Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 7/12

Detaljregulering for gang-/sykkelveg langs Fv 167/Fv 166  Holte - Minsås - Lein, del 2.

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref  : 2008/3697 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.01.12 7/12
     
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for gang-/sykkelveg langs fv. 167/166 Holte – Minsås – Lein, del 2, dat. 18.11.2011, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:
Planbeskrivelse og bestemmelser dat. 18.11.2011,
Plankart, dat. 18.11.2011,
Tegnforklaring, dat. 18.11.2011

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak nr. 27/11,

 

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Kommunen har tidligere behandlet reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv. 167/166 på strekningen Holte – Minsås – Lein. Riksantikvaren varslet innsigelse til denne planen på grunn av konflikt med gravhaug på eiendommen Lein vestre, og det ble bedt om å vurdere annen løsning i forhold til dette. I samråd med Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen ble det da valgt å avslutte utstrekningen av reguleringsplanen før Lein vestre, og planen for strekningen Holte – Lein vestre ble vedtatt av kommunen den 28.03.2011, sak nr. 27/11.

Statens vegvesen har etter dette fått utarbeidet nytt planforslag for den resterende strekning fram til Lein. Løsningen her forutsetter flytting av fylkesvegen og gang-/sykkelvegen noe sørover slik at konflikt i forhold til gravhaugen unngås.

Planforslaget.
Generelt.
Planforslaget omfatter en strekning på 650 m, pr. 3080 – 3730.  Reguleringsplanen omfatter alt areal som er nødvendig for å få bygd g/s-veg, legge om fv. 166 over en strekning samt å tilpasse avkjørsler. Arealene som berøres er i hovedsak trafikkareal og landbruksareal, men også noen private boligtomter blir berørt. Plangrensen er generelt lagt 1,0 m utenfor planlagt skjæringstopp eller fyllingsfot, men ikke nærmere enn 2,0 m fra g/s-veg eller 3,0 m fra kjøreveg. Planområdet utgjør ca. 30 daa.

Trasevalg.
Gang-/sykkelvegen legges nord for fylkesvegen, hvor de fleste boligene ligger. På sørsiden er det vanskelig terrengforhold, slik at bygging av gang-/sykkelveg her vil bli vanskelig og uforholdsmessig kostbar. Videre ville det gitt store utfordringer med å tilpasse avkjørsler på denne strekningen. Ved å legge gang-/sykkelvegen nord for fylkesvegen vil en få sprengt ut fjellmasser som kan benyttes på steder med masseunderskudd. Fylkesvegen sideforskyves mot sør på strekningen 3115 – 3610.

Vegstandard.
Gang-/sykkelvegen planlegges med 2,5 m asfaltert bredde og 0,25 m grusskulder på hver side. Vegen planlegges generelt i samme nivå som kjørevegen, men på noen partier er den hevet noe for å redusere terrenginngrepene. Trafikkdeler mot kjøreveg er gjennomgående 3,0 m bred og helning 1:4, dvs 0,3 – 0,4 m dyp.
På trange partier og forbi enkelte boligtomter foreslås trafikkskillet redusert til 2 m. Videre vil det være behov for støttemurer på enkelte partier for å unngå store inngrep på naboeiendommene. Enkelte avkjørsler må ombygges og tilpasses det nye vegsystemet. Dette blir mer detaljert i forbindelse med byggeplanleggingen, og i samråd med brukerne.

Det er vist en busstopp i planforslaget, en kantsteinsstopp ved pr. 3320.  Busstoppen er utformet og plassert i samråd med busselskapene som betjener de aktuelle rutene. Det skal settes opp veglys på strekningen. Anlegget er ikke detaljprosjektert enda, men det blir trolig 11 m master og masteavstand ca. 40-45 m. Anlegget plasseres fortrinnsvis mellom gang-/sykkelveg og kjøreveg. Detaljert utforming av belysningsanlegget blir bestemt gjennom byggeplanen.

Kulturminner.
Det er registrert kulturminner på den aktuelle strekningen og Riksantikvaren varslet innsigelse på strekningen forbi gravhaugen ved gården Lein vestre. Traseen her er nå lagt om ved at fylkesvegen er sideforskyvet, slik at skulderen for gang-/ sykkelvegen nå er lagt i skuldra for eksisterende fylkesveg. Konflikt i forhold til kulturminner skal da følgelig være eliminert.

Støy.
”Retningslinje for støy i arealplanlegging” - T 1442, gir føringer for hvordan støyforhold utendørs skal behandles i kommuneplaner og reguleringsplaner. Retningslinjen definerer rød og gul sone. Rød sone er et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og gul sone er et område som kan benyttes til støyfølsom bruk dersom det gjennomføres avbøtende tiltak. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Et typisk eksempel på denne type tiltak er etablering av gang-/sykkelveg langs eksisterende veg.

Det er gjort overslagsmessige støyberegninger for de boligene som ligger nærmest fylkesvegen. Beregningene er basert på trafikktallene ovenfor framskrevet til ca. 2020. For fv. 167 er det benyttet ÅDT 1800 kjt og for fv. 166 er det benyttet 1500 kjt. De aller fleste boligene langs strekningen er ut fra disse beregningene innenfor gul sone. Det planlagte prosjektet vil ikke innvirke på støyforholdene i området i merkbar grad.

Universell utforming.
Hensynet til universell utforming med hovedhensikt å legge til rette for alle brukergrupper er vurdert i planen, uten at det er funnet behov for utforming av spesielle løsninger. Det er partier på prosjektet som har større stigning enn anbefalt, men siden gangvegen skal følge eksisterende kjøreveger, vil det vanskelig å tilfredsstille alle anbefalingene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser på deler av strekningen (rapport fra Multiconsult datert 3.11.2011). På strekningen mellom Minsås og Lein viser stabilitetsberegninger og –vurderinger tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning. På strekningen med påvist sprøbruddsmateriale mellom profil 3250 og 3350 er beregnet stabilitet helt på grensen til kravet. Det er derfor viktig at veglinja ikke heves ytterligere, og at eventuelle nye linjejusteringer i det skrånende terrenget må kontrolleres av geotekniker. Der vegen er planlagt i skjæring vil gravearbeidene ikke komme i kontakt med de sensitive massene.

DSB’s (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)”Sjekkliste for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner” er gjennomgått uten at det er funnet forhold som bør utredes utover det som er nevnt ovenfor.

Grunnerverv.
Kjøp av grunn og andre erstatningsspørsmål blir normalt avgjort ved minnelige avtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen. Dersom forhandlingene ikke fører fram, vil rettslig skjønn være aktuelt. Det vil som en hovedregel bli ervervet grunn til 1 meter utenfor skjæringstopp/fyllingsfot, eller minimum 3 meter fra kant kjøreveg og 2 meter fra kant gang-/sykkelveg. Endelig oppgjør vil bli utregnet etter oppmåling når vegen er ferdig.
 
Foruten de arealer som inngår i selve veganlegget, vil en del bli berørt som følge av midlertidig anleggsområde. Her vil nødvendig areal bli benyttet i anleggsperioden, og tilbakeføres til opprinnelig stand så godt det lar seg gjøre når arbeidene er gjennomført.

Planprosess.
Medvirkning.
Planoppstart er kunngjort i mars 2008 og forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen er gjennomført i september 2008. Folkemøte for berørte ble arrangert på Volhaugen grendehus i oktober 2008, og plan- og utviklingskomiteen ble orientert om planarbeidet i oktobermøte 2008.

 
Vurdering:
Gang-/sykkelveg langs fv. 167 og 166 Holte–Minsås-Lein er et høyt rangert
trafikksikkerhetstiltak i kommunen, og er prioritert på førsteplass av gang-/sykkelveger langs gamle fylkesveger. Foreslått løsning med forskyvning av fylkesvegen og gang-/sykkelvegen forbi Lein vestre gjør at konflikt i forhold til gravhaugen elimineres, og gang-/sykkelvegen kan bygges ferdig på hele strekningen Holte – Lein.

Det tilrås at planforslaget legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.02.2021 09:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS