Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 14/12

Verdal Stasjon - Ny jernbaneundergang - Sluttrapport.

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref  : 2005/10131 - /Q60
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.12 14/12
Formannskapet 16.02.12
Kommunestyret
 

Rådmannens foreslår at Komite plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:
Sluttrapport utbygging Jernbaneundergang ved Verdal stasjon tas til orientering. 


Vedlegg:
Kopi av K-sak 02/09
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Utbygging av ny jernbaneundergang inkludert parkområde ble startet opp våren 2009. Anlegget ble ferdigstilt sommeren 2011. Anlegget har foruten selve jernbaneundergangen innbefattet opparbeidelse av et flott urbant parkområde samt en komplett utskifting av alle vann- og avløpsledninger i anleggsområdet.

Utbyggingsramme for prosjektet ble vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 26.01.2009 som K-sak 2/09. Følgende vedtak ble gjort:

Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon innenfor en kostnadsramme på 25 mill.kr. Eventuell ytterligere ekstern finansiering kommer i tillegg til denne rammen.

 1. Utbyggingen finansieres på følgende måte:
  Verdal kommune:                          17,85 mill.kr
  Nord-Trøndelag Fylkeskommune:   0,65 mill.kr
  Jernbaneverket Utbygging:              6,50 mill.kr 
  Totalt:                                          25,00 mill.kr
   
 2. Verdal kommunes andel finansieres slik:
  Ubenyttede lånemidler sentrumstiltak 2005/2006:    1,70 mill.kr
  Ubenyttede lånemidler sentrumstiltak 2007:             2,30 mill.kr
  Oppført på økonomiplan for 2008/2009                 6,00 mill.kr
  Vann/avløp:                                                            4,50 mill.kr
  BRA-midler:                                                           0,50 mill.kr
  Oppføres ved revisjon av økonomiplanen for 2010: 2,85 mill.kr *)
  Totalt:                                                                   17,85 mill.kr
   

*) Dette lånet ble ikke tatt opp. I stedet ble rest av gamle lånemidler, ca kr 1,5 mill, benyttet. Samlet finansiering er derfor lik prosjektets kostnad, kr 27,3 mill.

Følgende ytterligere ekstern finansiering er bevilget etter ovennevnte vedtak:

 • Jernbaneverket:                             2,0 mill.kr
 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 0,3 mill.kr
 • Amfi/COOP                                 1,0 mill.kr
 • Totalt:                                           3,3 mill.kr
   

Regnskap for prosjektet:
Prosjektets kostnad:   Kr.27.304.777

Byggelånsrenter for 2011 og gjerde over planlagt fossefall vil komme i tillegg, total kostnad anslagsvis kr.100.000,-.

Dette er finansiert på følgende måte:

 • VK, tiltak 5128, Jernbaneundergang:          Kr.11.045.108,-
 • VK,tiltak  5404, Vann Jernbanegata:          Kr.   2.671.072,-
 • VK, tiltak 5426, Kloakk Jernbanegata:       Kr.   3.138.597,-
 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune:              Kr.      950.000,-
 • Jernbaneverket:                                          Kr.   8.500.000,-
 • Amfi/COOP.                                             Kr.   1.000.000,-
 • Totalt:                                                        Kr.27.304.777,-
   

 
Vurdering
:
Den nye jernbaneundergangen har gitt en sikrere forbindelse mellom øst og vestsiden av Verdalsøra. I tillegg har anlegget blitt ett flott parkanlegg midt i sentrum av Verdalsøra. Prosjektet kan av den grunn også ses på som et næringslivsprosjekt. Sentrum har etter hvert fått en god tiltrekningskraft gjennom satsing på attraktivitet, bolyst, trivsel og tilgjengelighet. Jernbaneundergangen med jernbaneparken styrker denne satsingen.

Anlegget er fullfinansiert som beskrevet ovenfor.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.02.2012 11:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS