Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.12 - PS 82/12 Hovedplan veg

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2012/8120 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.12 82/12
 

Rådmannen foreslår at komite for plan og samfunn gjør følgende vedtak:

 1. Komite plan og samfunn tar saken til orientering.
 2. Utgifter til utarbeidelse av Hovedplan veg dekkes over investeringsbudsjettet tiltak 5140 Kommunale veger.
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Komité for plan og samfunn har flere ganger ytret ønske om at det utarbeides en hovedplan for det kommunale vegnettet i kommunen. Dette for å prioritere tiltak samt å få oversikt over behov for drift/investeringer innenfor vegsektoren.

For å få utført dette er det behov for et omfattende registreringsprogram for eksisterende vegnett. Ut fra det ovennevnte vil det bli satt opp en tilstandsvurdering med tilhørende behov for utbedringer og nødvendige midler til vedlikehold. Registreringsprogrammet innbefatter også en vurdering av kommunens bruer.

Målsetting for arbeidet er følgende:

 • Registrere tilstand på det eksisterende kommunale vegnett
 • Registrere tilstand på kommunale bruer
 • Utarbeide en oversikt over vedlikeholdsbehov
 • Utarbeide en oversikt over investeringsbehov
 • Ut fra det ovennevnte sette opp en prioritert tiltaksplan
   

Det er innhentet tilbud på ovennevnte arbeid fra firma som utfører denne type oppgaver. Arbeidet med registreringsarbeidet er nå i oppstartsfasen.

 
Vurdering:
Det er en målsetting å få utført ovennevnte arbeid i løpet av våren slik at et utkast til Hovedplan veg foreligger til sommerferien 2013 i god tid før arbeidet med økonomiplan og budsjett for 2014-2017 starter opp.

Kostnaden for utarbeidelse av Hovedplan veg vil ligge på ca. kr.400.000,- eks.mva. Dette foreslås finansiert ved bruk av midler fra tiltak 5140 Investering kommunale veger.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2012 18:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS