Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 16/12

Reguleringsplan for Urvold grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr.247 bnr.1 i Vuku, Verdal kommune.

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref  : 2009/2032 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.12 16/12
     
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Reguleringsplan for Urvold Grustak legges ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Plankart
 2. Bestemmelser
 3. Beskrivelse
 4. Driftsplan
 5. Arealdisponeringskart
 6. Plan etapper
 7. Snitt etapper
 8. Snitt ferdig
 9. Detalj istandsetting og skjerming

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Planprogram vedtatt 13.04.10
 2. NGU rapport vedrørende undersøkelse av grusforekomsten
 3. Vurdering av fare for kvikkleireras gjennomført av Multiconsult
 4. Arkeologisk rapport utarbeidet av NTFK

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Planstyring AS har på vegne av Frøseth AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for oppstart av grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247, bnr. 1 som eies av Ove Urvold. Bakgrunnen for reguleringsplanen er ønske om å kunne levere gode stein- og grusmasser til bl.a. betong og asfaltproduksjon.

Kommunen har i forbindelse med oppstart av planprosessen i 2009 gjennomført en vurdering av hvorvidt tiltaket falt inn under Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1 og 4-2. Kommunen fant da at det var riktig, i samsvar med PBL § 12-9, å kreve at det ble utarbeidet planprogram iht. til § 4-1. Med bakgrunn i Forskrift om konsekvensutredninger §§ 2 og 3 litra A-K fant kommunen at tiltaket ikke utløste krav om konsekvensutredning iht. PBL § 4-2. Vurderingene ble gjort i samråd med representanter fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

Planprogrammet ble lagt ut på høring i perioden 29.10.2009 - 01.12.2009. Det kom inn fem uttaler til planprogrammet, fra hhv. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE, NTE og nabo. Disse merknadene er punktvis oppsummert i planbeskrivelsens pkt. 6. Revidert planprogram ble fastsatt av Verdal kommunestyre i møte den 13.04.10, sak nr. 037/10.

Planområdet:
Det aktuelle området ligger i Vuku i Verdal kommune. Adkomst er fra Rv 757 og Rv 758 over elva og videre langs Bollgardssletta frem til planlagt avkjørsel. Området består per i dag av noe dyrket mark og noe lauvskog. Området er bratt, og skogen har lav bonitet. Området ligger i en nordhelling, synlig fra Vuku sentrum, men på grunn av terrengets utforming og valgt plan for uttak vil innsyn til grustaket være til liten sjenanse.

Planstatus:
Det aktuelle uttaksområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til område for Landbruks-, Natur- og Friluftsområde samt Reindrift (LNFR). Området omfattes/berøres ikke av noen gjeldende reguleringsplan.

Planforslaget:
Det aktuelle planområdet dekker et område på 153 daa, og av dette er ca. 117 daa masseuttak. Det totale uttaksvolumet er på ca. 1 800 000m³. Med et antatt midlere årlig uttak på 30 000m³ vil uttaket ha en driftstid på 60 år.

Selve uttaket skal drives slik at det ligger skjermet til i driftsperioden, slik at både støy- og støvplager vil være svært begrenset. Det er også nedfelt i bestemmelsene at gjeldende krav til støv og støy i henholdsvis T-1442 ”retningslinjer for støy i arealplanlegging” og Forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-5 skal overholdes. Planområdet skal benyttes til uttak av grus, og opplasting og transport til foredling på Ørin. Noe foredling (knusing/sikting) på plassen må påregnes.

Planforslaget hjemler ellers at det oppføres midlertidige bygninger som skal benyttes til kontor, spisebrakker og andre anlegg som har med driften av uttaket å gjøre. I tillegg skal det etableres fangdam for å forhindre at finstoff og slam fra produksjonen renner ut i bekken og forurenser denne.

Det nye uttaket skal drives i etapper med utgangspunkt i avlingsveg langs grensa mot nabo i øst. Det
drives mot vest fram mot ryggen, og avsluttes etappevis slik at driften ikke blir synlig fra riksvegen.
Området vest for ryggen fjernes etappevis fra toppen og nedover, og hver etappe isåes/beplantes etter hvert som man går nedover. På ytterkanten mot vest vil gjenliggende masser for hvert enkelt nivå fungere som skjerming mot både innsyn, støy og støv til såing og planting er ferdig etablert i bakvegg mot øst. Hver etappe avsluttes med at denne skjermvollen fjernes.

Adkomst til uttaket skal skje via eksisterende landbruksveg som går øst for uttaksområdet. Denne skal opprettholdes i minst like god standard som per i dag og avkjørsel fra off. veg skal utformes i henhold til Statens Vegvesen sin vegnormal for dette.

Det kommer av planbeskrivelsen frem at det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i samsvar med DSBs veileder for slike analyser. Fire tema er nærmere vurdert, nemlig flomfare, grunnforhold, orkan og storm samt trafikk. I forhold til påviste problemstillinger et det bestemt at bekk skal sikres i samråd med NVE slik at denne ikke kan endre løp og gå inn i uttaksområdet. I tillegg er det i forhold til påvist mulig rasfare sør for planområdet, med mulig utløp til planområdet, bestemt at det skal etableres ledevoll som forhindrer at planområdet rammes. Dette er markert som hensynssone som er gitt egne bestemmelser som sikrer at det i dette området ikke kan oppføres bygningsmasse.

 
Vurdering:
Kommunen vurderer at planforslaget som nå foreligger virker godt gjennomarbeidet og oppfyller gjeldende krav iht. plan- og bygningslovgivningen. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt av Verdal kommunestyre 13.04.10, sak. nr. 037/10.

Riktignok er det aktuelle arealet avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel, men det kommer samtidig fram på s. 32 i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel at Urvold er et tiltak som vurderes disponert som framtidig uttaksområde, da avklaringer i forbindelse med reguleringsprosess er igangsatt.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Kommunen vurderer også at de tiltak som er innarbeidet iht. til ROS-analysen med grunnundersøkelser er relevante og riktige. Det er også gjennomført en arkeologisk flateavdekking i tråd med/regi av fylkeskommunen uten at det der fremkommer konflikter i forhold til kulturminner. Videre aktsomhetsplikt iht. kulturminnelovens § 8 er nedfelt i bestemmelsene.

Oppsummert finner kommunen at planforslaget på en god måte legger til rette for en fornuftig og langsiktig utnyttelse av grusressursene på eiendommen Mønnes Vestre. Åpningen av et nytt grusuttak i dette området vurderes hensiktsmessig også i lys av at Slapgaardgruva er utdrevet og i ferd med å gjenlegges. Kommunen vektlegger også at det er hjemlet i bestemmelsene at det skal gjennomføres en etappevis reetablering og tilbakeføring av området til landbruksformål når drifta for hvert enkelt område er over.

Kommunen har gjennomført en helhetlig vurdering av planforslaget slik det nå foreligger og ikke funnet noe som ligger til hinder for at forslaget legges ut til off. ettersyn. Tiltaket er som over nevnt også omhandlet i kommuneplanens arealdel som et mulig fremtidig uttaksområde iht. til igangsatt planprosess. Planforslaget legges således ut til off. ettersyn i seks uker i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2022 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS