Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.09.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 18.09.2012
Tid            : 09:00 - 11:15   
Til stede   : 8 representanter  

 

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word (16Mb) - protokoll i Word  
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (95 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 59/12 Godkjenning av møteprotokoll

 19.06.2012 

Protokoll
PS 60/12 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 61/12 Søknad om deling av eiendommene 1721/38/100 og 1721/38/101 Leinsmoen 37 og 35 - Block Watne AS - Dispensasjon fra reguleringsplan

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 62/12 Søknad om dispensasjon for oppføring av 2 eneboliger - 1721/38/123 Kattuglevegen 5 - Mikael Wik AS Protokoll
PS 63/12 Reguleringsplan for Urvold Grustak på eidnommen Mønnes Vestere 1721/247/1 - klage på vedtak Protokoll
PS 64/12 Detaljregulering Hanskemakargården Protokoll
PS 65/12 Detaljregulering Melby masseuttak  - 1721/129/1 Protokoll
PS 66/12 1721/23/39 og 23/22 - Detaljregulering Reinsholm B2 Protokoll
PS 67/12 1721/23/39 og 23/22 - Utbyggingsavtale Reinsholm B2 Protokoll
PS 68/12 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 18.09.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Varamedlem Ja Møtte for Linn Beate Tromsdal
Anne Kolstad SV Varamedlem Ja Møtte for Vigdis Halvorsen
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr./kons.  
Åge Isaksen Fagsjef plan  

 PS 059/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. juni 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. juni 2012 godkjennes.

 

PS 060/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 061/12 Søknad om deling av eiendommene 1721/38/100 og 1721/38/101 Leinsmoen 37 og 35 - Block Watne AS - Dispensasjon fra reguleringsplan
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen
, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Block Watne AS dispensasjon fra reguleringsplanen “Forbregd/Lein del 3, 2. byggetrinn” til å dele to regulerte boligtomter i to. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra eiendommen Leinsmoen 35 med gnr/bnr 38/101 i Verdal kommune som omsøkt. Den godkjent fradelte parsell skal benyttes som boligtomt.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra eiendommen Leinsmoen 37 med gnr/bnr 38/100 i Verdal kommune som omsøkt. Den godkjent fradelte parsell skal benyttes som boligtomt.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

 

 
PS 062/12 Søknad om dispensasjon for oppføring av 2 eneboliger - 1721/38/123 Kattuglevegen 5 - Mikael Wik AS
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen,
redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

 

VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Letnes Arkitektkontor AS dispensasjon fra reguleringsplan Forbregd/ Lein del 3, 2.byggetrinn plan id 1997009 der det aktuelle området er regulert til enebolig. Det gis dispensasjon til tomtedeling, utnyttelsesgrad, øvre etasjeantall, mønehøyde og gesimshøyde.

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Mikael Wik om tomtedeling, samt oppføring av to eneboliger på eiendommen 38/123 i Verdal kommune som omsøkt.

 

 
PS 063/12 Reguleringsplan for Urvold Grustak på eidnommen Mønnes Vestere 1721/247/1 - klage på vedtak Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Repr. Arild Kvernmo Pedersen fremmet spørsmål om sin habilitet, da han er nabo og kollega av en av klagerne. Repr. fratrådte ved behandlinga av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble representanten Arild Kvernmo Pedersen erklært habil, jfr. forvaltningslovens § 6.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Klage på reguleringsplan for Urvold Grustak tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

PS 064/12 Detaljregulering Hanskemakargården Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel og SV v/Anne Kolstad fremmet følgende felles forslag til nytt pkt. 2:
Ved inngåelse av utbyggingsavtale avsettes et beløp til opparbeidelse av friområder, herunder nærliggende kommunale friområder.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over fellesforslaget fra SP og SV til nytt pkt. 2.
2 stemmer ble avgitt for forslaget. 6 stemte mot.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering Hanskemakergården, datert 20.08.2012, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

  
 
PS 065/12 Detaljregulering Melby masseuttak  - 1721/129/1 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Melby masseuttak rev. 31.08.2012. 

 


PS 066/12 1721/23/39 og 23/22 - Detaljregulering Reinsholm B2 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen
, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • § 1.5: Avstandskravet justeres til 1,5 meter.
  • § 7.2 siste setning suppleres med huske.
  • § 7.4: ”Lekeplassen skal i nødvendig grad sikres mot kjøreveg.”

Vedlagte forslag til detaljregulering for Reinsholm B2, datert 08.06.12, rev. 05.09.12 og 10.09.12, med overnevnte endring, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

 
PS 067/12 1721/23/39 og 23/22 - Utbyggingsavtale Reinsholm B2 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen,
redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
 I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 godkjennes utbyggingsavtale for ”Reinsholm B2”. 


PS 068/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen,
orienterte om:

  • E-on – Melding til Verdal kommune – Forslag til utredningsprogram for vindkraft i Verdalsfjellene (Hyllfjellet, Sognavola og Markavola).
  • Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag.
  • Fylkesvegplan 2014-2017.

Kommunalsjef Trond Selseth orienterte om:

  • Plan for området i Tromsdalen. Jobber med innspurten. Kommer sak i komitéens novembermøte.

Han ba til slutt komiteen komme med innspill/ønsker på befaringer.

Publisert: 12.01.2012 09:31 Sist endret: 12.04.2022 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS