Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.10.12 - PS 76/12 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/6126 - /143

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.12 76/12
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre
 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
     
  2. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
     
  3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
     

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en felles melding med forslag til
utredningsprogram for tre planlagte vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Verdal kommune. Tiltakshaver for prosjektene er E.ON Vind Sverige AB. NVE har sendt meldingen på offentlig høring med høringsfrist 1. november 2012. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltakene. Gjennom høringen av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke konsekvensutredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknader om bygging og drift av anleggene.

Tiltaket.
E.ON planlegger å bygge og drive tre vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Anleggene vil være lokalisert i høyereliggende områder, ca. 400-800 moh. Planområdet for Hyllfjellet dekker et areal på ca. 43,8 km2 med ca. 30-35 vindturbiner. Planområdet for Sognavola dekker et areal på ca. 24,9 km2 med ca. 20-30 vindturbiner og planområdet for Markavola dekker et areal på ca. 11,4 km2 med ca. 15-20 vindturbiner. Samlet planlegges det å bygge ca. 75 turbiner med en installert effekt på 2-3 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på ca. 225 MW.

Avstanden mellom hver vindturbin vil være cirka 300-800 m, avhengig av terreng- og vind-forhold. Tårnet i moderne vindturbiner er cirka 80-120 meter høyt og hvert vingeblad er cirka 40-60 meter. Mellom vindturbinene vil det være en cirka 5 meter bred kjøreveg og langs denne vegen legges normalt kraftkablene som forbinder alle vindturbinene. Nettilknytningen for Hyllfjellet og Sognavola vil mest sannsynlig samordnes fra Kverndalen til Vuku transformatorstasjon. For Markavola vindkraftverk planlegges det å mate effekten inn mot Verdal parallelt med eksisterende 300 kV ledning.

Klikk for større kart 
Lokalisering av planområder for Hyllfjellet, Sognavola, og Markavola vindkraftprosjekter i Verdal

Konsekvenser.
Prosjektets virkninger for miljø og samfunn skal vurderes. Konsekvensutredningen vil omfatte planområdene og traseer for kraftledninger og adkomstveger i tilgrensende områder.
Utredningsprogrammet er E.ONs forslag til arbeidsbeskrivelse av det som bør konsekvensutredes. Etter høring av meldingen, fastsetter NVE det endelige utredningsprogrammet, som legges til grunn for konsekvensutredningene. Det er flere tema som skal konsekvensutredes, og dette vil hovedsakelig bli gjort av eksterne konsulenter. Resultatet fra konsekvensutredningen vil utgjøre en viktig del av konsesjonssøknaden.  For alle utredningstema samles det inn data om status og verdier i området. For noen tema vil det være nødvendig med ekstra undersøkelser i form av feltarbeid. Virkningene av vindkraftverkene i anleggs- og driftsfasen vurderes, og etter behov vil det foreslås avbøtende tiltak og eventuelle oppfølgende undersøkelser.

Saksbehandling.
Prosjektet er konsesjonspliktig etter energiloven der NVE har vedtaksmyndighet, og er da fritatt planbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal vindkraftanlegg med installert effekt på mer enn 10 MW alltid konsekvensutredes, og tiltaket må dermed behandles etter plan- og bygningslovens kap. 14 ”Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk”.

E.ON har på dette grunnlag utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram som er oversendt NVE. NVE har vedtatt å legge meldingen fram for høring. Kommunen kan i meldingsfasen bidra med innspill og synspunkter om hvilke tema som må inngå i utredningsprogrammet. Med grunnlag i høringen fastsetter NVE krav til hva som skal utredes.

E.ON kan med grunnlag i fastsatt utredningsprogram fremme søknad med konsekvensutredning. NVE kan vedta å legge søknad med konsekvensutredning fram for høring. Kommunen kan i søknadsfasen gi tilbakemelding om utredningens innhold, hva som bør vektlegges og tilråding om konsesjon bør gis eller ikke. NVE gjør endelig vedtak om utbygging kan igangsettes.

I forbindelse med den forestående utredningsprosess er det opprettet en samrådsgruppe bestående av sentrale personer i kommunen, representanter for lokale/regionale interessegrupper og grunneiere. Samrådsgruppen skal gjennom møter med tiltakshaver og utredere bidra med viktig lokalkunnskap omkring aktuelle tema som skal utredes, samt bidra med god dialog for å sikre best mulig prosess.
Vurdering:
Energiforbruket i Norge øker stadig, og det er en uttalt nasjonal og internasjonal målsetting å øke andelen fornybar kraftproduksjon. Vindkraft inngår som et naturlig supplement til energiforsyningen i vår felles innsats for å klare omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.
Også Verdal kommune må være beredt til å påta seg sin del av ansvaret for at myndighetenes mål om økt fornybarandel i energiproduksjonen kan oppnås.

Samtidig må en ha det klart for seg at det både er tekniske, økonomiske og miljømessige faktorer som bestemmer rammene for hva som er en realistisk vindkraftutbygging i Norge – og Trøndelag. I den sammenheng ville det vært formålstjenelig med en helhetlig regional plan, der det var avklart hvor det ville være minst konfliktfylt å lokalisere vindkraftprosjekt i Trøndelagsregionen. Slik situasjonen er nå blir lokaliseringsdebatten knyttet opp til enkeltvise prosjekt, der agendaen i stor grad settes av utbyggingsinteressene.
Det er Verdal kommunes hovedmålsetting i oppstartsfasen av den skisserte vindkraftutbyggingen, å bidra til en god prosess for et godt beslutningsgrunnlag. Kommunen har forventninger til det arbeidet som skal gjennomføres, både at potensialet for vindutbygging i vår region blir grundig dokumentert, og ikke minst at kvaliteten på konsekvensutredningen blir så bra at man får tillit til prosessen og samtidig sikrer en god involvering fra alle berørte parter. Framdriftsplanen for arbeidet med konsekvensutredningen vil i den sammenheng ha stor betydning, da det er viktig at alle nødvendige undersøkelser blant annet i forbindelse med feltarbeider kan gjennomføres når forholdene ligger til rette for det.

Kommunene Verdal, Levanger, Meråker og Stjørdal skal gjennomføre en helhetlig konsekvensutredning for reindriften i Feren reinbeitedistrikt. Dette er en oppgave i forlengelsen av kommunenes arealplanarbeider. Når E.ON sine planer ble kjent ble det tatt initiativ til parallell prosess med selskapets arbeider med konsekvensutredninger. Kommunen håper dette lar seg løse, slik at det kan gjennomføres et samarbeid om en helhetlig utredning for reinbeitedistriktet. Bygging av vindkraftverk slik E.ON planlegger vil være et betydelig arealinngrep, og kommunen forventer at dette tiltaket vil bli vurdert på samme måte med krav om helhetlig konsekvensutredning for reinbeitedistriktet slik det ble gjort for aktuelle tiltak i kommuneplanens arealdel.

Kommunen er av den oppfatning at meldingens forslag til konsekvensutredningsprogram omfatter de tema som er nødvendig for å avklare tiltakets virkning for miljø og samfunn. Det vil være viktig i det videre arbeidet at de enkelte tema belyses grundig og kvalitetssikres, slik at utredningen framstår som et tillitskapende arbeid som gir grunnlag for de riktige konklusjoner om vindkraftverket som omfattes av meldingen kan utbygges.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.10.2012 11:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS