Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

43/12-Holte-Minsås

Reguleringsplan gang-/sykkelveg  fv 167 og fv 166  Holte - Minsås - Lein, del 2.

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref  : 2008/3697 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 22.05.12 43/12
Kommunestyret    
     

 

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Fv. 167/166, Holte – Lein, gang-/sykkelveg del 2, revidert den 14.05.2012.

 
Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse dat. 18.11.2011
 2. Bestemmelser rev. 14.05.2012
 3. Plankart rev. 14.05.2012
 4. Tegnforklaring

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Innkomne uttalelser
 • KPS – sak nr. 7/12
 • Kommunestyresak nr. 27/11

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Kommunen har tidligere behandlet reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv. 167/166 på strekningen Holte – Minsås – Lein. Riksantikvaren varslet innsigelse til denne planen på grunn av konflikt med gravhaug på eiendommen Lein vestre, og det ble bedt om å vurdere annen løsning i forhold til dette. I samråd med Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen ble det da valgt å avslutte utstrekningen av reguleringsplanen før Lein vestre, og planen for strekningen Holte – Lein vestre ble vedtatt av kommunen den 28.03.2011, sak nr. 27/11.

Statens vegvesen har etter dette fått utarbeidet nytt planforslag for den resterende strekning fram til Lein. Løsningen her forutsetter flytting av fylkesvegen og gang-/sykkelvegen noe sørover slik at konflikt i forhold til gravhaugen unngås.

Planforslaget.
Generelt.
Planforslaget omfatter en strekning på 650 m, pr. 3080 – 3730.  Reguleringsplanen omfatter alt areal som er nødvendig for å få bygd g/s-veg, legge om fv. 166 over en strekning samt å tilpasse avkjørsler. Arealene som berøres er i hovedsak trafikkareal og landbruksareal, men også noen private boligtomter blir berørt. Plangrensen er generelt lagt 1,0 m utenfor planlagt skjæringstopp eller fyllingsfot, men ikke nærmere enn 2,0 m fra g/s-veg eller 3,0 m fra kjøreveg. Planområdet utgjør ca. 30 daa.

Trasevalg.
Gang-/sykkelvegen legges nord for fylkesvegen, hvor de fleste boligene ligger. På sørsiden er det vanskelig terrengforhold, slik at bygging av gang-/sykkelveg her vil bli vanskelig og uforholdsmessig kostbar. Videre ville det gitt store utfordringer med å tilpasse avkjørsler på denne strekningen. Ved å legge gang-/sykkelvegen nord for fylkesvegen vil en få sprengt ut fjellmasser som kan benyttes på steder med masseunderskudd. Fylkesvegen sideforskyves mot sør på strekningen 3115 – 3610.

Vegstandard.
Gang-/sykkelvegen planlegges med 2,5 m asfaltert bredde og 0,25 m grusskulder på hver side. Vegen planlegges generelt i samme nivå som kjørevegen, men på noen partier er den hevet noe for å redusere terrenginngrepene. Trafikkdeler mot kjøreveg er gjennomgående 3,0 m bred og helning 1:4, dvs 0,3 – 0,4 m dyp.
På trange partier og forbi enkelte boligtomter foreslås trafikkskillet redusert til 2 m. Videre vil det være behov for støttemurer på enkelte partier for å unngå store inngrep på naboeiendommene. Enkelte avkjørsler må ombygges og tilpasses det nye vegsystemet. Dette blir mer detaljert i forbindelse med byggeplanleggingen, og i samråd med brukerne.

Det er vist en busstopp i planforslaget, en kantsteinsstopp ved pr. 3320.  Busstoppen er utformet og plassert i samråd med busselskapene som betjener de aktuelle rutene. Det skal settes opp veglys på strekningen. Anlegget er ikke detaljprosjektert enda, men det blir trolig 11 m master og masteavstand ca. 40-45 m. Anlegget plasseres fortrinnsvis mellom gang-/sykkelveg og kjøreveg. Detaljert utforming av belysningsanlegget blir bestemt gjennom byggeplanen.

Kulturminner.
Det er registrert kulturminner på den aktuelle strekningen og Riksantikvaren varslet innsigelse på strekningen forbi gravhaugen ved gården Lein vestre. Traseen her er nå lagt om ved at fylkesvegen er sideforskyvet, slik at skulderen for gang-/ sykkelvegen nå er lagt i skuldra for eksisterende fylkesveg. Konflikt i forhold til gravhaugen skal da følgelig være eliminert.

Støy.
”Retningslinje for støy i arealplanlegging” - T 1442, gir føringer for hvordan støyforhold utendørs skal behandles i kommuneplaner og reguleringsplaner. Retningslinjen definerer rød og gul sone. Rød sone er et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og gul sone er et område som kan benyttes til støyfølsom bruk dersom det gjennomføres avbøtende tiltak. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Et typisk eksempel på denne type tiltak er etablering av gang-/sykkelveg langs eksisterende veg.

Det er gjort overslagsmessige støyberegninger for de boligene som ligger nærmest fylkesvegen. Beregningene er basert på trafikktallene ovenfor framskrevet til ca. 2020. For fv. 167 er det benyttet ÅDT 1800 kjt og for fv. 166 er det benyttet 1500 kjt. De aller fleste boligene langs strekningen er ut fra disse beregningene innenfor gul sone. Det planlagte prosjektet vil ikke innvirke på støyforholdene i området i merkbar grad.

Universell utforming.
Hensynet til universell utforming med hovedhensikt å legge til rette for alle brukergrupper er vurdert i planen, uten at det er funnet behov for utforming av spesielle løsninger. Det er partier på prosjektet som har større stigning enn anbefalt, men siden gangvegen skal følge eksisterende kjøreveger, vil det vanskelig å tilfredsstille alle anbefalingene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser på deler av strekningen (rapport fra Multiconsult datert 3.11.2011). På strekningen mellom Minsås og Lein viser stabilitetsberegninger og –vurderinger tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning. På strekningen med påvist sprøbruddsmateriale mellom profil 3250 og 3350 er beregnet stabilitet helt på grensen til kravet. Det er derfor viktig at veglinja ikke heves ytterligere, og at eventuelle nye linjejusteringer i det skrånende terrenget må kontrolleres av geotekniker. Der vegen er planlagt i skjæring vil gravearbeidene ikke komme i kontakt med de sensitive massene.

DSB’s (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)”Sjekkliste for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner” er gjennomgått uten at det er funnet forhold som bør utredes utover det som er nevnt ovenfor.

Grunnerverv.
Kjøp av grunn og andre erstatningsspørsmål blir normalt avgjort ved minnelige avtaler mellom grunneierne og Statens vegvesen. Dersom forhandlingene ikke fører fram, vil rettslig skjønn være aktuelt. Det vil som en hovedregel bli ervervet grunn til 1 meter utenfor skjæringstopp/fyllingsfot, eller minimum 3 meter fra kant kjøreveg og 2 meter fra kant gang-/sykkelveg. Endelig oppgjør vil bli utregnet etter oppmåling når vegen er ferdig.
 
Foruten de arealer som inngår i selve veganlegget, vil en del bli berørt som følge av midlertidig anleggsområde. Her vil nødvendig areal bli benyttet i anleggsperioden, og tilbakeføres til opprinnelig stand så godt det lar seg gjøre når arbeidene er gjennomført.

Planprosess.
Medvirkning.
Planoppstart er kunngjort i mars 2008 og forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen er gjennomført i september 2008. Folkemøte for berørte ble arrangert på Volhaugen grendehus i oktober 2008, og plan- og utviklingskomiteen ble orientert om planarbeidet i oktobermøte 2008. Del 1 av planen for strekningen Holte – Lein vestre, ble vedtatt av kommunestyret den 28.03.2011, sak nr. 27/11.

Høring.
Planforslaget er behandlet i komité for plan og samfunn den 17.01.2012, sak nr. 7/12, og ble vedtatt framlagt for høring og offentlig ettersyn. I forbindelse med høring har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

 1. Sametinget, dat. 24.01.2012.
  Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner i det omsøkte området.
  Minner om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8 dersom det påtreffes kulturminner i det videre arbeidet, og denne plikt må formidles videre til de som skal utføre arbeidene. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge Kulturminnelovens § 4.
   
  Kommentar.
  Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8.
 2. NVE, dat. 25.01.2012.
  Innsigelse til tidligere plan er etterkommet og planen egengodkjent. I bestemmelsenes § 2 er det tatt inn krav om at det skal gjennomføres og fremlegges ferdig godkjent 3. partskontroll før tiltaksrealisering. Dette er i samsvar med tidligere vilkår for egengodkjenning, og det bes om at 3.partskontrollen oversendes til orientering.
   
  Kommentar.
  Tiltakshaver bes følge opp oversendelse av 3. partskontroll til NVE.
 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 27.01.2012.
  Har ingen planfaglige merknader av regional betydning til saken. Planen oversendes Riksantikvaren og Vitenskapsmuset/NTNU for avklaring i forhold til kulturminnene, og det bes derfor om utsatt høringsfrist for denne behandling.
   
  I oversendelse til Riksantikvaren dat. 22.02.2012 er det opplyst blant annet:
  Planen omfatter også bosetningsområder; id 138421 og id 139130. Id 138421 kan strekke seg over vegen og bør undersøkes nærmere. Fylkeskommunen vil derfor anbefale at planforslaget aksepteres slik det nå foreligger. Den nåværende veggrøft mot gravhaugen på Lein vestre beholdes, og fortau legges mot sør for denne, og vegen flyttes da tilsvarende mot sør. Gravhaugen reguleres som hensynssone med bestemmelse. De påviste bosetningssporene gis det dispensasjon for etter Kulturminnelovens § 8.4, mot at det foretas en arkeologisk utgraving.
   
  Kommentar.
  Utsatt høringsfrist ble gitt. 
 4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 29.02.2012.
  Landbruksavdelingen er opptatt av at en primært søker å unngå, alternativt å minimere omdisponering av dyrka jord ved nye utbygginger. Med henvisning til bakgrunn for saken vurderes samfunnsinteressene med å finne en løsning for gang-/sykkelveg på denne strekningen så stor, og det aksepteres at jordvernet her må vike.
   
  Kommentar.
  Tas til etterretning.

 5. Gerd og Georg Kjeldset, dat. 29.02.2012.
  Uttalelse til tidligere plan gir uttrykk for vår mening også i forhold til den siste planen. Det ble her blant annet påpekt at selv om fv.166 foreslås flyttet mot sør, kommer gang-/sykkelvegen bare 6 m fra nærmeste hushjørne. Dette medfører betydelig hageinngrep med tap av hekk som hindrer innsyn på tomta. Det kreves skjermingstiltak mot støy og innsyn i ca. 60 m lengde, eventuelt fasadetiltak på boligen og at utearealene tilrettelegges for bruk som i dag. 
   
  I siste plan er det reservert et større anleggsareal, noe som betyr at omtrent hele hagearealet blir anleggsområde i byggeperioden. Håper derfor byggeperioden blir så kort som mulig, og at hagen med plen og beplantning blir satt skikkelig i stand. Som nevnt i tidligere høringen er det behov for god skjerming mot støy og innsyn, og i den forbindelse ønskes det vurdert å mure en tørrmur generelt ca 1 meter over plennivå, og enda en del høyere i østenden på tomta. Regner vi med at veganlegget må bekoste alle utgiftene for å få hageanlegg m. m. i full stand etter utbygginga, og håper på en god dialog med vegbyggerne slik at det kan oppnås en så god løsning som mulig for begge parter.
   
  Kommentar.
  Statens vegvesen har i forbindelse med behandling av forrige plan gitt følgende kommentar: Detaljutformingen på tomta vil bli skissert og drøftet med eierne i forbindelse med byggeplanleggingen og som en del av grunnervervet.
  Vi regner da med at de forhold som påpekes vil bli vurdert på tilfredsstillende måte i samråd med grunneier.

 6. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 02.04.2012.
  Riksantikvaren har nå fattet endelig vedtak etter Kulturminnelovens § 8.4, jfr § 3-4 om dispensasjon, slik at endelig vedtak kan fattes for reguleringsplanen. Følgende må settes inn i reguleringsplanens bestemmelser for de berørte kulturminnene:

  "Før iverksettingen av bygging av gang- og sykkelveg skal det foretas arkeologisk utgraving av den berørte automatisk fredete kulturminnelokaliteten id 138421i planområdet.
  Gravhaugen id 36727 og den delen av sikringssonen som ikke berøres av tiltak hjemlet i planen skal sikres fysisk i anleggsfasen.
  Anleggsarbeidene som berører sikringssonen til gravhaugen, id 36727,skal overvåkes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dersom det under dette arbeidet fremkommer hittil ikke kjente automatisk fredete kulturminner, skal NTNU – Vitenskapsmuseet og Riksantikvaren kontaktes.
  Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen og overvåkingen kan fastsettes."

  Det bes videre om at kulturminnet id 138421 som det er gitt dispensasjon for på vilkår om utgraving, markeres i plankartet med sosi-kode Rp/Bg før planen vedtas.

  Det bes om tilbakemelding snarest dersom betingelsene ikke kan oppfylles. Etter Kulturminnelovens § 10 belastes tiltakshaver utgiftene for de arkeologiske undersøkelsene. Når tiltakshaver ønsker utgravningene foretatt, varsles fylkeskommunen i god tid slik at Riksantikvaren kan fatte vedtak etter KML § 10 om omfang og budsjett for utgravningene. Det vil da samtidig bli utarbeidet budsjett for overvåking av anleggsarbeidene ved id 36727.

  Kommentar.
  Planbestemmelser og plankart endres i samsvar med vilkår fra Riksantikvaren.
  Tiltakshaver må følge opp nødvendig kontakt med fylkeskommunen for å få avklart når utgraving kan gjennomføres og kostnader knyttet til utgraving og overvåking.

Endring etter høring.
I samråd med Statens vegvesen er det gjort følgende endringer:
Plankartet – kulturminneområde som skal utgraves er markert med sosi-kode Rp/Bg.
Planbestemmelsene – det er gjort følgende tilføyelser;

 • Før iverksettingen av bygging av gang- og sykkelveg skal det foretas arkeologisk utgraving av den berørte automatisk fredete kulturminnelokaliteten id 138421i planområdet.
 • Gravhaugen id 36727 og den delen av sikringssonen som ikke berøres av tiltak hjemlet i planen skal sikres fysisk i anleggsfasen.
 • Anleggsarbeidene som berører sikringssonen til gravhaugen, id 36727,skal overvåkes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dersom det under dette arbeidet fremkommer hittil ikke kjenteautomatisk fredete kulturminner, skal NTNU – Vitenskapsmuseet og Riksantikvaren kontaktes.
 • Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen og overvåkingen kan fastsettes.

Vurdering:
Gang-/sykkelveg langs fv. 167 og 166 Holte–Minsås-Lein er et høyt rangert
trafikksikkerhetstiltak i kommunen, og er prioritert på førsteplass av gang-/sykkelveger langs gamle fylkesveger. Foreslått løsning med forskyvning av fylkesvegen og gang-/sykkelvegen forbi Lein vestre, gjør at konflikt i forhold til gravhaugen elimineres.

Gjennom planbehandlingen har det framkommet nye opplysninger om automatisk fredete bosetningsspor som berører planområdet like øst for Lein vestre. Riksantikvaren setter derfor vilkår om arkeologisk utgraving av dette kulturminne, for å kunne godkjenne at planen kan gjennomføres slik det er forutsatt. Ved å akseptere dette vilkår vil gang-/sykkelvegen kunne bygges ferdig på hele strekningen Holte – Lein.

Det tilrås at planforslaget vedtas med de endringer som Riksantikvaren krever.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.02.2021 09:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS