Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 22/11

Mindre endring av bestemmelser i detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune 

Arkivref  : 2010/3200-/V2010003

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.12.11 22/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til endring av reguleringsbestemmelser tilknyttet detaljert reguleringsplan for Verdalsøra barn- og ungdomsskole, vedtatt 20.06.2011, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.


Vedlegg:

  1. LINK arkitektur AS, 04.11.11 – søknad om mindre endring
  2. Plankart vedtatt 20.06.2011 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
LINK arkitektur AS har på vegne av Verdal kommune søkt om en mindre endring av reguleringsbestemmelsene tilknyttet overnevnte reguleringsplan vedtatt 20.06.2011.

Det foreslås en tilføyelse til bestemmelsenes punkt 3.1 vedrørende beregning av bruksareal (BRA) i plankartets felt O1.1, se vedlagte brev. Bestemmelsen som foreslås skulle ha vært medtatt da reguleringsplanen ble fremmet.

Søknaden gjelder en begrenset del av planen (felt O1.1 i vedlagte plankart) og den 04.11.11 ble forslaget sendt på en begrenset høring iht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. Forslaget ble også gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelser var satt til 25. november 2011.

Det er mottatt uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. De har ikke merknader.

Vurdering:
Vi finner at veileder for grad av utnytting åpner for omsøkte tilleggsbestemmelse.

Veilederens § 3-6 Bruksareal (BRA) angir at for bygninger med etasjehøyde over 3,0 m, beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver 3. m. Det kan imidlertid fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.

Veilederens § 3-8 Bruksareal under terreng angir også at dersom en plan ikke inneholder utrykkelige bestemmelser om beregning av bruksareal under terreng, inngår bruksareal under terreng i sin helhet i beregningsgrunnlaget. Der kommunen mener det er ønskelig, kan det imidlertid fastsettes i planbestemmelsene at areal helt eller delvis under terreng ikke skal medtas i beregning av bruksarealet.

Konklusjon
Veileder for grad av utnytting åpner for omsøkte tilleggsbestemmelse og det er ikke mottatt innvendinger. Det tilrås at vedlagte endringsforslag vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS