Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

29/12-Nytt grustak Bollgaarden

Søknad om nytt grusuttak på Bollgaarden, 1721/256/1, Vuku.

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref  : 2012/1375 - /
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 20.03.12 29/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tilrår at det ikke igangsettes detaljregulering eller søkes dispensasjon for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest. 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad dat. 15.02.2012 

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Grunneier på Bollgarden vest 1721/256/1 i Vuku har søkt om å få vurdert muligheter for oppstart av nytt grusuttak. Omsøkt uttaksområde er på ca 3,5 dekar som ligger i en bratt skråning like sør for gårdsbebyggelsen, og består i dag av skogsmark av lav bonitet.  Adkomst er tenkt lagt fra den private vegen som går fram til gården. Grusforekomsten er anslått å være på ca 10.000 m3, og grusen skal brukes som suppleringsmasse (finstoff) for nabouttaket Kvelstad grus. Dette for å redusere bruk av sement samt bedre økonomien for betongindustrien.

Søknaden oppfatter vi slik at det bes om en forhåndsvurdering fra kommunen om muligheter for oppstart av grusuttak, og hvordan dette eventuelt kan behandles.

Obersiktskart som viser hvor grusuttaket er planlagt 
Oversiktskart, rød ring markerer omsøkt område

Planstatus.
Området er i kommuneplanens arealdel vedtatt 26.04.2011 disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Det vil si at det ikke tillates annen virksomhet enn den som er knyttet til næringsmessig landbruksdrift eller friluftslivet. Kommersielt masseuttak vil ikke komme inn under den virksomhet som kan tillates innenfor LNFR-formålet. Viss det skal gis tillatelse til nytt grusuttak, må dette behandles som detaljregulering eller som dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

I 2001 ble tematisk kommunedelplan for masseuttak i Verdal vedtatt. Utgangspunktet for dette planarbeidet var at kommunen ikke ønsket flere uttak i drift, enn det som var nødvendig for å dekke behovet for ulike typer masser innenfor rimelige transportavstander. Kommunen ønsket gjennom denne planen å få en bedre styring med drift og avslutning av eksisterende masseuttak, samt å legge opp en langsiktig forvaltningsstrategi for bedre utnyttelse av grus- og pukkressursene.

 
Vurdering:
Verdal er en av de kommuner i Nord-Trøndelag som er rikest på sand og grus. Sand og grus er ikke-fornybare ressurser, og forvaltningen av dem må ses i et langsiktig perspektiv. Kvalitetsaspektet må her legges til grunn, slik at riktig kvalitet brukes til riktig formål. Uttak av masser kan medføre betydelige miljøproblemer, både for naboskapet til masseuttaket samt medfølgende transportbehov. I tillegg medfører masseuttak betydelige konflikter i forhold til landskap, natur og kulturminner. Gjennom kommuneplanarbeidet er det foretatt en helhetlig avveining av aktuelle utfordringer i forvaltningen av masseuttakene og det er nedfelt følgende målsettinger;

  • uttak av masser skal i størst mulig grad konsentreres til områder som allerede er i drift,
  • massenes kvalitet skal i større grad legges til grunn for den aktuelle bruk,
  • etablering av nye uttaksområder må bare forekomme når det foreligger store samfunnmessige behov,
     

Uttaket som omsøkes har meget begrenset omfang og volum, og synes ut fra det å ikke medføre betydelige miljøproblemer. I nærområdet til Vuku er det tre store grusuttak i drift (Volen, Breding og Kvelstad), ett uttak er under avslutning (Slapgård) samt at det er under behandling detaljregulering for oppstart av nytt uttak på Urvold. Flere masseuttak sliter med tilstrekkelig omsetning for å få gjennomført nødvendige etappevise avslutninger i forbindelse med driften. Dette betyr at disse inngrepene blir stående som massive sår i landskapet langt lengre enn nødvendig, enn dersom driften var konsentrert til færre uttaksområder.

Begrunnelsen for å starte opp nytt masseuttak på Bollgaarden vest er at sanden skal brukes som finstoff i grusen fra Kvelstad, slik at det her oppnås en korngradering av grusen som er best mulig egnet for betongindustrien. Fra drivere av etablerte masseuttak i Vuku-området, fås opplysninger om at det vil være mulig å framskaffe de grusfraksjoner som betongindustrien etterspør uten å måtte starte på nytt uttaksområde. Det synes derfor ikke akseptabelt ut fra et langsiktig forvaltningsperspektiv å tillate oppstart av nytt grusuttak som omsøkt.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2012 08:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS