Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

36/12-Forbregd-Lein-del-III

Reguleringsplan Forbregd-Lein del III, Verdal kommune.

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref  : 2010/9699 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.04.12 36/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsplan Forbregd-Lein del III, dat. 15.03.2012 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningslovens §12-10.

  
Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse, dat. 15.03.2012
  2. Plankart
  3. Planbestemmelser, dat. 15.03.2012

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne høringsuttalelser til varsel om oppstart.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planstyring AS har på oppdrag fra Verdal kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for Forbregd-Lein, del III. Planen skal legge til rette for nye boligtomter nord for eksisterende boligfelt. Melding om oppstart ble annonsert i Trønder-Avisa den 16.12.2010 i tillegg til at offentlige myndigheter og naboer ble varslet i brev av 10.12.2010.

Planområdet
Forbregd ligger nordøst for Verdalsøra ikke langt fra Leksdalsvatnet. Planområdet ligger nord for eksisterende boligfelt i Forbregd-Lein. Området omfatter i dag barnehage, lekeplass/balløkker samt friluftsområde

Planstatus
Planen erstatter del av reguleringsplan for Forbregd-Lein, del III; vedtatt 06.03.1985. Det aktuelle området er også i gjeldende plan regulert til omtrent samme formål, men på grunn av arkeologiske funn og ønske om en annen utnyttelse av tomtene i området utarbeides det nå ny reguleringsplan.

Planforslaget
Bebyggelsen:
Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med 30 nye eneboliger. I tillegg innreguleres eksisterende barnehage, uteoppholdsarealer og lekeplass i tillegg til teknisk infrastruktur, grønnstrukturer og hensynssoner.

Det planlegges for eneboligtomter med en utnyttelsesgrad på 35% BYA som også innbefatter parkering, enten som utendørs p-plasser eller garasje. Det åpnes for både saltak og pulttak. Bebyggelsen skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både for tiltaket i seg selv, og i forhold til omgivelsene.

Biladkomst og gang-/sykkelveg:
Området ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt og får adkomst via Moholtvegen. Moholtvegen er godt dimensjonert i forhold til å betjene den ekstra trafikken som kommer i forbindelse med nye boliger. Det legges videre til rette for flere gang/sykkelstier som muliggjør flere alternativ for bilfri ferdsel i nærheten av uteoppholdsareal og barnehage.

Parkering:
Parkering for eiendommene løses på de enkelte tomtene jf. over. I forhold til barnehagen hjemles det i bestemmelsene krav om min. 0,2 p-plasser per barn. Dette er som nevnt en allerede eksisterende barnehage og p-plassen er opparbeidet i det nordøstre hjørnet innenfor formålsgrensen for barnehage. Planforslaget medfører her ingen endringer i forhold til gjeldende situasjon. 5% av p-plassene skal imøtekomme kravene til universell utforming.

Lek og uteopphold:
Det er fra før opparbeidet lekeareal i form av balløkke/skøytebane på vinteren. Områder for øvrig innenfor planformålet kan opparbeides og bebygges med lekeapparater og anlegg som hører naturlig til i forhold den angitte bruken av området. Det settes også av område for uteopphold for øvrig ut over lekeplassen. I tillegg er det et større naturområde i øst hvor det er avdekt flere kulturminner.

Universell utforming:
For fem av tomtene (område B2 og B3) stilles det krav om tilgjengelig boenhet iht. TEK 10 § 12-2. Dette betyr at husene må ha alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på bygningens inngangsplan. Deler av lekeområdet skal også være universelt utformet.

Støy:
Anbefalte støygrenser gitt i medhold av T-1442 ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner” gjøres gjeldende for planområdet. I tillegg er det spesifisert egne støykrav for lekeplassen som sikrer at den ikke skal utsettes for støy ut over 55 Lden.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Planforslaget er vurdert opp i mot DSB sin veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Følgende forhold ble nærmere vurdert uten at det ble påvist vesentlig risikoforhold: grunnforhold, flom og trafikkforhold.

Kulturminner:
Det er en gravhaug og en hulsti i området, og på bakgrunn av de kjente fornminnene ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse som avdekte flere funn. Arkeologen tegnet omriss av område som må båndlegges og dette er tatt inn i planen og vist som en hensynssone. Det er egne bestemmelser til sonen som skal ivareta hensynet til kulturminnene og som legger ned forbud mot tiltak som kan virke negativt på disse.

Planprosess
Planen ble varslet off. myndigheter og naboer per brev datert 10.12.2010 og annonsert i Trønder-Avisa 16.12.2010. Det kom inn merknader fra hhv.

  • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som peker hensynet til barn- og unge og funksjonshemmede, grenseverdier for støy og krav om risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Fylkeskommunen som kommenterer uklarhet med tanke på detaljering i varslingen, behov for opprettholdelse av idrettsanlegg, og skog samt behovet for befaring mtp. kulturminner.
  • Statens vegvesen som ønsker at kommunen vurderer endring av kryss mot fylkesvegen og peker på at myke trafikanter blir ivaretatt gjennom G/S mot Øra som blir utbygd om få år.
  • NVE minner om krav om ROS-analyse og ber om at grunnforhold tas med i vurderingene.
  • Nabo ønsker å beholde friområde ved Dalhaugen 3.

Vurdering:
Planforslaget er i samsvar med gitte overordnede bestemmelser for området jf. kommuneplanens arealdel, som viser det som et område hvor reguleringsplan (med boligformål) fortsatt skal gjelde. Forebregd-Lein er et allerede etablert boligområde med gode kvaliteter som det fra kommunens side er ønskelig å videreutvikle.

Kommunen viser til innkomne merknader fra varsel om oppstart og finner at disse i stor grad er hensyntatt i planforslaget. Riktignok er det avvirket en del skog, men dette var nødvendig ut i fra den arkeologiske registreringen som skulle foretas slik at to av momentene fra fylkeskommunen kom i motstrid. Det er videre gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse inkludert en vurdering av grunnforhold. Kommunen presiserer likevel at dette er en vurdering som er gjort med bakgrunn i kommunens egen kjennskap til området, med bakgrunn i tidligere arbeider som er gjort i området. Området er godt kjent for teknisk avdeling i kommunen og det er ingenting som tilsier at dette området skal være utsatt for ustabile grunnforhold. Det er grunt ned til fast fjell.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Kommunen finner at planforslaget er godt gjennomarbeidet og ivaretar de hensyn som kommunen som oppdragsgiver ønsker å ivareta. Det er mangel på tomter for eneboliger i Verdal kommune, og planforslaget vil så måte utgjøre et kjærkomment og etterspurt tilskudd av denne boligtypen.

Etter en helhetsvurdering finner kommunen at planforslaget sendes på høring og legges ut til off. ettersyn i seks uker i medhold av PBL § 12-10.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 11:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS