Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.12.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 13.12.2011
Tid            : 09:00 - 12:40
Til stede   : 9 representanter

Møtet startet med befaring på det nye skoleanlegget på Verdalsøra.
Før behandling av de ordinære sakene var det politikeropplæring i Byggsak v/Torbjørn Sirum. Møtet ble avsluttet med enkel julelunch på Brød og Cirkus.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 020/11 Godkjenning av møteprotokoll

 22.11.2011 

Protokoll
PS 021/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 022/11 Mindre endring av bestemmelser i detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 023/11 Detaljregulering Sæter gård 174/1 - hytteområde

Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3

Protokoll
PS 024/11 Søknad om bruksendring - 1721/18/517 - Industrivegen 2 - Industrivegen 2 Verdal AS - Klagesak

Saksframlegg 

Protokoll
PS 025/11 Andre saker

Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 13.12.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 020/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.12.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Komitè plan og samfunn sitt møte 22. november 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra Komitè plan og samfunn sitt møte 22. november 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 021/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.12.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 022/11 Mindre endring av bestemmelser i detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole
    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.12.2011 

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
 
VEDTAK:   
Vedlagte forslag til endring av reguleringsbestemmelser tilknyttet detaljert reguleringsplan for Verdalsøra barn- og ungdomsskole, vedtatt 20.06.2011, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14
 
 
 
 
PS 023/11 Detaljregulering Sæter gård 174/1 - hytteområde     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.12.2011 

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.   
 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sæter gård, dat. 23.10.2011, framlagt for høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
PS 024/11 Søknad om bruksendring - 1721/18/517 - Industrivegen 2 - Industrivegen 2 Verdal AS - Klagesak
     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.12.2011  

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
 
VEDTAK:  
Kommunens vedtak av 25. oktober 2011 i saksnummer 4/11 opprettholdes.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis ikke dispensasjon fra reguleringsplan Ørin, dennes bestemmelse i § 8, til omsøkte bruksendring.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
PS 02
5/11Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 13.12.2011  
 
BEHANDLING:
Høyre v/Arild K. Pedersen:

  • Radmannbygget og Nordset-tomta.
    Hvor står sakene administrativt?  Hva mener vi politikerne?
    På bakgrunn av mulighetsstudien fra Snøhetta: Hvor høyt bygger vi i sentrum?

Åge Isaksen svarte:
Presiserte at Snøhetta hadde levert en mulighetsstudie – og redegjorde for hvor mulighetene må forankres.

Radmannbygget – det er utført forhåndskonferanse. Kommunen er forelagt planutkast (planlegger 4 etasjer), men har ikke godkjent utkastet og vil ha tilbake endelig planutkast - som antas sendt til politisk behandling på nyåret.

Nordset-tomta.
Tiltakshaver/utbygger (Kvernmo) arbeider med Sentrum terrasse 3 (4 etasjer + parkeringskjeller). Kun idéskisser foreløpig. Mulighetene er drøftet og kommunen har gitt tilbakemelding på de. Vil komme planforslag som blir forelagt komité plan og samfunn før det evt. sendes på høring. Kan bli politisk behandling i februar/mars.

 
Åge Isaksen redegjorde for søknad fra Ole Borgen om fradeling av tomt til Poltergeist, som i dag fester tomt av Borgen. Blir behandlet som en dispensasjonssak da det søkes om å få fradelt større område enn hva som festes i dag. Er utsendt på høring. Komiteén ønsker saken til politisk behandling.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.07.2021 10:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS