Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.2012

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 20.11.2012
Tid            : 09:00 - 12:10
Til stede   : 8 representanter 

 

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word (32Mb) - protokoll i Word
Alle vedlegg unntatt sak 81 samlet i en PDF-fil  
Alle vedlegg i sak 81 (over 40 okumenter) samlet i en PDF-fil (30 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 79/12 Godkjenning av møteprotokoll 18.09.2012 Protokoll
PS 80/12 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 81/12 Kommunedelplan Tromsdalen - planforslag til offentlig ettersyn Saksframlegg
Alle vedlegg 
Protokoll
PS 82/12 Hovedplan veg Protokoll
PS 83/12 Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta Protokoll
PS 84/12 Detaljregulering Forbregd-Lein, del III, Verdal kommune Protokoll
PS 85/12 Reguleringsplan Sæter gård 1721/174/1 - hytteområde Protokoll
PS 86/12 Detaljregulering Hanskemakergården Protokoll
PS 87/12 Oppnevning av nytt medlem i kommunens trafikksikkerhetsutvalg Protokoll
PS 88/12 B-sak: Bolystprisen - Verdal kommune 2012
Sakspapir deles ut i møtet.
-
Protokoll
PS 89/12 Andre saker - Protokoll
PS 90/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.11.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
Åge Isaksen Fagsjef plan  
     

 

PS 079/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 16. oktober 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 16. oktober 2012 godkjennes.

 

PS 080/12 Referatsak Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, opplyste at det på referater nr. 3 og 4 skal stå: - godkjent.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 081/12 Kommunedelplan Tromsdalen - planforslag til offentlig ettersyn  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Arealplanlegger Thomas Møller
redegjorde for saken.
Venstre v/Johannes Rosvold fremmet følgende utsettelsesforslag:
Videre arbeider med kommunedelplan Tromsdalen utsettes til teknisk plan, kostnadskalkyler og finansieringsplan for planlagt ny transportløsning Tromsdalen – Verdal havn, samt tilsvarende for utvidelser ved NorFraKalk, er utarbeidet og framlagt for utvalget.

Ved votering fikk utsettelsesforslaget 1 stemme. 7 stemte mot forslaget.

Venstre v/Johannes Rosvold fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
Underjordsdrift for alle utvidelser av brudd, som det framgår blant annet i Multiconsults rapport av 30. april 2012 pkt. 3.2, sendes også ut på høring som et alternativ.

Votering:
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Venstre v/Johannes Rosvold.
1 stemme ble avgitt for forslaget. 7 stemte mot.
Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte mot.

VEDTAK:
Planforslag med tilrettelegging for utvidelser av kalkbruddet i Tromsdalen, iht. alternativ 2 legges ut til offentlig ettersyn i åtte uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-14.

 

 

PS 082/12 Hovedplan veg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
SP v/Vigdis Haldorsen
fremmet følgende oversendelsesforslag til administrasjonen:
Det bes om en orientering i Komité plan og samfunn som følger:
Orientering fra Teknisk drift vedr.

 1. Planlegging innenfor økonomiske rammer.
 2. Måloppnåelse i prosjektene og målsettingen i drift.
 3. Rutiner og krav til eksterne entreprenører/anbudsvinnere.
 4. Historiske prioriteringer innenfor de økonomiske rammene de siste 5 år.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over oversendelsesforslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen som også ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Komite plan og samfunn tar saken til orientering.
 2. Utgifter til utarbeidelse av Hovedplan veg dekkes over investeringsbudsjettet tiltak 5140 Kommunale veger.

Oversendelsesforslag til administrasjonen:
Det bes om en orientering i Komité plan og samfunn som følger:
Orientering fra Teknisk drift vedr.

 1. Planlegging innenfor økonomiske rammer.
 2. Måloppnåelse i prosjektene og målsettingen i drift.
 3. Rutiner og krav til eksterne entreprenører/anbudsvinnere.
 4. Historiske prioriteringer innenfor de økonomiske rammene de siste 5 år.

 

 


PS 083/12 Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr. 

 

PS 084/12 Detaljregulering Forbregd-Lein, del III, Verdal kommuneTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING: 
Detaljregulering for Forbregd-Lein, del III, Verdal kommune vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 085/12 Reguleringsplan Sæter gård 1721/174/1 - hytteområde Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING: 
Forslag til detaljregulering for Sæter gård, datert 23.10.2011, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 


PS 086/12 Detaljregulering Hanskemakergården Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen,
redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Forslag til detaljregulering for Hanskemakergården, datert 20.08.12, rev. 12.11.12, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 
 
PS 087/12 Oppnevning av nytt medlem i kommunens trafikksikkerhetsutvalg Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
AP v/Kjetil Aarstad
fremmet følgende forslag:
Trine Reitan oppnevnes som nytt medlem av kommunens trafikksikkerhetsutvalg.
Ved votering ble forslaget fra AP v/Kjetil Aarstad enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Trine Reitan
oppnevnes som nytt medlem av kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

 
 

PS 088/12 B-sak: Bolystprisen - Verdal kommune 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i hht Kommunelovens § 31.2.
Juryens innstilling ble utdelt i møtet.
Ved votering ble juryens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal Bolystpris for 2012 tildeles ………………

 

PS 089/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 18.09.2012

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen:
Kort orientering om Jernbaneverkets planer for jernbaneundergangen i Ydsedalen .

 

 
PS 90/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 20.11.2012

BEHANDLING:
Rådmannen v/kommunalsjef Trond Selseth
redegjorde for saken.
Sp v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen ble SP sitt forslag enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 – Verdal kommune tas til orientering.

Publisert: 10.10.2012 14:01 Sist endret: 12.04.2022 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS