Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.13 - PS 56/13 Redusert fartsgrense Baglbakken, Baglanvegen, Sandstien, Vinne

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/1150 - /Q80

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.08.13 56/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i skiltforskriftenes § 26 vedtar Verdal kommune at det skal gjelde følgende fartsgrenser:

  • Baglbakken;  40 km/t fra hp 1, km 0,128 til hp 1, km 0,455
  • Baglanvegen; 40 km/t fra hp 1, km 0,00 til hp 1, km 1,347
  • Sandstien;      40 km/t fra hp 1, km 0,378 til hp 1, km 0,592
     

Vedlegg:
Kv. Baglbakken/Baglanvegen/Sandstien - skiltplan dat. 25.06.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Brannan vel har gjort henvendelse til kommunen om fartsdempende tiltak på Sandstien mellom fv. 72 og Baglanvegen. Dette begrunnes med økt trafikk og fart etter at holdeplassen for NSB ble flyttet på østsiden av jernbanen. 

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har vurdert saken i møte den 18. juni 2013. Konklusjonen her var at det i stedet for fartsdempere forslås å skilte den aktuelle strekning av Sandstien med fartsgrense 40 km/t. I tillegg foreslås også fartsgrense 40 km/t skiltet på Baglanvegen og strekningen av Baglbakken ned til fv. 72. Alle disse strekningene er i dag skiltet med fartsgrense 50 km/t.

Dette er vegstrekninger med mange vegkryss og mye kryssende trafikk av gående og syklende. På Baglanvegen er det på flere steder etablert opphøyde gangfelt for kryssing over vegen til gang-/sykkelvegen, og skilting med fartsgrense 40 km/t vil være et supplerende tiltak for å få redusert farten på strekningen. Baglbakken og østlige strekning av Baglanvegen er svingete og uoversiktlig, og det er kryssende gang-/sykkeltrafikk til skole og fritidsaktiviteter.

Fartsgrenseforslaget er sendt på høring til Lensmannen i Verdal og berørte velforeninger i området. Innen høringsfristen har det ikke kommet merknader til saken.

Vurdering:
For å bedre trafikksikkerheten på de aktuelle kommunale veger, tilrås det å gjennomføre skilting med fartsgrense 40 km/t. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.08.2013 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS