Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.08.2013
Tid            : 09:00 - 
Til stede   : 

 

Sak 52/13 ble behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word
  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (45 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 50/13 Godkjenning av møteprotokoll 11.06.2013 Protokoll
PS 51/13 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 52/13 Utbyggingsavtaler Saksframlegg Protokoll
PS 53/13 Plan 10895 - Bekk ved Nysete - Sikring av utglidning ved bolighus - 1721/143/4 - Helgådalen - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Protokoll
PS 54/13 Sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i Valbekken - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Protokoll
PS 55/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Protokoll
PS 56/13 Redusert fartsgrense Baglbakken, Baglanvegen, Sandstien, Vinne Protokoll
PS 57/13 Søknad om oppstart av detaljregulering for bolig på del av eiendommene 1721/18/4 og 1721/18/12 Protokoll
PS 58/13 Detaljregulering Sentrumsgården II - 1721/20/8 Protokoll
PS 59/13 Utbyggingsavtale Sentrumsgården II Protokoll 
PS 60/13 1721/19/861 - Detaljregulering Jernbanegata 23 B Verdal Protokoll 
PS 61/13 1721/19/861 - Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B, Verdal Protokoll 
PS 62/13 Andre saker
-
Protokoll

 

 

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.08.13
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Vara Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Inger Storstad Møtesekr./Konsulent  
Åge Isaksen Fagsjef plan  

 

PS 050/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
rotokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. juni 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. juni 2013 godkjennes.

 

 

PS 051/13 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.  


  

PS 052/13 Utbyggingsavtaler Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING:   
Ingeniør ved Teknisk drift, Oddvar Govasmark, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Sak om utbyggingsavtaler tas til orientering 

 

 

PS 053/13 Plan 10895 - Bekk ved Nysete - Sikring av utglidning ved bolighus - 1721/143/4 - Helgådalen - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING: 

  1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 5 % av anleggskostnad for sikring av bekk ved Nysete i henhold til planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 11.000,- pluss mva.
  2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger. 

 

 
PS 054/13 Sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i Valbekken - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

   
INNSTILLING:

  1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnadene for sikring av Valbekken i henhold til planer utarbeidet av NVE, distriktstilskuddet er beregnet til kr. 49.000,- inkl mva.
  2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger. 

 

 

PS 055/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

  
INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

  


PS 056/13 Redusert fartsgrense Baglbakken, Baglanvegen, Sandstien, Vinne  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

   
VEDTAK: 
Med hjemmel i skiltforskriftenes § 26 vedtar Verdal kommune at det skal gjelde følgende fartsgrenser:

  • Baglbakken; 40 km/t fra hp 1, km 0,128 til hp 1, km 0,455
  • Baglanvegen; 40 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 1,347
  • Sandstien; 40 km/t fra hp 1, km 0,378 til hp 1, km 0,592 

 

 
PS 057/13 Søknad om oppstart av detaljregulering for bolig på del av eiendommene 1721/18/4 og 1721/18/12  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK:
Det tilrås oppstart av detaljregulering med formål å tilrettelegge for boligbygging på del av eiendommene 1721/18/4 og 1721/18/12, som er disponert til friområde i kommunedelplan for Verdal by.

 

 

PS 058/13 Detaljregulering Sentrumsgården II  - 1721/20/8 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

 

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Detaljregulering for Sentrumsgården II, datert 02.05.13, rev. 13.08.13, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12

 

 

PS 059/13 Utbyggingsavtale Sentrumsgården II Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

 

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

   
INNSTILLING:  
Utbyggingsavtale for Sentrumsgården II inngås i medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4

 

 

 

PS 060/13 1721/19/861 - Detaljregulering Jernbanegata 23 B Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

 

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

  
INNSTILLING:
Detaljregulering for Jernbanegata 23 B, datert 05.04.2013, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 


PS 061/13 1721/19/861 - Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

 

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:
Vedlagte utbyggingsavtale for «Jernbanegata 23 B» inngås, iht. Plan- og bygningslovens § 17-4.

 

 

 
 

PS 062/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.08.2013

 

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen:

  • Bolystprisen – endringer.
    Oddvar Govasmark har flyttet over til Teknisk drift, og Per Anders Røstad, PBOM, er oppnevnt som nytt medlem (sekretær). Komitéen sluttet seg til denne oppnevnelsen/endringen.
Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.04.2022 13:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS