Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

67/12-Reinsholm-B2-utbygging

1721/23/39 og 23/22 - Utbyggingsavtale Reinsholm B2

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref  : 2012/6273 - /L81

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.09.12 67/12
Kommunestyret    
     

 

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 godkjennes utbyggingsavtale for ”Reinsholm B2”.

 
Vedlegg:

  1. Utbyggingsavtale
  2. Kartvedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Kunngjøringer om oppstart av forhandlinger og offentlig ettersyn av utbyggingsavtale.
  • Detaljregulering for Reinsholm B2 (behandles i samme møte)
  • Tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn, godkjent 10.08.2012

Saksopplysninger:
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i Trønderavisa i begynnelsen av juli 2012. Framforhandlet utbyggingsavtale ble administrativt lagt ut til offentlig ettersyn den 18.08.2012, med høringsfrist 15.09.2012. Det er når saken skrives ikke mottatt høringsuttalelser.

Utbyggingsavtalen er mellom Stiklestad Eiendom AS og Verdal kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for felt B2 Reinsholm.
Detaljreguleringen legges fram for sluttbehandling i samme møte.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov synes forholdsvis lite endret ift. overnevnte. § 1.2 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, sak 34/11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger vedlagt.

 
Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
§ 17-3. Avtalens innhold 
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. 

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. 

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

  • 1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).
  • 1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.
  • 1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i forslag til detaljregulering for Reinsholm B2, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur. Avtalen omfatter bl.a. bygging av kommunal veg.

Punkt 9 i avtalen er en oppfølging av Komité plan og samfunn i Verdal sitt generelle oversendelsesforslag til administrasjonen i sak 8/12. Dette lød slik: ”I stedet for krav med ”sandkasse, huske, sittebenk” i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.”

Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS