Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.06.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 19.06.2012
Tid            : 09:00 - 14:45 
Til stede   : 9 representanter 

 
Etter at sakene var behandlet forflyttet komiteen seg til VIP-senteret på Ørin. Der var det først orientering om Verdal Industripark sin historie og utvikling v/leder av Verdal Næringsforum, Rudolf Holmvik. Etterpå orienterte Viggo Iversen om Windcluster Mid Norway (Vindklyngen).

Så var det busstur rundt omkring på industriområdet med guiding av Rudolf Holmvik og Øystein Kvistad. Turen ble avsluttet med besøk hos Kaefer Energy hvor Christer Langland orienterte og viste rundt.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (9 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 49/12 Godkjenning av møteprotokoll

 22.05.2012 

Protokoll
PS 50/12 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 51/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 52/12 Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal Protokoll
PS 53/12 Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Protokoll
PS 54/12 1721/23/39 og 23/22 - Detaljregulering Reinsholm B2 Protokoll
PS 55/12 Reguleringsplan for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg Protokoll
PS 56/12 Sandslia Massetak - 1721/57/2 Protokoll
PS 57/12 Søknad om nytt grusuttak på Bollgaarden vest  - 1721/256/1 -  Vuku Protokoll
PS 58/12 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 19.06.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
         
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr./kons.  
     

 PS 049/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Komité plan og samfunn sitt møte 22. mai 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
 
Protokoll fra Komité plan og samfunn sitt møte 22. mai 2012 godkjennes. 

 

PS 050/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 051/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING:
H v/Arild Kvernmo Pedersen
fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber rådmannen finne økonomisk handlingsrom til å innføre et likeverdig tilbud om valgfag fra og med 8. trinn ved Vuku Oppvekstsenter og Verdalsøra Ungdomsskole fra og med skolestart høsten 2012.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra H v/Arild K. Pedersen.
6 stemmer ble avgitt for tilleggsforslaget. 3 stemte mot.

 
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 30.04.12 til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen finne økonomisk handlingsrom til å innføre et likeverdig tilbud om valgfag fra og med 8. trinn ved Vuku Oppvekstsenter og Verdalsøra Ungdomsskole fra og med skolestart høsten 2012.

 
 
PS 052/12 Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING:
Administrasjonen
opplyste at Retningslinjer for utleie av lokaler og uteanlegg ved grunnskolene i Verdal (under Andre saksdokumenter - ikke vedlagt) er vedtatt av Verdal kommunestyre 28.04.97 og ikke 28.04.12 som det står i saksframlegget.

 

AP v/Berit Nessø fremmet følgende forslag som tillegg til pkt. 2:
Leiesatser idrettshaller i Verdal kommune.
Helt døgn regnes som 10 timers bruk.
Pris for leie av 1/1 hall til idrettsformål kr 2000,-.
Pris for leie av 1/1 hall til andre formål kr 4 000,-.

 

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:

 1. Rådmannen bes utrede for bedre tilgjengelighet i form av lengre åpningstider; I form av søndagsåpent og kortere sommerstenging av svømmehallen. Konsekvensen bes tatt med i behandlingen av budsjett 2013 og økonomiplan.
 2. Svømmehallen innarbeides i “Retningslinjer og priser av kommunale lokaler i Verdal” fra 2013.

Votering:
Det ble først votert over forslaget fra AP v/Berit Nessø.
4 stemmer avgitt for forslaget. 5 stemte mot.

 

Det ble så votert punktvis over rådmannens innstilling:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt stemt punktvis over SP v/Vigdis Haldorsen sitt oversendelsesforslag til administrasjonen.

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt oversendt.
 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt oversendt.

 
INNSTILLING:  

 1. De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (Ikke flerbrukshall) datert 23.04.12 vedtas.
 2. De vedlagte utleieregler for idrettshall Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole datert 11.06.12 samt leiesatser datert juni 2012 vedtas.
 3. Alle leiesatser vil bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013. 

Oversendelsesforslag til administrasjonen:

 1. Rådmannen bes utrede for bedre tilgjengelighet i form av lengre åpningstider; I form av søndagsåpent og kortere sommerstenging av svømmehallen. Konsekvensen bes tatt med i behandlingen av budsjett 2013 og økonomiplan.
 2. Svømmehallen innarbeides i “Retningslinjer og priser av kommunale lokaler i Verdal” fra 2013.

 

 

 
PS 053/12 Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING: 
H v/Arild Kvernmo Pedersen fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen om å fokusere spesielt på:

 • At sentrumsbegrepet må defineres med tydelige avgrensninger.
 • At det legges spesielt trykk på å fremskaffe boligtomter i umiddelbar nærhet til Verdalsøra sentrum.
 • At Verdal kommune jobber aktivt opp i mot regionale og nasjonale myndigheter for å få gjennomført de planprosesser som er nødvendige for å nå målet om flere boligtomter i umiddelbar nærhet til sentrum.
 • At andre alternativer vurderes svært grundig før man går til ekspropriasjon av eiendom med sikte på å anvende eiendommen til boligformål.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling.  Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra H v/Arild Kvernmo Pedersen.
1 stemme avgitt for forslaget. 8 stemte mot.

INNSTILLING: 
 Verdal kommunestyre slutter seg til de vurderinger som er gjort, og ber administrasjonen følge opp arbeidet og de tiltak som er nevnt. 

 

PS 054/12 1721/23/39 og 23/22 - Detaljregulering Reinsholm B2 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Det gjøres følgende endringer av plandokumentene:

 • Ny bestemmelsene § 1.5: Ingen bygningsdel må komme nærmere vegkant enn 2 m.
 • Bestemmelsene §§ 1.3 og 3.9 endres slik at det blir krav om 1 parkeringsplass pr. utleieenhet.
 • Bestemmelse § 11.1, tilføyelse: Gang- og sykkelvegene skal opparbeides ifb. utbyggingen.
 • Offentlig kjøreveg justeres i samsvar med reguleringsplan for Reinsholm, vedtatt i 2003.
 • Byggegrense mot offentlig veg bør vises mer i samsvar med gjeldende reguleringsplan.
 • Det sikres gangforbindelse fra P1 til L1. Evt. gangforbindelser fra andre parkeringsplasser vurderes også.

Forslag til detaljregulering for Reinsholm B2, datert 8. juni 2012, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

 

 
 
PS 055/12 Reguleringsplan for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem gang-/sykkelveg, dat. 22.05.2012 framlagt for høring og offentlig ettersyn.

 

 


PS 056/12 Sandslia Massetak - 1721/57/2 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen
, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ridebane med tilhørende masseuttak på eiendommen Sandslien 1721/57/2.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

 • Området må klareres av Nord-Trøndelag fylkeskommune i forhold til eventuelle kulturminner.
 • Etablering av ridebane og tilhørende masseuttak skal foregå i samsvar med plan dat. 23.04.2012.
 • Driftsretning skal være fra vest mot øst, og planlagt arrondering skal foregå etter hvert og så snart driften gjør dette praktisk mulig.
 • Tiltaket skal være avsluttet og ferdigstilt innen 01.04.2015.
 • Det må søkes om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1, k (vesentlig terrenginngrep) for gjennomføring av tiltaket.
 • Det må søkes om fornyet tillatelse etter plan- og bygningslovens. § 20-2, b (alminnelige driftsbygninger i landbruket) for oppføring av lagerbygning.

  

 
PS 057/12 Søknad om nytt grusuttak på Bollgaarden vest  - 1721/256/1 -  Vuku Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING:
H v/Arild Kvernmo Pedersen
fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal kommune tilrår at det igangsettes detaljeregulering for etablering av nytt grustak på Bollgaarden vest.

Ved alternativ votering mellom H v/Arild Kvernmo Pedersen sitt forslag og rådmannens forslag til vedtak ble H v/Arild Kvernmo Pedersen sitt forslag vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

VEDTAK:
Verdal kommune tilrår at det igangsettes detaljeregulering for etablering av nytt grustak på Bollgaarden vest. 

 

  


PS 058/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 19.06.2012

BEHANDLING:
Ingen saker.

Publisert: 12.01.2012 09:31 Sist endret: 12.04.2022 13:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS