Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.13 - PS 57/13 Søknad om oppstart av detaljregulering for bolig på del av eiendommene 1721/18/4 og 1721/18/12

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref :  2013/4419 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.06.13 46/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrås oppstart av detaljregulering med formål å tilrettelegge for boligbygging på del av eiendommene 1721/18/4 og 1721/18/12, som er disponert til friområde i kommunedelplan for Verdal by.

Vedlegg:
Søknad om oppstart av detaljregulering - Brygga trinn II - Verdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunedelplan Verdal by, vedtatt 26.03.2007 

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt oversendelse fra Stiklestad Eiendom AS med søknad om oppstart av detaljregulering – brygga trinn II, Verdal.

Aktuelt planområde omfattes av eiendommen gnr.18/bnr.12 og en del av eiendommen gnr.18/bnr.4. Planområdet består per i dag, i følge tiltakshaver, av villnis og plen i tilknytning til Poltergeist MC. Hensikten med ønsket planarbeid er å omdisponere disse arealene og vei for å tilrettelegge for utbygging av leiligheter med tilhørende fellesarealer og parkering.

Det aktuelle planområdet er iht. gjeldende kommunedelplan for Verdal By avsatt til friområde. Revisjon av dette plangrunnlaget er nå som kjent i startfasen. Det er i tidligere korrespondanse fra administrasjonen signalisert at en evt. omdisponering av friområder innenfor plangrensene bør sees i en helhetlig og overordnet sammenheng. Ønsket fremmes nå likevel på nytt.

Vedtak i Verdal formannskap 16.5.2013, sak 49/13 tilsier at prosjekter som meldes før kommunedelplan for Verdal by er ferdigstilt, skal behandles i hvert enkelt tilfelle og ikke settes på vent. Dette betyr etter administrasjonens oppfatning at ingen saker automatisk skal måtte avvente ny kommunedelplan, men skal i prosess for å tas stilling til.

Vurdering:  
For noen saker som griper inn i større prinsipielle sammenhenger kan det etter administrasjonens vurdering være den beste løsningen at saken avventer ny kommunedelplan. God tilgang til grøntområder/friområder egnet for lek, uteopphold og rekreasjon innenfor plangrensene til ny kommunedelplan for Verdal by er viktig. Nærmere vurderinger av hvilke slike arealer Verdal by per i dag besitter, hvilke kvaliteter de har, hvordan de er lokalisert ift. eksisterende og planlagte boligområder, øvrig grøntstruktur og gang-/sykkelforbindelser vil være sentrale moment i en overordnet plan med helhetlig tilrettelegging for de ulike kvaliteter et byområde må/bør besitte. En mer tilfeldig omdisponering av friområder i forkant av en slik helhetlig gjennomgang vurderes som uheldig.

Med utgangspunkt i nystartet revisjon av kommunedelplan for Verdal by vil en planfaglig vurdering tilsi at det ikke åpnes for å igangsette detaljregulering nå.

Dersom det igangsettes detaljreguleringsprosess i forkant av revisjon av kommunedelplanen finner administrasjonen at denne vil falle inn under bestemmelsene i Forskrift om konsekvensutredninger, jf. forskriftens §§ 3 a,b og d og 4 c og d.

Konkret for denne saken er det snakk om et friområde på ca. 2 dekar. Rådmannen anser tiltaket som en naturlig avslutning av byggeområdet. Det er ingen grunn til å forvente ytterligere utvidelse av området videre nedover langs elva.

I lys av dette og overnevnte vedtak i Verdal formannskap finner administrasjonen det riktig å legge saken frem for Komité plan og samfunn for en prinsipiell avgjørelse knyttet til ønske om omdisponering av friområde i forkant av kommunedelplanrevisjonen.

Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at reguleringsarbeid igangsettes.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.08.2013 14:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS