Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.02.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 14.02.2012
Tid            : 09:00 - 12:40
Til stede   : 9 representanter. Repr. Kjetil Aarstad ble innvilget permisjon etter at sak 14/12 var behandlet. Til stede: 8 representanter. Repr. Trine Reitan ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 20/12. Til stede 7 representanter.

 
Møtet begynte med orientering om:

Sak 18/12 ble behandlet etter sak 14/12. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 11/12 Godkjenning av møteprotokoll

 17.01.2012 

Protokoll
PS 12/12 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 13/12 Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport

Saksframlegg 

Protokoll
PS 14/12 Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport Protokoll
PS 15/12 Verdal kommunale vannverk - Pålegg fra Mattilsynet om tiltak for å forhindre forurensing av Leksdalsvatnet som drikkevannskilde

Saksframlegg 
Vedlegg 1

Protokoll
PS 16/12 Reguleringsplan for Urvold grustak  på eiendommen Mønnes Vestre gnr.247 bnr.1 i Vuku, Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Protokoll
PS 17/12 Endring av reguleringsplan Elvegården barnehage - 1721/18/148 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 18/12 Søknad om utvidelse av eksisterende brakkerigg med 44 enkeltrom - 1721/18/1369 Akervegen 2 - Ørin Overnatting Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 19/12 Søknad om fradeling av ny matrikkel  -  innløsning av festekontrakt - 1721/18/4/2 - dispensasjonssøknad Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Protokoll
PS 20/12 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av tilleggsareal til 1721/116/4 fra eiendommen 1721/116/1 Rosvold Søndre til boligtomt Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 21/12 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og  fradeling av tilleggsareal til 1721/116/3 fra eiendommen 1721/116/1 Rosvold søndre til boligtomt Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 22/12 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.02.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Varamedlem Ja Møtte for Johannes Rosvold
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 PS 011/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. januar 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. januar 2012 godkjennes.
  
 
 
 
PS 012/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 013/12 Utbygging personalrom omsorgsboliger Lysgård - Sluttrapport Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim, Teknisk drift, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:  
Sluttrapport utbygging av personalrom omsorgsboliger Lysgård tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 014/12 Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim, Teknisk drift, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Sluttrapport utbygging Jernbaneundergang ved Verdal stasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 015/12 Verdal kommunale vannverk - Pålegg fra Mattilsynet om tiltak for å forhindre forurensing av Leksdalsvatnet som drikkevannskilde
 
Til toppen av siden

 

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Bård Kotheim, Teknisk drift, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
 
PS 016/12 Reguleringsplan for Urvold grustak  på eiendommen Mønnes Vestre gnr.247 bnr.1 i Vuku, Verdal kommune
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Repr. Kjetil Aarstad ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Reguleringsplan for Urvold Grustak legges ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan og bygningslovens § 12-10
 
 
 
 
 
PS 017/12 Endring av reguleringsplan Elvegården barnehage - 1721/18/148  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstiling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 
Forslag til endring av reguleringsplan Elvegården barnehage, datert oktober 2011, vedtas i hht. Plan og bygningslovens § 12-12.  
 
 
 
 
PS 018/12 Søknad om utvidelse av eksisterende brakkerigg med 44 enkeltrom - 1721/18/1369 Akervegen 2 - Ørin Overnatting
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Repr. Knut Fortun stilte spørsmål om sin habilitet. Han jobber i Fosdalen AS som er ”storforbruker” av brakkeriggen på Ørin.
Ved votering ble repr. Knut Fortun enstemmig erklært habil.
Ordfører Bjørn Iversen var i møtet og orienterte kort om ”bakteppet” for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Ørin, for oppføring av en brakkerigg med kapasitet på 44 rom for midlertidig innleid arbeidskraft.
Dispensasjon gjelder ut året 2012.

Verdal kommune har et regionalt ansvar som næringslivskommune og behovet for arbeidskraft vil være sterkt varierende i forhold til konkurranseutsatte og konjunkturbaserte næringsliv.
Dispensasjonen vil bidra til å redusere mangel på bolig til midlertidig innleid arbeidskraft.

Etter en samlet vurdering inklusive presedens og rettferdighetshensyn, vil fordelene ved en dispensasjon i dette tilfellet være klart større enn ulempene.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak som omsøkt. Tiltaket skal være fjernet innen utgangen av år 2012.

Odin Granheim, leder i Trio-Bygg AS, vil assistere Ørin Overnatting AS med byggeledelse.
Røstad Entreprenør AS vil utføre nødvendig grunnarbeider og grøfter til VA-anlegg.
Elektroservice Verdal utfører elektriske arbeider.
Stord Innkvartering AS har leveranser av moduler samt montering av disse.
 
 
 
 
 
PS 019/12 Søknad om fradeling av ny matrikkel  -  innløsning av festekontrakt - 1721/18/4/2 - dispensasjonssøknad
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Søknad om fradeling til uendret bruk godkjennes i samsvar med kartvedlegg merket ”uendret bruk”. Hjemmel for godkjenningen finnes i plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m.

Søknad om dispensasjon vedrørende tilleggsareal ut over det areal som godkjennes fradelt til uendret bruk innvilges ikke. Som begrunnelse vises det til saksframstillingen med vurdering og konklusjon.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket har kommet fram til vedkommende part, jfr forvaltningslovens § 29.
  
 
 
 
PS 020/12 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av tilleggsareal til 1721/116/4 fra eiendommen 1721/116/1 Rosvold Søndre til boligtomt
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Repr. Trine Reitan ble innvilget permisjon. Til stede 7 representanter.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2  (dispensasjon) gis Erik Lian (grunneier) dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, om fradeling av parsell på ca. 1800 m2 fra eiendommen gnr/bnr 116/1 til 116/4 som omsøkt. Fradelt parsell skal benyttes som tilleggsareal for eksisterende boligtomt. Det forutsettes at fradelt areal sammenføyes med gnr/bnr 116/4.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Erik Lian om fradeling av parsell som tilleggsareal til boligtomt.
 
 
 
 

PS 021/12 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av tilleggsareal til 1721/116/3 fra eiendommen 1721/116/1 Rosvold Søndre til boligtomt
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Erik Lian (grunneier) dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, til fradeling av parsell på ca. 1602 m2 fra eiendommen gnr/bnr 116/1 til gnr/bnr 116/3 som omsøkt. Fradelt parsell skal benyttes som tilleggsareal for eksisterende boligtomt. Det forutsettes at fradelt areal sammenføyes med gnr/bnr 116/3.

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Erik Lian om fradeling av parsell som tilleggsareal til boligtomt.
 
 
 
 
PS 022/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 14.02.2012

BEHANDLING:
SP v/Vigdis Haldorsen:

 • Økonomiplan 2012-2015/Budsjett 2012.
  Strategiplan for utvikling av kommunens tomtereserver.
  Kommunalsjef Trond Selseth svarte: Administrasjonen er i gang med å utarbeide et notat som bl.a. reiser en del problemstillinger til politikerne. Dette kommer muligens til politisk behandling i mars, og det legges da opp til en sak hvor det politiske skjønnet kan brukes.  Dette vil så bli etterfulgt av en sak som beregnes politisk behandlet innen sommerferien 2012.
 • Satsing på mobildekning i kommunen.
  Kommunalsjef Trond Selseth svarte: Det ble sendt brev til Telenor sommeren 2011 med ønske om et møte for evt. samarbeid.  Til tross for purring på henvendelsen i januar 2012 mangler kommunen fortsatt svar fra Telenor. Det arbeides videre med saken.
 • Status for kommunedelplan Tromsdalen.
  Åge Isaksen svarte: Man er godt i gang med arbeidet – mye er gjort men noe gjenstår. I følge planprogrammet skal utredning med planforslag til opp til første gangs behandling politisk i løpet av sommeren 2012. Er i rute. Så skal planforslaget ut til høring – med 6 ukers høringsfrist.  Ergo blir det politisk behandling en gang utpå høsten 2012.
Publisert: 12.01.2012 09:31 Sist endret: 12.04.2022 13:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS