Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.01.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 17.01.2012
Tid            : 09:00 - 11:15
Til stede   : 9 representanter. Repr. Johannes Rosvold ble erklært inhabil under sak 4/12. Vararepr. Knut Fortun tiltrådte møtet. Til stede: 9 representanter.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word (OBS! 34MB) - protokoll i Word  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/12 Godkjenning av møteprotokoll

 13.12.2011 

Protokoll
PS 2/12 Referatsaker

Saksframlegg

Protokoll
PS 3/12 Utbygging Vuku oppvekssenter - Sluttrapport

Saksframlegg 
Vedlegg 1

Protokoll
PS 4/12 Endring av reguleringsplan Ørin sør Protokoll
PS 5/12 Trafikksikkerhetsmidler år 2012 - søknad om tilskudd

Saksframlegg 

Protokoll
PS 6/12 Søknad om oppføring av brakkerigg - 1721/23/14 Kassefabrikkvegen 6 - Øra Bygg AS Saksframlegg Protokoll
PS 7/12 Detaljregulering for gang-/sykkelveg langs Fv 167 og Fv 166  Holte - Minsås - Lein, del 2 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 8/12 Detaljregulering for felt B6 Sentrumstunet Reinsholm 1721/23/86 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Protokoll
PS 9/12 1721/19/260 - Detaljregulering for Gyldentann terrasse - Nordåkeren 2-4 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Protokoll
PS 10/12 Andre saker - Protokoll

 

 

Verdal, 11. januar 2012
Ove Morten Haugan - klikk for personkort
Ove Morten Haugan
/sign./
leder

 

Oppmøte komite plan og samfunn 17.01.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 PS 001/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Komitè plan og samfunn sitt møte 13.12.2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Protokoll fra Komitè plan og samfunn sitt møte 13.12.2011 godkjennes.
PS 002/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Referatene tas til orientering.

PS 003/12 Utbygging Vuku oppvekssenter - Sluttrapport Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:

 1. Sluttrapport utbygging Vuku oppvekstsenter tas til orientering.
 2. Manglende finansiering på ca.1,4 mill.kr dekkes ved bruk av gjenstående lånemidler fra tiltak 5168 ”Mindre tiltak skoler” og fra avsluttet utbygging av omsorgsboliger Vuku Bo og Helsetun.

 
 
 
PS 004/12 Endring av reguleringsplan Ørin sør Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Repr. Johannes Rosvold erklærte seg inhabil i saken da hans mor er grunneier på Ørin.
Ved votering ble Johannes Rosvold enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens Kapittel II. Om ugildhet, § 6 b).
Vararepr. Knut Fortun tiltrådte møtet. Til stede 9 representanter.

Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Endringsforslag revidert etter høring jf. opplisting i saken, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 005/12 Trafikksikkerhetsmidler år 2012 - søknad om tilskudd Til toppen av siden

 

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Verdal kommune søker om tilskudd til følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak:

 1. Stiklestad skole – utvidelse p-plass;    tilskudd kr.257.000
 2. Vuku skole – sperregjerde mot busslomme;   tilskudd kr. 30.000
 3. Forbregd barnehage – belysning av gangveg;   tilskudd kr. 37.500
 4. Verdalsøra skoler – gangforbindelse Dalbakken;  tilskudd kr. 117.000
 5. Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg fram til Leklemsåsen; tilskudd kr. 1.125.000

 
 
 
PS 006/12 Søknad om oppføring av brakkerigg - 1721/23/14 Kassefabrikkvegen 6 - Øra Bygg AS
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Reinsholm, dennes reguleringsformål i § 7.1, til plassering og oppføring av omsøkte tiltak. Dispensasjon gis inntil ny arealdisponering er vurdert i kommunedelplan for Verdal by.

Verdal kommune har et regionalt ansvar som næringslivskommune og behovet for arbeidskraft vil være sterkt varierende med vårt konkurranseutsatte og konjunkturbaserte næringsliv. Dispensasjon vil bidra til å redusere boligmangel for innleid arbeidskraft og vil fra et næringsmessig perspektiv være en fordelaktig løsning. Etter en samlet vurdering, inklusive presedens- og rettferdighetshensyn, vil fordelene ved en dispensasjon i dette tilfellet vært klart større enn ulempene.

Søknaden innvilges som omsøkt under forutsetning av at Statens vegvesen sine forbehold ivaretas.

Verdal SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av rullering av sentrumsplanen.
Ved votering fikk utsettelsesforslaget 2 stemmer. 7 stemte mot.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP v/Ove Morten Haugan ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Reinsholm, dennes reguleringsformål i § 7.1, til plassering og oppføring av omsøkte tiltak. Dispensasjon gis inntil ny arealdisponering er vurdert i kommunedelplan for Verdal by.

Verdal kommune har et regionalt ansvar som næringslivskommune og behovet for arbeidskraft vil være sterkt varierende med vårt konkurranseutsatte og konjunkturbaserte næringsliv. Dispensasjon vil bidra til å redusere boligmangel for innleid arbeidskraft og vil fra et næringsmessig perspektiv være en fordelaktig løsning. Etter en samlet vurdering, inklusive presedens- og rettferdighetshensyn, vil fordelene ved en dispensasjon i dette tilfellet vært klart større enn ulempene.

Søknaden innvilges som omsøkt under forutsetning av at Statens vegvesen sine forbehold ivaretas.
 
 
 
 
 
PS 007/12 Detaljregulering for gang-/sykkelveg langs Fv 167 og Fv 166  Holte - Minsås - Lein, del 2  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for gang-/sykkelveg langs fv. 167/166 Holte – Minsås – Lein, del 2, dat. 18.11.2011, framlagt for høring og offentlig ettersyn.
 
 
 
 
 
PS 008/12 Detaljregulering for felt B6 Sentrumstunet Reinsholm 1721/23/86 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
SP v/Vigdis Haldorsen
satte fram følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:
I stedet for krav med ”sandkasse, huske, sittebenk” i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over oversendelsesforslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen til administrasjonen. Dette forslag ble også enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer av reguleringsbestemmelsene:

 • § 1.5 endres til: Ved bygge-/rammesøknad skal det vedlegges utomhusplan i målestokk min. 1:500 som viser bebyggelse, adkomst, parkering (inkl. sykkelparkering), gangforbindelser, uteopphold/lek med aktuelt utstyr, gjerder, murer, beplantning/vegetasjon og støyskjerming.
 • § 6.2: Følgende tilføyes: Området skal utstyres med minimum sittebenk, sandkasse og huske.
 • Fortau og gang- og sykkelveg bør omtales i bestemmelsene.

Vedlagte forslag til detaljregulering, datert 13.12.2011, og med endringer som anført ovenfor, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Oversendelsesforslag til administrasjonen:
I stedet for krav med ”sandkasse, huske, sittebenk” i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.
 
 
 
 
 
PS 009/12 1721/19/260 - Detaljregulering for Gyldentann terrasse - Nordåkeren 2-4 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
E-post datert 16. januar 2012 fra Planstyring AS v/Dag Voll til rådmannen.
Med bakgrunn i denne e-post redegjorde virksomhetsleder PBOM, Øivind Holand, for vedlegg 8 i saken.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til pkt. 4. 9 stemte mot. Forslaget fikk ingen stemmer og falt dermed.  (9 stemte mot.)
Punktene 1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 9 og 10 ble så avstemt samlet og enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 1. § 2.3: ”utarbeides” endres til ”vedlegges”.
 2. § 2.5 siste setning erstattes av følgende: Ved bygge-/rammesøknad skal det dokumenteres at både bebyggelse og uteoppholdsareal vil få tilfredsstillende støynivå. Tredje setning suppleres slik: Utendørs støynivå på uteoppholdsareal skal ikke overskride Lden = 55 dB.
 3. § 2.6 sløyfes.
 4. § 3.1.2: Uteoppholdsarealet angis som felles for boligene og totalarealet angis som et minstekrav. Følgende tilføyes: Området skal utstyres med minimum sittebenk, sandkasse og huske.
 5. § 3.1.3: Det må gå fram at parkeringskravet regnes ift. m2 BRA i bebyggelsen og det tilføyes at minst en parkeringsplass skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.
 6. § 3.1.4: Minstekravet for boligparkering kvalitetssikres i forhold til hva som er mulig og det tilføyes at minst en parkeringsplass skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.
 7. § 3.2.1 og 3.2.2: Gatenavn rettes til Johannes Bruns gate.
 8. § 3.2.2: Planlagt nytt fortau angis som offentlig jf. plankart.
 9. § 4.1: Følgende tilføyes: Dette omfatter også eventuell støyskjerming av uteoppholdsarealet.

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

 • Minst en parkeringsplass tilrettelagt for bevegelseshemmede (bredde minst 3,8 m) må vises.
 • Basiskartets gårds- og bruksnummer skal vises.
 • Påskrift som angir eierform bør forklares i tegnforlaringen.
 • Offentlig eierform på uteopphold og parkering endres til felles eller annen.

Grunneier bes redegjøre for status i forhold til eventuelt tilfluktsrom før sluttbehandling. 

Vedlagte planforslag, med overnevnte endringer, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 
 
 
 
PS 010/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.01.2012

BEHANDLING:
Ingen saker.

Publisert: 12.01.2012 09:31 Sist endret: 12.04.2022 13:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS