Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 23/11

Detaljregulering Sæter gård 174/1 - hytteområde.

Saksbehandler : Åge Isaksen 

Arkivref  : 2011/718-/L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.12.11 23/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sæter gård, dat. 23.10.2011, framlagt for høring og offentlig ettersyn.


Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse dat. 23.10.2011 
  2. Plankart, dat. 23.10.2011
  3. Planbestemmelser dat. 23.10.2011 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
På vegne av grunneier Erlend Nessemo har NK- prosjektering v/  Njål Kolsvik utarbeidet reguleringsplan for deler av eiendommen Sæter, gnr/bnr 174/1. Utbygger ønsker å videreutvikle eiendommen for fritidsbebyggelse ved å legge til rette for bygging av noen flere hytter som fortetting, samt bygging av veger og parkeringsområder.

Planområdet.
Eiendommen består av dyrka mark, skogsgrunn, gårdsbebyggelse, 1 fradelt bebygd boligtomt og 19 bebygde festetomter for hytter. Totalarealet er på 305 daa, derav ca 80 daa dyrka mark og innmarksbeite, ca 80 daa høy og middels bonitet skog og ca 145 daa lav bonitet skog og impediment. Eksisterende hytter er i all hovedsak plassert på lav bonitet skogsmark og impediment. Området er sørvendt og ligger i høyde 160 – 220 m.o.h. Skogsgrunnen er i hovedsak humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn.

Området ligger innenfor Skjækerfjell reinbeitedistrikt, og den nordligste del av planområdet ligger innenfor areal som er klassifisert som vårbeite II i reindriftskartet.

Reindriftskart Skjækerfjell reinbeitedistrikt
 
Planstatus.
Området er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). For deler av planområdet lengst sør er det åpnet for spredt boligbygging. Eksisterende hyttebebyggelse er utbygd i samsvar med disposisjonsplan godkjent av Fylkesmannen 22.05.1981.

Planforslaget.
Bebyggelsen.
Det avsettes tomter for 10 nye hytter (Fs 20 – Fs 29). Største tillatte bebygd areal for samlet bebyggelse er 120m2, der hyttene kan oppføres med største tillatt bebygd areal på 90m2 og anneks og uthus skal ikke overstige samlet bebygd areal på 30m2. Terrasser og plattinger kan i tillegg til dette ha bebygd areal på 30m2.

Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta og største tillatte grunnmurs/pilarhøyde skal ikke overstige 50cm over planert terreng. Bygningene skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 10 – 33 grader. Hyttenes maksimal mønehøyde over justert/planert terreng skal ikke overskride 5,5 meter, og maksimal gesimshøyde over justert/planert terreng skal ikke overstige 3,5meter. Møneretning er valgfri.

Adkomstveger og parkering.
Det går kommunal veg fram til området i dag. Videre er det skogsbilveg (pA1) gjennom planområdet opp til Høysjøen og Malsådalen. I tillegg eksisterer også adkomstveg (pA2) gjennom gårdsbebyggelsen og videre til hyttene lengst øst i planområdet.

Planeforslaget innebærer etablering av 4 nye felles adkomstveger (fA1 – fA4) samt 8 felles parkeringsplasser (fP1 – fP8).

Landbruk.
Landbruksarealene innefor planområdet vil bli brukt til skogsdrift og reinbeite i den utstrekning dette vil være aktuelt.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det er ikke registrert kjente risikoer for verken ras eller flom, og nærmere vurderinger i forhold til dette er ikke gjort. Brannforebygging forutsettes sikret gjennom vegadkomster som gir nærhet til elv og bekker, og dermed framkommelighet for bruk av brannbil og brannpumper.

Kulturminner.
Det er ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet.

Biologisk mangfold.
I henhold til biologisk mangfoldkart er det registrert trekklei for hjortevilt gjennom planområdet.

Vann-, avløp-, energiløsninger.
Det skal ikke innlegges vann i hyttene, og som privet skal brukes utedo med tett tank eller tørrklosett. Spillvann skal føres til synkekum. Ikke nedbrytbart avfall skal leveres til offentlig godkjent avfallsplass. Det vil være aktuelt å knytte hyttene til elektrisitetsforsyningen.

Planprosess.
Medvirkning.
Forhåndskonferanse med kommunen ble gjennomført 12.11.2008, og oppstart av planarbeidet er annonsert i Verdalingen og Trønderavisa den 11.11.2008.

Naboer, organisasjoner – interessenter og offentlige etater og foretak er varslet med brev datert den 11.11.2008. Det har ikke kommet kommentarer, protester eller merknader til det igangsatte planarbeid.
På grunn av forhold kommunen ikke har kontroll med, er planforslaget ikke fremmet for behandling før nå.

Vurdering:
Planforslaget legger opp til å gjøre området bedre tilgjengelig gjennom vegutbygging, samt at det legges til rette for flere hytter gjennom fortetting av allerede etablert hyttefelt. Det gis samtidig muligheter for å utvide arealet på hyttebebyggelsen som samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

Tilrettelegging for bedre tilgjengelighet og økt komfort i forbindelse med hyttebebyggelse, er i tråd med den generelle samfunnsutviklingen. Det er i samsvar med kommunens målsetting at fortettingspotensialet innenfor eksisterende hytteområder skal utnyttes best mulig framfor å ta i bruk nye områder. Selv om det her er registrert noe konflikt i forhold til reinbeite og vilt, synes den merbelastning planlagt utbygging vil medføre ikke å bety vesentlig økt konfliktgrad.

Planforslaget tilrås dermed framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.02.2021 09:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS