Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.10.12 - PS 73/12 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2011/8828 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.12 73/12
Verdal kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem dat. 22.05.2012 og bestemmelser rev. 02.10.2012.

Vedlegg:


 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Notat fra Statens vegvesen dat. 22.05.2012
  • Notat fra Rambøll – geotekniske forhold, dat 27.02.2012
  • Plan og profiltegninger
  • Normalprofiltegninger
  • Støysonekart

 

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Statens vegvesen har fått utarbeidet detaljregulering for gang-/sykkelveg langs fv. 759 på strekningen Valum – Hallem. Dette blir en videreføring av gang-/sykkelvegen som i dag er bygget fra Stiklestad forbi skolen opp til Valum, og vil være et sterkt etterlengtet trafikksikkerhetstiltak for å bedre forholdene for spesielt skolebarna og annen gang-/sykkeltrafikk på strekningen.
Detaljreguleringen er et utbedrings-/sikkerhetstiltak langs eksisterende veg og omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger § 3.d (FOR 2009-06-26-855). Med det utgangspunkt at berørte automatisk freda kulturminner kan frigis og utgraves, vurderes planen ikke få å vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jfr. § 4) og det er da ikke krav om behandling etter forskriften.

Planområdet.
Planområdet ligger på vestsiden langs med eksisterende fylkesveg 759 på strekningen og består i hovedsak av dyrka mark. I tillegg berøres 3 boligeiendommer som får sine hageanlegg noe beskåret. Innenfor planområdet er det også registrert 3 automatisk freda kulturminner som vanskeliggjør framføringen av gang-/sykkelvegen. Planen forutsetter derfor at to av kulturminnene som består av bosetnings- og aktivitetsspor kan frigis i forbindelse med utbyggingen.
 
Klikk for større kart
Oversiktskart

Planstatus.
Planområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, og boligformål for boligeiendommene sør for Hallem-krysset. Det er eksisterende reguleringsplan fra 1989 for tilstøtende areal og gang-/sykkelveg ved Valum-krysset.

Planforslaget.
Generelt.
Gang-/sykkelveg bør bygges når årsdøgntrafikken er større enn 1000 kjøretøy og antall gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller at vegstrekningen er skoleveg. Årsdøgntrafikken på den aktuelle strekningen er 1100 kjøretøy og strekningen er skoleveg for Hallemsområdet.

I tillegg til gang-/sykkelvegen og tilhørende areal omfatter planen også midlertidig anlegg og riggområder som utgjør 5 meter fra kant annen veggrunn. Denne sonen er ikke lagt inn forbi eneboligtomtene og gravhaugen. Midlertidig anleggs- og riggområder kan benyttes til nødvendig virksomhet i forbindelse med veganlegget, slik sombrakker, lagringsplass med mer. Alle midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til opprinnelig stand minimum 1 år etter at veganlegget er ferdigstilt.

Vegstandard.
Gang-/sykkelveg har regulert bredde 3,5 meter og asfaltert bredde 3 meter. Maksimal stigning vil bli på 8 %. Det er avsatt 3meter til annen veggrunn fra vegkant gang-/sykkelveg. Der hvor skjæring/fylling går ut over 3 meter, reguleres 1 meter utenfor skjærings/fyllingsfot. For å tilfredsstille sikkerhetskravene skal det settes opp rekkverk i sonen mellom gang-/sykkelvegen og fv. 759 forbi gravhaugen hvor avstanden er 1 meter. Forbi de tre eneboligene på strekningen er det valgt kantstein som avgrensning til eiendommene. Dette istedenfor grøfteprofil som vil beslaglegge store deler av hagene på eiendommene.

Landbruk og jordvern.
Landbruksarealene på vestsiden av fv. 759 er kategorisert som fulldyrka jord, og det går med ca 4 daa av gården vestre Hallem gnr/bnr 36/1. Gården ligger ikke i et pressområde, og gjenværende areal er såpass stort at arealtapet ikke ødelegger driftsgrunnlaget. Tiltaket vil heller ikke medføre driftsulemper for gården.

Støy.
Støysonekart viser at berørte boligeiendommer langs strekningen ligger innenfor gul sone, dvs. område hvor det skal vurderes avbøtende tiltak. Ingen boligeiendommer får en støybelasting over 65 dB(A), og ingen eiendommer får en økning på 3 dB eller mer ved gjennomføring av dette tiltaket. Trafikkmengden øker ikke som følge av tiltaket. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomheter, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Etablering av gang-/sykkelveg langs eksisterende veg er et slikt tiltak. Det vil derfor ikke være behov for støyskjermingstiltak langs det nye veganlegget.

Kulturminner.
Det er registrert 3 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. En bosetningslokalitet
(ID 150767), et område med ulike aktivitetsspor (ID 150768) og en gravhaug (ID 26811).
nedgravninger. Det er undervegs i planarbeidet vurdert alternative plasseringer av gang-/sykkelvegen. For å unngå berøring av automatisk fredete kulturminner måtte gang-/sykkelveg blitt lagt på østsiden av fv. 759. Dette er en uheldig løsning for brukere og det helhetlige tilbudet for myke trafikkanter langs vegen. Alternativt kunne fylkesvegen flyttes østover og gang-/sykkelvegen etableres på dagens veg, dette hadde krevd mer dyrket mark og større terrenginngrep for å realisere. Gang- /sykkelveg på vestsiden av fv. 759 er den mest hensiktsmessige med tanke på trafikksikkerhet og skoleveg. Samtidig som det gir et helhetlig tilbud til myke trafikanter i området og terrenginngrepene er små. For å unngå inngrep i gravhaugen er det valgt å redusere avstanden mellom vegkant på fv. 759 og gang-/sykkelvegen. Ved å redusere avstanden unngås inngrep i sikringssonen rundt gravhaugen.

Bosetningslokaliteten (ID 150767) og aktivitetssporene (ID 150768) som er innenfor
planområdet ønskes frigitt i forkant av utbyggingen av gang-/sykkelvegen. Disse funnene ligger
inntil fylkesvegen og ny gang-/sykkelveg vil berøre både sikringssonene og delvis kulturminnene. Når reguleringsplanen sendes på høring vil den også betraktes som en søknad om frigivning av de to kulturminnene for å kunne gjennomføre bygging av gang-/sykkelvegen.

Friluftsliv og nærmiljø.
Utbygging av gang-/sykkelveg på denne strekningen betyr at skolebarna kan gå og sykle mellom bolig og skole i stedet for busstransport, noe som vil være et positivt bidrag sett i sammenheng med friluftsliv og folkehelse. For beboere ved Hallem generelt vil gang-/sykkelvegen her gi tilbud om god gang-/sykkelforbindelse til Stiklestad og Verdal sentrum. Pilgrimsleden følger også fv.759 på denne strekningen mellom Valum og Hallem.

De tre eneboligene (gnr/bnr 36/47, 36/34 og 36/33) langs fylkesvegen vil få gang-/sykkeltrafikk nært på hus og hage. Etablert skjermende vegetasjon langs dagens fylkesveg vil forsvinne og det vil ta noen år før eventuell ny vegetasjon når samme høyde og skjermingseffekt. Erstatning av vegetasjon vil bli utformet i samarbeid med grunneiere for å få til den beste løsningen for hver tomt.
Eiendommen 36/47 har i dag bratt avkjørsel med dårlig sikt til trafikk nordfra på fylkesvegen. Avkjørselen er derfor trukket mot sørvest slik at stigning og sikt bedres. Avkjørsel flates ut slik at bilene kommer vinkelrett ut på fylkesvegen, noe som vil bedre trafikksikkerheten.

Biologisk mangfold.
Tiltaket berører ikke registrerte naturverninteresser, og naturmangfoldlovens §§ 9 – 12 anses derfor ivaretatt.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Tema som er vurdert relevant i forbindelse med reguleringsplanen er geoteknikk og
trafikksikkerhet.

Geoteknikk.
Historisk sett er Stiklestad et geografisk område som har vært utsatt for store skred på grunn av kvikkleireforekomster i området. Det er i forbindelse med prosjektet foretatt omfattende boringer langs hele traseen for å kartlegge grunnforholdene. Grunnen består av leire over faste masser av sand/grus. Tykkelsen av det øvre leirelaget varierer med størst tykkelse i søndre og nordre del, men med lite leire på midtre del, der det er grunt til fjell og delvis fjell i dagen omkring profil 550. Det er ikke funnet kvikkleire eller sensitiv leire ved de utførte grunnundersøkelsene.

Undersøkelsene viser at det ikke er fare for ras i området langs fv. 759 pga. kvikkleire eller sensitiv leire, og bygging av gang-/sykkelvegen vil ikke ha noen negativ påvirkning på områdestabiliteten. Med bygging av gang-/sykkelveg etter foreliggende planer vil det
bli små terrenginngrep, stort sett med lave skjæringer. Stabilitetsforholdene er tilfredsstillende for en slik utførelse. Det er utarbeidet et notat som beskriver geoteknikk mer detaljert.

Trafikksikkerhet.
Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes på strekningen. Gang-/sykkelvegen er ensidig og beboere på østsiden av fylkesvegen må krysse vegen. De to hovedkrysningspunktene er ved vegene Østerhallem og Hallemsvegen. Begge er oversiktlige og har ingen sikthindrende elementer i krysningspunktene. Hastigheten forbi krysningspunktene er 60 km/t.
Ved avkjøringen til Forbregdsvegen ledes gang-/sykkelvegen vestover uten kryssing av kjøreveg. Myke trafikanter som skal følge fv. 759 må krysse Forbregdsvegen (fv.166), og dette er et etablert krysningspunkt. Alle krysningspunkt er oversiktlige og det er ikke registrert trafikkulykker i krysningspunktene eller langs vegstrekningen.

Grunnerverv.
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet med gang-/sykkelveg. Områdene regulert til offentlig gang-/sykkelveg, veg og annen veggrunn erverves. Nødvendig grunn erverves normalt en meter utfor skjæringstopp/fyllingsfot, eller minimum 3 meter fra kant gang-/sykkelveg.

Det er avsatt midlertidige anleggs- og riggområder på 5 meter langs gang-/sykkelvegen, bortsett fra området ved gravhaugen og på boligtomtene. Her reguleres kun nødvendig areal til skjæring.
Arealer regulert til midlertidig anleggs- og riggområdet erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til sin opprinnelige form etter endt anleggsperiode.

Planprosess.
Medvirkning.
Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 03.11.2011 og offentlige etater og naboer ble varslet med brev. Underveis i prosessen har det vært avholdt møte med kommunen og direkte kontakt med grunneiere. Det er mottatt innspill som referert nedenfor i forbindelse med planoppstart (innspillene og Statens vegvesen sine vurderinger er gitt mer utfyllende i notat dat. 22.05.2012).

Kommunen ønsker at gang-/sykkelvegen bygges helt fram til Hallemsvegen ca 80 m lengre enn planlagt.
Avvises da fylkeskommunens handlingsprogram ikke gir rom for dette.

Fylkeskommunen viser til gjennomførte arkeologiske undersøkelser og vil ovenfor Riksantikvaren anbefale at det gis dispensasjon for utgraving av automatisk freda kulturminner med bosettings- og aktivitesspor. Når det gjelder gravhaugen må inngrep legges utenfor sikringssonen.
Planforslaget er i samsvar med dette.

NVE viser til at tiltaket i sin helhet ligger under marin grense og at det er flere kjente kvikkleiresoner i nærheten av planområdet.
Geotekniske undersøkelser er gjennomført og konkluderer med at tiltaket kan gjennomføres som vist i planforslaget.

Fylkesmannen ber om at det i planprosessen søkes arealeffektive løsninger som minimaliserer omdisponeringen av dyrka jord og ulemper for landbruket. Forutsetter at det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Planforslaget viser løsning med gang-/sykkelveg langs fylkesvegen i avstand som samsvarer med vegnormalene. Risiko- og sårbarhetsanalyse inngår i planbeskrivelsen.

Terje Kirkholt 36/47 ønsker primært gang-/sykkelvegen lagt vest for eiendommen. Er ikke fornøyd med dagens avkjørsel som ligger skrått ut på fylkesvegen og har dårlig sikt.
Å legge gang-/sykkelvegen vest for eiendommen er ikke å anbefale verken ut fra trafikksikkerhet eller jordvernhensyn. Avkjørsel foreslås flyttet lengre sørover.

Ola Granheim 36/34 og Bernhard Granheim 36/33 ønsker primært at fylkesvegen flyttes østover slik at det blir plass for gang-/sykkelvegen uten inngrep i hagene. Eventuelt at den følger privat boliggate Skoglyvegen vest for eiendommene. For å redusere inngrep i hagene ønskes gang-/sykkelvegen sekundært lagt så nært inntil fylkesvegen som mulig.
Planløsning med flytting av fylkesvegen vil bidra til betydelig økte kostnader og større inngrep i dyrka jord. Bruk av Skoglyvegen anbefales heller ikke, da det betyr omveg og ikke like attraktiv løsning samt at det vil medføre større inngrep i dyrka mark. Vegvesenet ønsker 3 meter avstand mellom gang-/sykkelvegen og kjørevegen, da dette gir tilstrekkelig sikkerhetssone uten behov for rekkverk og plass for oppsetting av belysning.

Kommunens barne- og ungerepresentant støtter at det igangsettes et arbeid for å få en gang-/ sykkelveg mellom Valum og Hallem. Dette vil ha positive konsekvenser ved at flere barn og unge kan gå/sykle til og fra skole, noe som etter min mening vi gi en folkehelsegevinst.

Høring.
Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i perioden 23.06 -20.08.2012. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og vurdert av Statens vegvesen.

1. Trafikksikkerhetsutvalget, dat. 26.06.2012.
Ingen merknader.

2. Nord Trøndelag fylkeskommune, dat. 05.07.2012.
Generelt ingen merknader. På grunn av konflikt med kulturminner er planen oversendt Riksantikvaren for behandling. Se egen uttalelse.

3. Fylkesmannen i Nord Trøndelag, dat. 17.08.2012.
Ingen merknader.

4. NVE, dat. 03.07.2012.
I notat fra Rambøll ("Geo 2" av 27.02.12) konkluderes det med at det ikke er kvikkleire eller jordarter med sprøbruddmateriale i traseen. Det konkluderes videre med at det heller ikke er fare for ras i området langs fv. 759 pga kvikkleire eller sensitiv leire, og at bygging av gang-/sykkelvegen ikke vil ha noen negativ påvirkning på områdestabiliteten. Derfor er det ingen merknader.

5. Reindriftsforvaltningen, dat. 29.06.2012.
Ingen merknader.

6. Bernhard Granheim, dat. 08.08.2012.
Eier av eiendommen gnr. 36 bnr. 32 og 33. I tillegg har eier av naboeiendommen gnr. 36 bnr. 34, Ola Granheim vært på telefon og sluttet seg til uttalelse fra Bernhard Granheim. Grunneier sier nei til reguleringsplanen. Viser til at eiendommen avskjæres av trafikkerte veger på 3 sider, og at den planlagte gang-/sykkelvegen vil smale inn tomten. Har blant annet beregnet avstanden mellom grunnmur og planlagt kantstein til 5 meter på det smaleste. Antar at verdien av eiendommen vil bli kraftig redusert.
Foreslår å krysse fylkesvegen v/gårdsvei til Vestre Hallem (36/1) og føre gang-/sykkelvegen på østsiden av fylkesvegen opp til Hallemskorsen. I tillegg til at det ikke blir inngrep i Granheim sin eiendom, vil man med dette alternativet unngå inngrep i fredete kulturminner. Forbruk av dyrkajord vil også bli noe mindre i og med at en lengre strekning består av uproduktiv mark. Granheim mener også at det ikke blir flere kryssingspunkter med dette forslaget, siden man unngår det planlagte kryssingspunktet ved Hallemsvegen.

Vurdering av Statens vegvesen.
Når det gjelder spørsmål om inngrep i tomtearealet, vises det til vår vurdering i notat datert 22.05.2012. Vi ønsker av hensyn til trafikksikkerheten primært kryssingspunktet i et naturlig
kryssingsområde, der trafikkantene i større grad forventer kryssinger. Området ved Hallemskorsen er et slikt område der det uansett vil være kryssinger, boliger på begge sider av fylkesvegen og busslomme vil uansett føre til mange kryssinger. Kryssingen som Granheim foreslår er midt på en lang strekning der få er forberedt på en uventet kryssing. Vegvesenet mener derfor av hensyn til trafikksikkerheten at den foreslåtte planløsning er den beste og ønsker ikke å endre den.

7. Riksantikvaren, dat. 07.09.2012.
Tiltaket er av stor samfunnsmessig betydning, og Riksantikvaren vurderer at de påviste kulturminnene ikke er av en slik art eller i et slikt omfang at en vil insistere på fortsatt vern framfor en godkjenning av planen. De berørte automatisk fredete bosetningsspor og andre aktivitetsspor er vanlig forekommende typer og tiltaksområdets begrensete omfang tilsier at en utgravning ikke vil desimere antallet av denne typen kulturminner på en utilbørlig måte.

Når det gjelder den berørte gravhaugen, id 26811-1, vurderer vi at tiltaket vil endre omgivelsene til denne, men at det ikke vil virke utilbørlig skjemmende. Dagens vegbane går i dag helt inn til en skjæring ved gravhaugen og det nye byggetiltaket vil innebære etablering av en ny skjæring, noe nærmere gravhaugens sikringssone, enn det som er tilfellet i dag, men uten å berøre denne. Gravminnet fremstår allerede som skjemmet av vegføringen på stedet og den nye situasjonen endrer ikke vesentlig på graden av skjemming.

Riksantikvaren finner at reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 759, Hallem -
Valum, Verdal kommune, kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart stemplet Riksantikvaren og datert 6. september 2012. I henhold til kml § 10 skal arkeologisk gransking bekostes av tiltakshaver.

Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk feltarbeid normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging derfor må ta hensyn til dette. Tiltakshaver må varsle Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av arkeologiske granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

I følge NTNU - Vitenskapsmuseets forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende kulturminner, to områder med bosetningsspor og andre aktivitetsspor, på Hallem vestre, gnr. 36, bnr. 504, beregnet å koste inntil kr 460 774,- (2012-kroner og satser).

Det bes om at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:
"Før iverksettingen av bygging av gang- og sykkelveg skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner, id 150767 og 150768, i planområdet. Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Vurdering av Statens vegvesen.
Vegvesenet er innstilt på å gjennomføre og betale kostnadene med arkeologiske utgravinger, og vil varsle Nord Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket iverksettes. Vegvesenet foreslår at kommunen tar teksten som Riksantikvaren ber om i sin uttalelse, inn i bestemmelsene før planen vedtas.

Endring etter høring.
Planbestemmelser.

3.1 Kulturminner
Før iverksettingen av bygging av gang- og sykkelveg skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner, id 150767 og 150768 i planområdet. Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages mulig automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og Nord-Trøndelag fylkeskommune varsles.
Vurdering:
Kommunen har prioritert dette prosjektet på topp blant gang-/sykkelveger langs de gamle riksvegene som nå er omklassifisert til fylkesveger. Skoleelevene på denne 900 m lange strekningen er i dag innvilget skoleskyss på grunn av trafikkfarlig veg. Trafikksikkerhetsmessig er dette et sterkt ønsket tiltak for beboerne i Hallemsområdet.

Bygging av gang-/sykkelveger langs eksisterende veger vil gi utfordringer med å finne løsninger som berørte parter kan akseptere. Langs denne strekningen er det hovedsakelig dyrka mark som blir berørt. Målsettingene om å redusere nedbyggingen av dyrka mark er viktig, men i enkelte tilfelle vil dette være nødvendig for å ivareta andre prioriterte samfunnsmessige oppgaver, som blant annet trafikksikkerhet. Det synes da riktig å bruke den løsning som vegnormalene foreskriver med 3 meter trafikkdeler, da dette gir den trafikksikkerhetsmessige beste løsning.

Tiltaket medfører også inngrep i etablert hageareal og automatisk freda kulturminner. Inngrep i etablerte hageanlegg vil alltid være konfliktfylt og skaper en god del frustrasjon. Vegutbedringer og bygging av sikringsanlegg vil imidlertid være en del av samfunnsutviklingen som må foregå parallelt med trafikkutviklingen, og blir en ulempe som etablerte boliger langs med vegene må forholde seg til. Totalt bør det imidlertid vurderes slik at fordelene med sikringsanlegg for de som bor og ferdes langs vegene, i stor grad oppveier for ulempene med inngrep i etablerte tomter. Den foreslåtte løsning synes her ut fra en totalvurdering å ivareta sikkerheten best mulig.

Utgraving av de aktuelle automatisk freda kulturminnene synes også å gi den beste løsning, da en unngår omlegginger som vil bety større arealinngrep i dyrka mark.

Forslag til detaljregulering tilrås ut fra dette vedtatt.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 13:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS