Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.10.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 16.10.2012
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   : 9 representanter 

 


Det ble i starten av møtet gitt følgende orientering:

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word (13Mb) - protokoll i Word 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (24 Mb) 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 69/12 Godkjenning av møteprotokoll 18.09.2012 Protokoll
PS 70/12 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 71/12 Budsjettsituasjonen  2. tertial 2012 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 72/12 Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Protokoll
PS 73/12 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg Protokoll
PS 74/12 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oppføring av bolighus - 1721/37/290 Forbregd søndre II - Tom Anders Hansen Protokoll
PS 75/12 Søknad om fradeling og omdisponering av bebygd tomt fra eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Henrik Hoel Woll - Dispensasjon fra kommuneplan Protokoll
PS 76/12 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding Protokoll
PS 77/12 Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering Protokoll
PS 78/12 Andre saker - Protokoll

 

Verdal, 10. oktober 2012

Ove Morten Haugan - klikk for personkort
/sign./
Ove Morten Haugan
leder

 

Oppmøte komite plan og samfunn 16.10.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  

 

PS 069/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 18. september 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 18. september 2012 godkjennes.

 

PS 070/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatene tas til orientering.

 

 

PS 071/12 Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Kommunalsjef samfunn, Trond Selseth,
orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
 2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
 3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
 4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
 5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør. 
 6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

 

PS 072/12 Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen,
redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstiling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Detaljreguleringsplan for boligfelt Kulstad, gnr. 144, bnr. 1 Vuku, vedtas i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

 

 


PS 073/12 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag:
«Planen gang/sykkelsti Valum/Hallem endres ved boligene nærmest Hallemskorsen og ved boligen nærmest Valum. 3 meters avstandssone endres til 1 meters med rekkverk.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP, ble rådmannens forslag til innstiling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem dat. 22.05.2012 og bestemmelser rev. 02.10.2012.

 

PS 074/12 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av bolighus - 1721/37/290 Forbregd søndre II - Tom Anders Hansen
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Dispensasjon fra kommuneplanen vedrørende formål (LNFR) samt fra plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplan) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon). Som begrunnelse vises det til saksframlegget med vurderinger og konklusjon.

 

 

PS 075/12 Søknad om fradeling og omdisponering av bebygd tomt fra eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Henrik Hoel Woll - Dispensasjon fra kommuneplan
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal til fradeling av tomt til fritidsformål i LNFR-område innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon). Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

 


PS 076/12 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
H v/Arild K. Pedersen
fremmet følgende alternativt forslag til uttalelse:
«Verdal kommune fraråder at det igangsettes en utredningsprosess med formål om å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Dette begrunnes med følgende:

 • De nevnte områders betydning for rekreasjon, jakt, fiske og friluftsliv, og de negative ringvirkninger vindkraftanlegg vil gi for denne virksomheten i disse områdene.
 • Mangelen på helhetlig, regional- og nasjonal planlegging som fundament for hensiktsmessig plassering og utbygging av vindkraftanlegg. Verdal kommune er av den oppfatning at vindkraftanlegg i kommunens fjellområder vil gi en unødvendig visuell- og biologisk forurensning da anleggene kunne være plassert mer strategisk for å unngå dette.
 • De nærings- og industripolitiske effekter i form av arbeidsplasser i utbyggings- og driftsfase, eiendomsskatteinntekter og kompetanse, synes ikke å oppveie de ulemper naturinngrepene vil medføre for de nevnte områder.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra H, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre. 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
 2. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
 3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.

 
 
PS 077/12 Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 16.10.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim,
redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
 2. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
  - 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for vann/avløp
  - 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg
  - Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
 3. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.

 

PS 078/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Skal det oppnevnes nytt medlem i trafikksikkerhetsutvalget etter Linn Beate Tromsdal i dette møtet?
Nei. Det kommer ordinær sak på neste møte.

Publisert: 10.10.2012 14:01 Sist endret: 12.04.2022 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS