Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

56/12-Sandslia massetak

Sandslia Massetak - 1721/57/2.

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref  : 2012/3926 - /1721/57/2

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.06.12 56/12
     

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ridebane med tilhørende masseuttak på eiendommen Sandslien 1721/57/2.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

  • Området må klareres av Nord-Trøndelag fylkeskommune i forhold til eventuelle kulturminner.
  • Etablering av ridebane og tilhørende masseuttak skal foregå i samsvar med plan dat. 23.04.2012.
  • Driftsretning skal være fra vest mot øst, og planlagt arrondering skal foregå etter hvert og så snart driften gjør dette praktisk mulig.
  • Tiltaket skal være avsluttet og ferdigstilt innen 01.04.2015.
  • Det må søkes om tillatelse etter pbl. § 20-1, k (vesentlig terrenginngrep) for gjennomføring av tiltaket.
  • Det må søkes om fornyet tillatelse etter pbl. § 20-2, b (alminnelige driftsbygninger i landbruket) for oppføring av lagerbygning.

 
Vedlegg:
Søknad med drifts-/avslutningsplan dat. 23.04.2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Austad Maskinstasjon as søker på vegne av grunneier Terje Grønn om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å gjennomføre avsluttende tomtearbeider og etablering av ny ridebane på eiendommen Sandslien. På eiendommen ble det i 2004 oppbygd et ridesenter med tilhørende baneanlegg. Denne saken ble da behandlet som driftsbygning i landbruket med melding i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Selve bygningen med tomt (ca 2 dekar) er senere fradelt eiendommen.

I 2008 er det med grunnlag i melding om driftsbygning gitt tillatelse til oppføring av lagerbygning på 1000 m2. Arbeid med utsprenging av fjell for planering av tomt er igangsatt som et samarbeidsprosjekt mellom Austad Maskinstasjon og grunneier. Grunneier får gjennomført tomteplanering mens Austad Maskinstasjon tar hånd om overskytende masser som blir brukt til forskjellige byggeprosjekt i distriktet.

Aktiviteten i ridesenteret har de senere årene økt i omfang, og grunneier ser behov for å anlegge ny ridebane. Dette er da tenkt gjennomført som en utvidelse av området der lagerbygningen er planlagt oppført. Tilleggsarealet utgjør ca 3 dekar og det må utsprenges ca 10.000 m3 med fjell. Kommunen vurderer nå sakens omfang slik at det her ikke lenger kun er landbruksrelatert virksomhet, og har bedt om at det utarbeides og behandles en drifts-/avslutningsplan for dette uttaket.

Planområdet.
Eiendommen ligger oppe i Sandslia og har godt innsyn fra store deler av nedre Verdal. Området som berøres av tiltaket består av innmarksbeite, overflatedyrka jord, skogsmark av middels bonitet og impediment. Området er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks,- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Dette betyr at det bare er tillatt med tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, samt tilretteleggingstiltak for friluftslivet.

I tillegg til gårdsbebyggelsen er det like sør og sørøst for gården 5 boliger. Området har adkomst via privat og kommunal veg fra fylkesveg 170. Like ovenfor planområdet ligger en kulturhistorisk ferdselsveg som det er gitt SMIL-midler til opprusting av i 2009.

Oversiktskart for massetak Sandslia 
Oversiktskart - planområdet rød ring

Tiltaket.
Det er igangsatt arbeider med klargjøring av tomt for lagerbygningen som det ble søkt om i 2008. Dette arbeidet medfører betydelig uttak av fjell som gir overskuddsmasse. Grunneier har avtale med Austad Maskinstasjon som forestår arbeidene og disponerer overskuddsmassen som brukes på forskjellige byggeprosjekt i distriktet.

Utvidelsen av tiltaket til også å omfatte areal for ny ridebane berører areal på ca 3 dekar, og vil resultere i et masseuttak på ca 9000 m3 fjell (10.000 m3 minus ca 10 % avdekningsmasser) som kan disponeres for et åpent marked. Det er forutsatt at fjellskjæringer i hele uttaksområdet skal tilbakeføres med skråning 1:1,5, tilsås og brukes til beite i den grad det er mulig. Uttaksområdet skal være avsluttet innen 01.04.2015.

Høring.
Saken er sendt på høring til berørte faginstanser og naboer. Innen høringsfristens utløp har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

Sametinget dat. 11.05.12
Ut fra vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold synes tiltaket ikke å komme i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. Dersom det under arbeid oppdages spor fra eldre aktivitet, skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget. Dette pålegg må formidles videre ti de som skal utføre arbeidet. Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda.

Kommentar.
Tiltakshaver må følge opp aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven.

Direktoratet for mineralforvaltning, dat. 01.06.2012
Med grunnlag i opplysninger om utnyttelse og tidsramme for masseuttaket finner Direktoratet at minerallovens krav om driftskonsesjon ikke kommer til anvendelse i dette tilfellet. Drifts- og avslutningsplanen skisserer en tilfredsstillende løsning for resterende uttak og etterfølgende istandsetting. Selv om Direktoratet ikke i dette tilfelle skal godkjenne planen, forutsettes det at driftsretningen er fra vest mot øst, og at planlagt arrondering skjer etter hvert og så snart driften gjør dette praktisk mulig. Med grunnlag i dette har Direktoratet ingen innvendinger til at det gis dispensasjon for gjennomføring av tiltaket.

Kommentar.
Det tas inn som vilkår for dispensasjonen at driftsretningen skal være fra vest mot øst, og at planlagt arrondering skal foregå etter hvert og så snart driften gjør dette praktisk mulig.

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 12.06.2012
Ingen merknader til saken.

Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 12.06.2012
Har ingen merknader til at saken behandles som dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det finnes flere arkeologiske kulturminner i nærområdet, og det kan derfor være aktuelt med en overflatebefaring av området med tanke på hittil ukjent kulturminner. Gjør oppmerksom på at dette er en midlertidig vurdering, og at det vil komme en mer konkret vurdering senere.

Kommentar.
Titakshaver må avvente ytterligere inngrep før dette er klarert av kulturminnemyndighetene.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 12.06.2012
Kommunen bør knytte vilkår til en eventuell dispensasjon som ivaretar hensynet til støy og støv, og som sikrer forsvarlig drift og etterbehandling av anlegget. Minner dessuten om at nødvendig samfunnssikkerhet skal vurderes og henviser til DSB sin veileder.

Kommentar.
Drifts- og avslutningsplanen gjør en vurdering og foreskriver tiltak for forhold som kan påvirke miljø og samfunnssikkerhet i forbindelse med det aktuelle tiltak. Ut fra omfang, begrensning i tid og berørt naboskap synes disse forhold tilstrekkelig ivaretatt gjennom oppfølging av planen.

Vurdering
Kommunen er av den oppfatning at den tomtetilrettelegging som her er igangsatt, går langt ut over det som kan betraktes som godkjent gjennom behandling av byggemelding for lagerbygning i 2008. Dessuten er det nå lagt opp til en utvidelse for ny bane som ikke tidligere er behandlet etter plan- og bygningsloven.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Ut fra høringene framkommer det ikke forhold som tilsier at dispensasjon vil komme i strid med statlige eller regionale interesser, viss ikke nærmere undersøkelser i forhold til kulturminner avdekker nye funn. Store deler av tiltaket er igangsatt, og det vil få en begrensning i tid på 3 år. Ut fra en totalvurdering mener vi det her vil være grunnlag for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fullføring av tiltaket.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 11:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS