Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.05.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.05.2014
Tid            : 09:00 - 12:00
Til stede   : 9 representanter

 

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil - 34 Mb

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 35/14 Godkjenning av møteprotokoll 18.03.2014 Protokoll
PS 36/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 37/14 Orientering om vedlikehold av bygg Saksframlegg Protokoll
PS 38/14 1721 - 18/318, 398,784 - Festetomt næringstomt Ørin - KS Eiendom Protokoll
PS 39/14 Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi Protokoll
PS 40/14 Tømmestasjon for kloakk fra bobiler, campingvogner mv. Protokoll
PS 41/14 Søknad om veiavgift på Litjådalsveien i Sul Protokoll
PS 42/14 Detaljregulering Ørmelen syd - Feldmakervegen 14 Protokoll
PS 43/14 Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11 Protokoll
PS 44/14 Detaljregulering Amfi Verdal- forslag til vedtak Protokoll
PS 45/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.05.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Trine Reitan

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Åge Isaksen Fagsjef plan  

 

PS 035/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komite Plan og samfunn 18.03.2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite Plan og samfunn 18.03.2014 godkjennes.

 

PS 036/14 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014

BEHANDLING:
Repr. Vigdis Haldorsen
stilte spørsmål vedr. referat 7 og referat 30.
Fagsjef plan, Åge Isaksen, svarte på spørsmålene.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 037/14 Orientering om vedlikehold av bygg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014

BEHANDLING: 
Avd.leder ved Teknisk drift, Bjørn Erik Haug, orienterte om arbeidet med tilstandsrapport for den kommunale bygningsmasse. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   
Komite for Plan og samfunn tar saken til orientering.

 

PS 038/14 1721 - 18/318, 398,784 - Festetomt næringstomt Ørin - KS Eiendom/avløpssektoren  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.318,398, 784 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.05.2014.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 307 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2013).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.  

 
   
PS 039/14 Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på 12,5 mill.kr for rehabilitering av Verdal bo og helsetun, brannteknisk oppgradering og velferdsteknologiske løsninger.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  - Låneopptak: 6,8 mill.kr
  - Momskomp: 1,7 mill.kr
  - Tilskuddsmidler: 4,0 mill.kr
 3. Rådmann gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.

 

PS 040/14 Tømmestasjon for kloakk fra bobiler, campingvogner mv.  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Coop Inntrøndelag om plassering og drift av tømmestasjon for sanitært avløpsvann ved YX stasjonen på Stekke.
 2. Kostnadene dekkes over eksisterende budsjetter for avløp for både investering og drift/vedlikehold.

 
 

PS 041/14 Søknad om veiavgift på Litjådalsveien i Sul  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Verdal kommunestyre bomvegsatser for Litjådalsveien, Sul.
 2. Det godkjennes at følgende satser benyttes:
  - Personbil/traktor: 40 kr/tur
  - Lastebil: 60 kr/tur
  - Årsavgift/årskort: 300 kr/år
 3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig drift og vedlikehold av Litjådalsvegen.
    

    

PS 042/14 Detaljregulering Ørmelen syd - Feldmakervegen 14  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014
 
BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Ørmelen syd –Feldmakarvegen 14 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

 

 

PS 043/14 Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Ravlo masseuttak dat. 20.12.2013, rev. 07.05.2014.

 

PS 044/14 Detaljregulering Amfi Verdal - forslag til vedtak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:  
Detaljregulering for Amfi Verdal dat. 20.01.2014, rev. 05.03.2014, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

 

PS 045/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.05.2014

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, orienterte om følgende saker:

 1. Områderegulering Nestvold.
  Igangsatt områderegulering i 2012. Ikke skjedd noe siden, etterspurt fra planavdelingen hvordan framdriften er. Tiltakshaver har meddelt at prosjektet er stilt i bero.
 2. Byggesak - Statsråd Holts veg 6.
  Tilbygg til eksisterende bolig. Tiltak godkjent i november 2013. I ettertid har det kommet merknader til bygget. Vedtak av november 2013 opphevet, ny godkjenning gitt. Påklaget av naboene. Klagebehandling igangsatt, behandles endelig av fylkesmannen.
 3. Byggesak - Professor Ryghs gate 20.
  Søknad høsten 2013 om tiltak. Mangler i søknad, returnert tiltakshaver. Ikke kommet ny søknad. Igangsatt arbeid og det har kommet klager fra naboer. Administrasjonen har kontaktet byggherren om ulike forhold på byggeplassen. Påpekte forhold er utbedret.
 4. Tråkkemaskin Volhaugen.
  Repr. Vigdis Haldorsen tok opp spørsmål om innkjøp av tråkkemaskin i Volhaugen på et tidligere møte. Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for prosessen med innkjøp av maskin. Beløp innlagt og vedtatt i eksisterende økonomiplan. Kontrakt på maskin i mars innenfor de bevilgede midler.

Kommunalsjef samfunnsutvikling, Trond Selseth, orienterte om:

 1. Arbeid med snøscooterløyper
  Innledende møte med interessenter holdt 8. april 2014.  Grunneiere har utarbeidet forslag til mulige traséer. Nytt møte i mai før framleggelse av planprogram til politisk behandling i juni.

  Til toppen av siden 

Publisert: 13.05.2014 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS