Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

35/12-Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune

Saksbehandler : Åge Isaksen  

Arkivref  : 2011/3876 - /Q80
 

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 17.04.12 35/12
Formannskapet
Kommunestyret
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 tilrås vedtatt som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne uttalelser og innspill.
 

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Kommunens trafikksikkerhetsplan er sist behandlet og vedtatt av kommunestyret i 2006. Det har nå vært et stort behov for å få revidert planen, slik at den framstår som et oppdatert og nyttig verktøy i arbeidet med å forbedre trafikksikkerheten. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har derfor gjort vedtak om å gjennomføre denne planrevisjonen.
 
Planforslaget.
Som grunnlag for planarbeidet er det foretatt registreringer av trafikkfarlige forhold, der spesielt oppvekstområdene og velforeningene er bedt om å komme med innspill. Dette sammen med tidligere registreringer har bidratt til mange ønsker om tiltak som bør gjennomføres. I planen er det valgt å peke ut en del satsningsområder/delmål, som det synes viktig å konsentrere trafikksikkerhetsarbeidet om. Dette gjelder følgende forhold:

  • Opplæring i trafikkadferd må forbedres for alle aldersgrupper.
  • Bruken av sikringsutstyr må forbedres for alle trafikantgrupper.
  • Trafikkfarlige steder på vegnettet må utbedres, og spesielt skal barn og unge ha en trygg og trafikksikker atkomst til barnehage, skole og fritidsaktiviteter i nærmiljøet.
     

Tiltak knyttet til disse satsningsområder vil forhåpentligvis bidra til at antall skadde og drepte i trafikken reduseres i forhold til dagens nivå. Planen legger også til grunn den nasjonale og regionale nullvisjon, om at det i framtiden ikke skal forekomme trafikkulykker som fører til drepte eller hardt skadde.

Høring.
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har behandlet høringsforslaget i møte den 29.11.2011, og vedtatt at det sendes på høring. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

Statens vegvesen, dat. 16.01.12.
Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Både den politiske og den administrative ledelse må spille en aktiv rolle i planarbeidet. Trafikksikkerhetsplanen må inngå i det kommunale planhierarkiet og gis en politisk behandling som er i samsvar med dette.
Aktivisering av innbyggerne i kommunen kan gi verdifulle innspill i planprosessen, bidra til bevisstgjøring og atferdsendring og derfor i seg selv betraktes som et trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhetsplanen har tatt for seg gode delmål som fører bedre trafikksikkerhet. Planen er oversiktlig med prioriterte tiltak.

Kommentar.
Trafikksikkerhetsplanen vil være en temaplan som har forankring innen flere virksomhetsområder, bl.a. oppvekst, helse og teknisk drift. Planen vil bli politisk behandlet.

Eldrerådet, dat. 12.01.12.
Eldrerådet mener at pensjonistforeningene og Eldrerådet også bør være samarbeidspartnere for tiltak B. 1. Bruk av refleks og holdninger til dette angår alle aldersgrupper. Eldrerådet støtter for øvrig planen og lover å bidra så godt de kan.

Kommentar.
Eldrerådet og pensjonistforeningene tilføyes som samarbeidspartnere for tiltak B.1.

Ungdomsrådet, dat. 12.01.12.
Ungdomsrådets synes det er en god plan generelt og støtter også spesielt tiltakene som er foreslått. Når det gjelder Tiltak A.2 og B.2 hvor ungdomsrådet er foreslått som ansvarlig, ber de om at SLT-koordinator også settes opp som samarbeidspartner. 
Ungdomsrådet skal bidra så godt de kan.

Kommentar.
SLT-koordinator  tilføyes som samarbeidspartner for tiltakene A.2 og B.2.
 

Vurdering:
Trafikksikkerhetsplanen synes å kunne bli et godt verktøy for kommunens arbeid med trafikksikkerhetsoppgaver i perioden 2012 – 2015. Mange av tiltakene i planen omfatter et bredt spekter av kommunens organisasjon. Det vil være viktig å få satt fokus på de oppgaver som skal gjennomføres, og at dette arbeidet ansvarliggjøres der det hører hjemme i organisasjonen. For at trafikksikkerhetsarbeidet skal bli mer målrettet er det dessuten viktig med årlige evalueringer og prioriteringer.

Flere av tiltakene spesielt fysiske tiltak på veg forutsettes behandlet i mer detaljerte planer, både for å avklare løsninger og finansiering. Med grunnlag i de prioriteringer det legges opp til i trafikksikkerhetsplanen, vil de enkelte tiltak bli tatt opp til mer grundig behandling før gjennomføring. Trafikksikkerhetsplanen betraktes som en temaplan som legger føringer for prioriteringer og videre behandling av aktuelle tiltak.

Høring har ikke gitt vesentlige merknader til planforslaget, og planen tilrås vedtatt som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.04.2012 15:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS