy og støv. Forurensningsforskriften har fått et nytt kapittel 30 om forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, som setter konkrete krav i forhold til driften som virksomheten må forholde seg til. Dette gjelder blant annet konkrete krav til støy og støvutslipp fra virksomhetens totale aktiviteter. Ny minerallov som er iverksatt fra 1.1.2010 stiller også en god del krav i forhold til driften, som må avklares særskilt i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven. Dette omfatter blant annet driftskonsesjon, driftsplan og økonomisk sikkerhet for gjennomføring av oppryddings- og sikringstiltak.

Ut fra vår vurdering synes det mest formålstjenlig at det gis mulighet for fortsatt drift, slik at en verdifull ressurs kan utnyttes og at det dermed skapes grunnlag for å få en fornuftig avslutning av grusuttaket til det beste for Vuku-samfunnet. Det tilrås derfor å vedta foreslått endring av bestemmelsene, slik at det ikke settes konkret begrensning i driftstid for Breding grustak. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 25.01.2021 11:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS