Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

63/12-Urvold-grustak-klage

Reguleringsplan for Urvold Grustak på eidnommen Mønnes Vestere 1721/247/1 - klage på vedtak

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref  : 2009/2032 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.09.12 63/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage på reguleringsplan for Urvold Grustak tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

  
Vedlegg:

  1. Innsigelse - Urvold grustak (Klage)
  2. Planbestemmelser
  3. Plankart
  4. Planbeskrivelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
Det er i brev datert 7.7.2012, mottatt her 11.7.2012, fra Jon Olav Karlgård, Inge Granheim, Fredrik Thomassen og Ivar og Liv Lerfald fremmet innsigelse til reguleringsplan for Urvold Grustak.

Reguleringsplan for Urvold Grustak ble vedtatt i Verdal kommunestyre den 29.5.2012, sak PS 046/12 iht. Plan- og bygningslovens § 12-12. Underretting om planvedtaket ble sendt ut i brev av 1.6.2012 hvor det også ble redegjort for klagefristen på tre uker fra kunngjøringsdato som var 16.6.2012. Klagefristen utløp iht. til dette 7.7.2012 og brevet er således rettidig fremsatt.

Brevet er formulert som en innsigelse hvilket er en underkjenning av kommunalt planvedtak iht. myndighet gitt i medhold av Plan og bygningslovens § 5-4. Avsenderne har ikke slik myndighet og vi oppfatter at innsigelse her er forvekslet med klageadgangen på vedtatte planer med rettvirkning iht. Forvaltningsloven. Kommunen velger således å behandle brevet som en rettidig fremsatt klage.

Klagen består av tre punkt:

  1. Klagerne krever at arbeidstiden blir fra 06.00-16.00 mandag til fredag. Samt at gruven ikke er i virksomhet lørdag, søndag og helligdager.
  2. Klagerne krever asfaltering langs hele adkomstvegen av Verdal kommune på grunn av støy og støvplager. Samt fartsgrense satt til 40 km/t.
  3. Klagerne krever at det ikke skal forekomme knusing eller sortering etter 16.00.

Vurdering:
Kommunen vurderer at klagen som gjelder driftstider og standard/fartsregulering på adkomstveg dreier seg om støy- og støvproblematikk og et ønske om å minimere den ulempe som klagerne mener de vil bli utsatt for ved gjennomføring av planvedtaket slik det er vedtatt.

Tre av de fire avsenderne er berørt av planforslaget i kraft av naboskap og har således vært direkte tilskrevet da planforslaget ble lagt ut til høring. Ingen av klagerne har tidligere kommet med merknader til planforslaget.

Selv om ingen av de som nå klager på planvedtaket kom med innspill til planforslaget da det var ute til høring, har kommunen lagt vinn på å styre den støy- og støvproblematikk som tiltaket kan medføre så gjennomgripende og direkte som mulig. Dette er gjort ved direkte å koble planbestemmelsene til Forurensningsforskriftens grenseverdier for støy og støv, hhv. §§ 30-5 og 30-7. Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, er også gjort juridisk bindende gjennom planbestemmelsene.

Tiltaket skal således ikke medføre større ulemper i form av støy og/eller støv enn hva grenseverdiene i gjeldende forskriftsverk åpner for.

I forhold til behov for generelt vegvedlikehold eller fartsreduserende tiltak på kommunale veger kan kommunen kontaktes på selvstendig grunnlag.

Med bakgrunn i overnevnte finner kommunen grunnlag for ikke å ta klagen til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 12:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS