Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 25.10.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 25.10.2011
Tid            : 09:00 - 12:55
Til stede   : 9 representanter. (Repr. Trine Reitan kom etter opprop/presentasjon, kl 0915.) Repr. Linn Beate Tromsdal og Kjetil Årstad ble erklært inhabil under behandlinga av sak 5/11. Til stede: 7 representanter.

Etter at møtet var satt innledet komiteens leder med sine tanker omkring komiteens arbeid. Etterpå fikk hver enkelt repr. si litt om sine tanker/forventninger til det å være medlem i komité plan og samfunn.

Det var så folkevalgtopplæring v/Thomas Møller, PBOM: Plan- og bygningsloven Del I Plan og Prosess.

Før behandling av sak 2/11 redegjorde fagsjef  Åge Isaksen, PBOM, for hvordan avdelingen (PBOM) jobber.

Sak 12/11 ble behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Kommuneplanens samfunnsdel.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll

 07.06.2011 

Protokoll
PS 002/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 003/11 Reguleringsplan Vuku - Coop Marked

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 

Protokoll
PS 004/11 Søknad om bruksendring - 1721/18/517 - Industrivegen 2 - Industrivegen 2 Verdal AS

Saksframlegg 

Protokoll
PS 005/11 Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen

Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 

Protokoll
PS 006/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/33/1 Øgstad - Tore Øgstad Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 007/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/32/10 Bergan - Tore Øgstad Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 008/11 Redusert fartsgrense på Åsavegen/Nye Skrovesvegen i Sør-Leksdal Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 009/11 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2011 - 2015 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 010/11 Bolystprisen. Oppnevning av jurymedlemmer Saksframlegg
Protokoll
PS 011/11 Andre saker
Saksframlegg
Protokoll
PS 012/11 Tilleggssak: Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 25.10.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Plan- og utviklingskomiteen 07.06.11 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte i Plan- og utviklingskomiteen 07.06.11 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 002/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 003/11 Reguleringsplan Vuku - Coop Marked    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011 

BEHANDLING:
Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING:   
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Vuku – COOP Marked, rev 13.09.2011. 
 
 
 
PS 004/11 Søknad om bruksendring - 1721/18/517 - Industrivegen 2 - Industrivegen 2 Verdal AS     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011 

BEHANDLING:
Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis ikke dispensasjon fra reguleringsplan Ørin, dennes bestemmelse i § 8 til omsøkte bruksendring.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
 
 
 
 
 
PS 005/11 Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen
     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  

BEHANDLING: 
Repr. Linn Beate Tromsdal og repr. Kjetil Aarstad erklærte seg inhabil i saken. Førstnevnte som samboer med klagers sønn og sistnevnte som leder av Verdal Jeger- og Fiskeforening. Ved votering ble Linn Beate Tromsdal og Kjetil Årstad erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, punktene  b) og e).
Til stede: 7 representanter.

Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
Vedtak i sak 27/11 datert 12.04.2011 opprettholdes.
Klage fra Liv Øverås og Nils Georg Leirset/Advokatene Østerås og Horseng ANS tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 
 
 
 
PS 006/11
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/33/1 Øgstad - Tore Øgstad 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  

BEHANDLING: 
Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt i LNFR-området innvilges med hjemmel i § 19 i plan- og bygningsloven.

Vilkår:
Det må søkes og innvilges utslippstillatelse og parseller må sikres adkomst til offentlig veg og evt. vann-/avløpsløsning på annen privat eiendom.

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP, ble SP sitt forslag vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
   
 
VEDTAK: .
Søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt i LNFR-området innvilges med hjemmel i § 19 i plan- og bygningsloven

Vilkår:
Det må søkes og innvilges utslippstillatelse og parseller må sikres adkomst til offentlig veg og evt. vann-/avløpsløsning på annen privat eiendom.
 
 
  
 
 
PS 00
7/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/32/10 Bergan - Tore Øgstad 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  

BEHANDLING: 
Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt i LNFR-området innvilges med hjemmel i § 19 i plan- og bygningsloven.

Vilkår:
Det må søkes og innvilges utslippstillatelse og parseller må sikres adkomst til offentlig veg og evt. vann-/avløpsløsning på annen privat eiendom.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP, ble SP sitt forslag vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.
   
 
VEDTAK:  
Søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt i LNFR-området innvilges med hjemmel i § 19 i plan- og bygningsloven.

Vilkår:
Det må søkes og innvilges utslippstillatelse og parseller må sikres adkomst til offentlig veg og evt. vann-/avløpsløsning på annen privat eiendom.” 
 
 
 
 
 
PS 00
8/11 Redusert fartsgrense på Åsavegen/Nye Skrovesvegen i Sør-Leksdal     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  

BEHANDLING: 
Nytt vedlegg til saken ble utdelt:
Uttalelse fra Lensmannen i Verdal dat. 18.10.11.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Med hjemmel i skiltforskriftenes § 26 vedtar Verdal kommune at det på Åsavegen og Nye Skrovesveg skal gjelde følgende særskilte fartsgrenser:

Åsavegen;  40 km/t fra km 0,0 til km 0,80 og 60 km/t fra km 0,80 til km 1,67.
Nye Skrovesveg; 60 km/t fra km 0,0 til 0,28 og 40 km/t fra km 0,28 til km 1,43.
 
  
 
 
PS 00
9/11 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2011 - 2015     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  

BEHANDLING: 
AP v/Kjetil Aarstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Leder Berit G. Nessø,
Medlem: Linn Beate Tromsdal

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende forslag til vedtak:
Nestleder: Karl B. Hoel.

Høyre v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:
Varamedlem: Arild K. Pedersen

Votering:

 • Leder – enstemmig vedtatt.
 • Nestleder – enstemmig vedtatt.
 • Medlem – enstemmig vedtatt.
 • Varamedlem – enstemmig vedtatt.

 
   
 
VEDTAK:  
Komite plan og samfunn oppnevner følgende medlemmer til kommunens trafikksikkerhetsutvalg:

 • Leder; Berit G. Nessø
 • Nestleder; Karl B. Hoel
 • Medlem; Linn Beate Tromsdal
 • Varamedlem; Arild K. Pedersen 
   

  
 
  

PS 010/11 Bolystprisen. Oppnevning av jurymedlemmer     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  

BEHANDLING: 
AP v/Kjetil Aarstad foreslo:
Leder for juryen: Ove Morten Haugan - Vara: Trine Reitan
SP v/Karl B. Hoel foreslo:
Vigdis Haldorsen - Vara: Johannes Rosvold

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Følgende utnevnes som medlemmer av juryen:

 1. leder for juryen: Ove Morten Haugan.(politiker), varaperson: Trine Reitan. 
 2. Vigdis Haldorsen(politiker), varaperson: Johannes Rosvold.
 3. Jan Juberg fra Verdal Næringsforum
 4. Kari Woll (formingskompetanse)
 5. Grete Sildnes (formingskompetanse)
 6. Oddvar Govasmark (fra enhet PBOM)

 
 
  
PS 011/11 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  
 
BEHANDLING:
Vegbelysning i Stiklestad Allé.
Enhetsleder Øivind Holand orienterte. Spesiell allè som – nye tre ble plantet på slutten av 80-tallet. Kommunen har i flere omganger vært med å beskjære alleen. Alleen har en symbolverdi, og dette betyr at vi er veldig forsiktig i forhold til beskjæring. Når vegvesenet satte opp vegbelysning var trærne små – det som ble gjort var at lysene ble satt i mellom trærne. Når trærne da vokser dekker de til dette og lyset slipper ikke fram, i tillegg til at greinene slår i stykker armatur. Vært to behandlinger i komiteen på dette. Det første var at eksisterende lys står, men at ett tre på hver side tas bort. På noen strekninger ville dette ført til at det ikke ble stående igjen noen trær. Vegvesenet skiftet i denne perioden mening, nå er det gangvegbelysningen som er viktig. Ble da vedtatt at lyspunktene skal stå, men at høyden skulle senkes. Saken er senere tatt opp i trafikksikkerhetsutvalget.
Komiteens medlemmer ønsker at administrasjon bruker det vedtak som foreligger og purrer på det.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK:  
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 012/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 25.10.2011  

BEHANDLING: 
Økonomisjef i Innherred samkommune, Arnstein Kjeldsen, redegjorde for saken.
   
 
INNSTILLING:  
Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial til etterretning.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS