Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.05.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 22.05.2012
Tid            : 09:00 -  Det ble gjennomført befaring fra kl. 09.00 til kl. 13.00. Møtet ble satt igjen kl. 13.00. Slutt kl. 14:05.
Til stede   :  9 representanter

 

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (24 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 39/12 Godkjenning av møteprotokoll

 17.04.2012 

Protokoll
PS 40/12 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 41/12 Søknad om oppføring av brakkerigg/hybelhus - 1721/283/57 Magnus den godes veg 8 - Åsmund Vangstad Eiendom AS

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 42/12 1721/19/260 - Detaljregulering for Gyldentann terrasse - Nordåkeren 2-4 Protokoll
PS 43/12 Reguleringsplan gang-/sykkelveg fv 167 og fv 166 Holte - Minsås - Lein, del 2 Protokoll
PS 44/12 Detaljregulering for Urvold Grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, Verdal kommune Protokoll
PS 45/12 Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Protokoll
PS 46/12 Ulovlighetsoppfølging - Politisk forankring - Verdal kommune Protokoll
PS 47/12 Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg for beboelse - 1721/18/1340 Russervegen 6 - Byggmesteran AS Protokoll
PS 48/12 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 22.05.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
         
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær.  
Åge Isaksen Fagansvralig plan  

 PS 039/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Leder
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. april 2012 godkjennes.”

Ved votering ble leders forslag enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. april 2012 godkjennes. 

 
 
PS 040/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Leder
fremmet følgende forslag til vedtak:
“Referatene tas til orientering.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 

 
 
PS 041/12 Søknad om oppføring av brakkerigg/hybelhus - 1721/283/57 Magnus den godes veg 8 - Åsmund Vangstad Eiendom AS
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Åsmund Vangstad avslag på sin søknad om fradeling av parsell til oppføring av rekkehus på 24 boenheter på eiendommen 283/57 I Verdal kommune.  

 
 
PS 042/12 1721/19/260 - Detaljregulering for Gyldentann terrasse - Nordåkeren 2-4  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 
INNSTILLING:  

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • § 2.3 Bebyggelse endres til § 2.3 Utomhusplan og suppleres med renovasjon og varelevering.
  • § 3.1.1: Maks kotehøyde for gesims relateres til eksisterende høydegrunnlag NN54.

Vedlagte detaljregulering for Gyldentann terrasse – Nordåkeren 2-4, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

 

 
PS 043/12 Reguleringsplan gang-/sykkelveg  fv 167 og fv 166  Holte - Minsås - Lein, del 2 Til toppen av siden

 

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Fv. 167/166, Holte – Lein, gang-/sykkelveg del 2, revidert den 14.05.2012. 

  
 
PS 044/12 Detaljregulering for Urvold Grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, Verdal kommune
Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Urvold Grustak på Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, rev 02.05.2012.

 

  
 
PS 045/12 Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Detaljreguleringsplan for boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

 

 
PS 046/12 Ulovlighetsoppfølging - Politisk forankring - Verdal kommune Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK:
Komité for plan og samfunn tar saken til orientering.

 

  

 
PS 047/12 Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg for beboelse - 1721/18/1340 Russervegen 6 - Byggmesteran AS
Til toppen av siden

 

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende formål samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Midlertidig dispensasjon innvilges under følgende forutsetninger:

  • Dispensasjonen gjelder fram til arbeidet med permanent løsning for botilbud til midlertidig innleid arbeidskraft er gjennomført med reguleringsplan, jfr kommunestyrets vedtak i møte den 26.03.2012.
  • Bruken av bygget skal gjelde midlertidig innleid arbeidskraft. Dvs. annen beboelse av f.eks studenter er ikke tillatt. Bruken trenger imidlertid ikke å begrense seg til bare egne ansatte.
  • Dispensasjonen er uansett begrenset til maksimalt 2 år, jfr departementets tolkning av midlertidighet.
  • Det forutsettes at brakkeriggen fjernes senest når dispensasjonsvedtaket er ”utgått på dato”.

Tillatelse til tiltak for oppføring av midlertidig brakkerigg for beboelse innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav j. Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse 1.

  • Godkjenning av plassering nærmere nabogrense enn 4 meter forutsetter at det foreligger særskilt samtykke fra nabo, jfr plan- og bygningslovens § 29-4.

Foretakene Komplett prosjektering A/S, Byggmesteran A/S og Trønderrør A/S gis ansvarsrett i samsvar med søknad.

Gravemelding og søknad om tilkopling/ utføring av sanitæranlegg må være godkjent før arbeidene starter. Ved utføring av sanitæranlegg skal ”Normalreglement for sanitæranlegg” følges.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jamfør Plan- og bygningsloven § 21-9. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket, jfr. Plan- og bygningslovens § 31-1.

 

  
PS 048/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.05.2012

BEHANDLING:
Neste møte vil det bli en befaring på industriområdet og bedriftsbesøk.

Publisert: 12.01.2012 09:31 Sist endret: 12.04.2022 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS