Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 18/12

Søknad om utvidelse av eksisterende brakkerigg med 44 enkeltrom - 1721/18/1369 Akervegen 2 - Ørin Overnatting AS.

Saksbehandler : Torbjørn Sirum

Arkivref  : 2012/558 - /1721/18/1369

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.12 18/12
     
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Ørin, for oppføring av en brakkerigg med kapasitet på 44 rom for midlertidig innleid arbeidskraft.
Dispensasjon gjelder ut året 2012.

Verdal kommune har et regionalt ansvar som næringslivskommune og behovet for arbeidskraft vil være sterkt varierende i forhold til konkurranseutsatte og konjunkturbaserte næringsliv.
Dispensasjonen vil bidra til å redusere mangel på bolig til midlertidig innleid arbeidskraft.

Etter en samlet vurdering inklusive presedens og rettferdighetshensyn, vil fordelene ved en dispensasjon i dette tilfellet være klart større enn ulempene.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak som omsøkt. Tiltaket skal være fjernet innen utgangen av år 2012.

Odin Granheim, leder i Trio-Bygg AS, vil assistere Ørin Overnatting AS med byggeledelse.
Røstad Entreprenør AS vil utføre nødvendig grunnarbeider og grøfter til VA-anlegg.
Elektroservice Verdal utfører elektriske arbeider.
Stord Innkvartering AS har leveranser av moduler samt montering av disse.

 
Vedlegg:
Situasjonskart 1: 1000

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad om dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan Ørin
  2. Gjenpart av nabovarsel
  3. Plan- og fasadetegninger

Saksopplysninger:
I brev datert 20.1.2012 søker Ørin Overnatting AS v/ daglig leder Erling Solvik om dispensasjon fra reguleringsplan Ørin for utvidelse av eksisterende brakke/ boligrigg. Søknaden gjelder i denne omgang en brakkerigg med 44 enkeltrom.

I likhet med de fleste andre etablissementer ved Ørin Overnatting AS, er også det omsøkte tiltaket midlertidig, og det søkes om dispensasjon ut inneværende år, i likhet med resten av brakkeriggen.

Kværner Verdal har pr. i dag et akutt behov for større kapasiteter, først og fremst pga inngåtte kontrakter/ avtaler. Det samme gjelder også andre aktører og bransjer på industriområdet.

Ørin Overnatting AS har pr. i dag 148 senger hvorav tun IV og V med 88 rom er midlertidige og skal fjernes innen utgangen av 2012.

Omsøkte rigg tun VI blir helt lik tun IV og V, og samlet kapasitet blir da 192 rom.

Ørin Overnatting AS poengterer at brakkeriggen holder en høy standart både mht. boligteknisk standard og til brannsikring, boforhold og energiforbruk.

Brakkeriggen står til disposisjon for alle entreprenører som har behov for midlertidig arbeidskraft for en kortere eller lengre tid.

På Ørin Industriområde har det vært drevet innkvartering fra 1970. Fram til 1999 var det Aker Verdal som eide og driftet anlegget.

Stord Innkvartering AS kjøpte anlegget i 1999, som på det tidspunkt besto av 10 boligrigger med totalt 217 boligenheter. Stord Innkvartering AS drev anlegget fram til 2005. Det er opplyst at på det meste var brakkeriggen driftet for omkring 500 mennesker.

Etter den tid overtok så et lokalt selskap, Ørin Overnatting AS.
Ørin Overnatting AS kjøpte 20 rom fra Stord Innkvartering AS og overtok driften
Anlegget har i dag 15 ansatte og det opplyses at dette må økes i takt med utvidelsen.

Arealet som boligriggen beslaglegger er i hht. gjeldende reguleringsplan regulert til industriformål, men har historisk sett blitt brukt til plassering av boligrigger.
Bakgrunnen for tidligere godkjenninger er industriens varierende behov for boligmasse.

Til sist i dispensasjonssøknaden skriver Erling Solvik at det ikke vil være behov for eller lønnsomt å drive et anlegg som har permanent kapasitet til å avhjelpe behov ved så høy aktivitet som det har vært de siste år og vil være de neste år 1 til 2 år.

 
Vurdering:
De to siste utvidelsene innen overnattingskapasiteten kom i 2010 og 2011.

Begge disse sakene ble behandlet som dispensasjonssaker, og godkjent midlertidig plassert ut 2012. Den første saken omfattet en boligrigg med 44 rom og et kantinebygg. Den andre saken omfattet også en boligrigg med 44 rom samt en utvidelse av kantina og et mindre kjøleanlegg.
Det er ingen av gangene innkommet merknader fra naboer, tvert i mot så har naboene gitt skriftlig samtykke til tiltakene.

Tidligere behandling av disse sakene har vært gjort administrativ, men rådmannen finner det nå riktig å legge fram denne søknaden til politisk behandling i komité for plan og samfunn på bakgrunn av at utvidelsen nå skjer på tilstøtende nabotomt og at det er registrert et stort politisk engasjement vedrørende midlertidig bosetting av gjestearbeider i Verdal kommune. 

Omsøkte tiltak er ingen nyetablering, kun en utvidelse av eksisterende drift av boligriggen.
Rådmannen mener at området ”tåler” en midlertidig utvidelse som omsøkt, og viser til at driften har vært godt tilrettelagt og gjennomført med langt større belegg enn det vi opplever i dag.

Rådmannen har betenkninger i forhold til at lokalitetene delvis blir brukt til annet enn boligrigg for midlertidig innleid arbeidskraft. Lokalitetene er markedsført som både cateringdrift og selskapsservering, sommerhotell med mer.

Slik drift må lokaliseres i områder som er bedre tilrettelagt til formålet, områder som kan skjermes fra selve industriområdet med dets potensielle fare det kan utgjøre både for barn og andre.

I tillegg til betenkningen knyttet til slik utadrettet virksomhet i et regulert industriområde er dette et forhold som er av stor betydning for det ordinære serverings- og overnattingstilbudet i Verdal.

Rådmannen finner det riktig å fremføre disse betenkningene i denne saken, i og med at de konjunkturene vi nå ser vil kreve at det på sikt må etableres forutsigbare og strukturerte løsninger for å møte behovene for innkvartering av midlertidig arbeidskraft på toppen av den fast tilsatte kapasiteten.

Målet må hele tiden være at det er relevante og gode muligheter for fast bosetting, men vi må erkjenne at det vil være et varierende behov for midlertidig kapasitet i tillegg. Dette må søkes innarbeidet på en strukturert måte.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS