Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

30/12-Klage Kløvervegen 2

Søknad om tilbygg til bolig - 1721/10/62 og 77 - Kløvervegen 2 - Pål Schjei - klage på vedtak.

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref  : 2011/6443 - /1721/10/62

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.12 30/12
     
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite plan og samfunn har vurdert klagen, men kan ikke se at det foreligger nye momenter i klagen som ikke ble vurdert i tillatelsen og som i tillegg er av en slik art at vedtak med tillatelse til tiltaket datert 01.02.2012 bør endres eller oppheves.

Klagen sendes til klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 
Vedlegg:

  1. Klage på vedtak
  2. Søkers kommentar til klage
  3. Situasjonskart
  4. Tegninger
  5. Vedtak med byggetillatelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Diverse vedlegg til søknad om byggetillatelse (ansvarsretter, gjennomføringsplan, bilder, gjenpart av nabovarsling)
Nabomerknader
Kommentarer til nabomerknader

Saksopplysninger:
Trio Bygg A/S har på vegne av tiltakshaver Pål Schei søkt og fått innvilget byggetillatelse for tilbygg til enebolig i Kløvervegen 2. Vedtaket er datert 01.02.2012.

Tilbygget er i to etasjer med bebygd areal ca 32 m2 og skal inneholde stue, to soverom og inngangsparti.

Vedtak med tillatelse til tiltaket er påklaget av Gretha og Harald Valbekmo i brev datert 22.02.2012. I klagen anføres det blant annet:
Vi mener at et slikt tilbygg pluss noen store bjørketrær på eiendommen vil forringe både utsikt og lysforhold på vår eiendom, og forringe verdien av eiendommen vår. Det er flere som har bygd ut sine hus i Ydsedalen, men da i lengderetningen. En slik løsning vil vi kunne akseptere.


Trio Bygg A/S har gitt kommentarer til klagen i brev datert 01.03.2012 og anfører blant annet:
Etter å ha lest klagebrevet stiller vi oss undrende til klagers begrunnelser.
Etter vår mening er det ikke hold i noen av punktene i brevet. At nabo skal bestemme hvilken lengderetning en utbygger skal ha, gir ingen mening. Familiens behov og husets nåværende rominndeling bør etter vår mening være i fokus når de planlegger en utbygging.

Undertegnede har tatt initiativ til 2 møter med Harald Valbekmo for å finne en løsning.
Vi har blant annet tilbudt en justering av møne og felling av trær. Dette ble imidlertid ikke akseptert av Valbekmo. Vi opprettholder derfor vår byggesøknad om utbygging.

 
Vurdering:
Klageadgang:
I henhold til forvaltningslovens § 28 kan enkeltvedtak påklages. Vedtak med tillatelse til tiltak datert 01.02.2012 anses som slikt enkeltvedtak.

Klagefrist finnes i forvaltningslovens § 29. Fristen for klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.

I dette tilfellet har klagerne fått underretning om vedtaket og klagefristen er
således 3 uker. Vedtaket er datert 01.02.2012 og klagen ble mottatt og journalført den 23.02.2012. Med hensyn på postgang anses klagen for å være mottatt i rett tid.

Vurdering av klagen:
Etter gjennomført nabovarsling forelå det en merknad fra Gretha og Harald Valbekmo til søknaden. Merknadene gjaldt blant annet utsiktsforhold. Utsiktsforholdene ble derfor nøye vurdert i saken blant annet med befaring.

I vedtak med tillatelse til tiltaket datert 01.02.2012 ble forholdet vedrørende utsiktstap for Valbekmo vurdert. Utsiktstapet ble beskrevet slik:
Kommunens saksbehandler var på befaring hjemme hos Valbekmo den 31.01.2012. Etter det som kunne observeres vil taket på omsøkte tilbygg vises over taket på eksisterende garasje sett fra stue og veranda. Det økte utsiktstapet vil imidlertid i det all vesentligste gjelde utsikt/utsyn over horisont, det vil si himmel/skyer. Unntaket er fra en liten del av verandaen (sørligste del) der det i dag er en relativt smal siktkorridor med utsikt mot sjøen.
Det er ca 600 meter i luftlinje til sjøen. Denne utsikten forutsetter at det ikke er løv/blad på trærne i siktlinjen. Utsikt ellers fra veranda i retning mot sør er relativt god da terrenget skråner nedover og det er en korridor med fri sikt nedover langs Kløvervegen.

Det ble konkludert slik:
Ut fra det over kan vi ikke se at utsiktstapet i seg selv kan karakteriseres som en vesentlig ulempe sett ut fra at det gjelder et tett bebygd område. Naboeiendommen vil ikke virke mørk og innestengt på grunn av omsøkte tilbygg og det blir fortsatt rimelig bra utsikt i retning sør.
Det konkluderes derfor med at dette ikke er et kvalifisert tilfelle av utsiktstap som kan begrunne et avslag på byggesøknaden.

Med henvisning til det over kan vi ikke se at det foreligger nye momenter i klagen som ikke ble vurdert i tillatelsen og som i tillegg er av en slik art at vedtak med tillatelse til tiltaket datert 01.02.2012 bør endres eller oppheves.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS