Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.03.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 20.03.2012
Tid            : 09:00 - 12:10 
Til stede   : 9 representanter 

 
Repr. Vigdis Haldorsen
stilte i begynnelsen av møtet spørsmål om det var rett å behandle sak 32/12 da den ble lagt fram fra rådmannen sent (kom på nettet ettermiddagen før møtet).
Det ble votert om saken skulle behandles eller utsettes. Jfr. Reglement for komiteene, pkt. 9.
Ved votering stemte 8 for å behandle saken. 1 stemte mot.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/12 Godkjenning av møteprotokoll

 14.02.2012 

Protokoll
PS 24/12 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 25/12 Betalingstjenestene vann og avløp - Resultat 2011

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 26/12 Framtidig drift av Leirsjø Vasslag - Forhandlinger om overdragelse til Verdal kommunale vannverk Protokoll
PS 27/12 Detaljregulering for felt B6 Sentrumstunet Reinsholm 1721/23/86 Protokoll
PS 28/12 Detaljregulering Melby grustak - 1721/129/1

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 29/12 Søknad om nytt grusuttak på Bollgaarden, 1721/256/1, Vuku Saksframlegg
Protokoll
PS 30/12 Søknad om tilbygg til bolig - 1721/10/62 og 77 - Kløvervegen 2 - Pål Schjei - klage på vedtak Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
VEdlegg 4
Vedlegg 5
Protokoll
PS 31/12 Andre saker - Protokoll
PS 32/12 Midlertidig innleid arbeidskraft Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.03.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Berit Gustad Nessø
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
John Sundby KRF Varamedlem Ja Møtte for Trine Reitan

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 PS 023/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Komité Plan og samfunn sitt møte 14. februar 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra Komité Plan og samfunn sitt møte 14. februar 2012 godkjennes.
  
 
 
 
PS 024/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Referater nr. 3 og 6 ble kommentert.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.  
 
 
 
 
PS 025/12 Betalingstjenestene vann og avløp - Resultat 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 026/12 Framtidig drift av Leirsjø Vasslag - Forhandlinger om overdragelse til Verdal kommunale vannverk
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

  1. Komite plan og samfunn gir rådmannen fullmakt til å framforhandle utkast til avtale med Leirsjø Vasslag.
  2. Framforhandlet avtale framlegges for Verdal kommunestyre til endelig godkjenning.

 
 
 
 
PS 027/12 Detaljregulering for felt B6 Sentrumstunet Reinsholm 1721/23/86 Til toppen av siden

 

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 
Vedlagte forslag til detaljregulering, datert 13.12.2011, med bestemmelser sist rev. 09.03.12, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
 
PS 02
8/12 Detaljregulering Melby grustak - 1721/129/1  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Melby grustak dat. 17.01.2012 framlagt for høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
PS 029/12 Søknad om nytt grusuttak på Bollgaarden, 1721/256/1, Vuku   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Høyre v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Kommunen tilrår at det igangsettes detaljregulering og søkes dispensasjon for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Høyre v/Arild K. Pedersen. Rådmannens forslag fikk 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Høyre.
  
 
VEDTAK: 
Kommunen tilrår at det ikke igangsettes detaljregulering eller søkes dispensasjon for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest. 
 
 
 
 
 
PS 030/12 Søknad om tilbygg til bolig - 1721/10/62 og 77 - Kløvervegen 2 - Pål Schjei - klage på vedtak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Komite plan og samfunn har vurdert klagen, men kan ikke se at det foreligger nye momenter i klagen som ikke ble vurdert i tillatelsen og som i tillegg er av en slik art at vedtak med tillatelse til tiltaket datert 01.02.2012 bør endres eller oppheves.

Klagen sendes til klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
 
 
 
 
PS 031/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Repr. Johannes Rosvold: Ang. stenging av Fættakrysset.
Brev datert 18.12.07 fra Statens vegvesen ble referert.
Bård Kotheim og Åge Isaksen svarte/redegjorde.

Repr. Karl B Hoel: Status for Ravlo grusuttak?
Åge Isaksen svarte: Ble stanset inntil eventuell utarbeidelse av reguleringsplan. Ingen ting har skjedd siden forhåndskonferansen for ca 2 år siden.
Administrasjonen bes undersøke hvilke virkemidler som kan brukes for å “gjøre noe”.

Repr. Arild K. Pedersen: Status for Nordset-tomta?
Åge Isaksen svarte: Det er dialog mellom kommunen og tiltakshaver. Har hatt flere møter. Det siste er at utbygger kan ikke dokumentere at de har den parkeringsdekningen som er nødvendig for den utbygginga de ønsker. Utbygger arbeider med å dokumentere dette.
 
 
 
 
PS 032/12 Midlertidig innleid arbidskraft Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.03.2012

BEHANDLING:
Høyre v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternative forslag:
Siste kulepunkt under Det kortsiktige perspektivet:

  • Botilbud basert på dispensasjon forutsettes opphørt på det tidspunkt innregulert areal, hvor formålet er drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft, står klart.

Nytt forslag til Det langsiktige perspektivet:
Det langsiktige perspektivet:
Med utgangspunkt i mulighetsstudien Verdal industripark arbeides det videre med å kartlegge mulighetene for å legge all drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft til randsonen av industriområdet.

Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser.  Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling. De fire første kulepunktene ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til siste kulepunkt og forslaget fra Høyre. Høyre sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer.  3 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

Til slutt ble det votert alternativt mellom rådmannens forslag til Det langsiktige perspektivet og forslaget fra Høyre. Høyre sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å etablere løsninger for midlertidig innleid arbeidskraft ut fra perspektivene beskrevet i saksframstillingen, spesielt følgende hovedprinsipper:

Det kortsiktige perspektivet:
Kortsiktige løsninger etableres ut fra at kommunestyret for en periode ser at det er nødvendig å være åpen for midlertidige dispensasjoner, og da basert på følgende kriterier:

  • Skal gjelde midlertidig innleid arbeidskraft. Dvs. annen beboelse av f.eks studenter er ikke tillatt.
  • Skal ha begrenset varighet. Dvs. det kan ikke løses ved oppføring av permanente bygg eller som 2. etg på garasje, verksted osv.
  • Skal i hovedsak basere seg på en bilfri tilværelse, dvs. begrenset avsatt plass til parkering
  • Trenger ikke å begrense seg til bare egne ansatte siden en begrensning vil bli vanskelig å følge opp.
  • Botilbud basert på dispensasjon forutsettes opphørt på det tidspunkt innregulert areal, hvor formålet er drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft, står klart.

Det langsiktige perspektivet:
Med utgangspunkt i mulighetsstudien Verdal industripark arbeides det videre med å kartlegge mulighetene for å legge all drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft til randsonen av industriområdet.
Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser. Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.

Publisert: 12.01.2012 09:31 Sist endret: 12.04.2022 13:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS