Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.12 - PS 83/12 Planlegging og bygging av bofellesskap for funksjonshemmede på Veslefrikktomta

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2012/8101 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.12 83/12
Formannskapet
Kommunestyret
 

Rådmannen foreslår at komité for plan og samfunn innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:

  1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.
     

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
Generelt:
Verdal kommune har for tiden et sterkt behov for flere omsorgsboliger i bofellesskap for funksjonshemmede. Alle mennesker har selv rett til å bestemme hvor de vil bo. Når ungdommer med nedsatt funksjonsevne blir ferdig med videregående skole og ønsker å flytte hjemmefra, bør kommunen tilby bolig som muliggjør en hensiktsmessig tjenesteytelse, samtidig som boligen oppleves som et trygt sted å bo. Å bygge samlokaliserte boliger i bofellesskap muliggjør et trygt bosted hvor beboeren har tilgang på personell i base. Det gir også muligheter for sosial kontakt og naboskap om en ønsker det. Tilbakemelding fra mange brukere i målgruppen samt deres pårørende er at de ønsker å leie seg inn i en slik type bofellesskap

Det er planlagt å bygge inntil 6 omsorgsboliger på Veslefrikktomta. Denne tomta er velegnet til dette formål på grunn av nær beliggenhet til Verdal Bo og Helsetun. Tomta er på ca. 2 mål.

Investeringskostnader:
Ut fra erfaringspriser vil kostnad pr.leilighet ligge på ca.2,0 mill.kr. Total investeringskostnad vil for 6 leiligheter være 12,0 mill.kr.

Husbanken gir ett investeringstilskudd på kr.687.000,- ut i fra en maksimal kostnad på kr.2.290.000,- pr.leilighet. (30 % av godkjente byggekostnader inkl. fellesareal) Dersom prisen pr.leilighet blir 2,0 mill.kr vil investeringstilskuddet ligge på kr.600.000,- pr.leilighet.
Netto byggekostnad blir dermed for 6 leiligheter:
Byggekostnad 6 x 2,0 mill.kr                                = 12,0 mill.kr
Investeringstilskudd fra Husbanken 6 x 0,6 mill.kr =  3,6 mill.kr
Netto byggekostnad:                                            =   8,4 mill.kr

Husleieinntekter:
Husleie for en standard omsorgsbolig ligger i dag på ca.kr. 7000,- pr.måned. Dersom en har full utleie på 6 leiligheter vil en få følgende årlige husleieinntekt:
Kr.7000 x 12 x 6 = Kr.504.000,-

Med en rente på 3% og et serielån på 40 år vil en få følgende kapitalutgift første året.
Kr.8.400.000 x 0,03 + kr.8400000/40 = kr.462.000,-.

Dette tilsier at en får dekt kapitalutgiftene på utbyggingen med husleieinntektene.

Driftskostnader: 
Ressurser til drift av bofellesskapet vil i stor grad avhenge av behovet til de som blir leietakere. I økonomiplan 2013-2016 er det foreslått avsatt midler til drift av bofellesskap med 3 millioner pr år fra 2014. Noen av leietakerne vil også allerede ha enkeltvedtak på tjenester. En del av disse ressursene vil naturlig flyttes med brukere inn i bofellesskapet. Drift av bofellesskap er kostnadseffektivt for kommunen da flere beboere i perioder av døgnet og uken kan nyttiggjøre seg den samme ressursen/tjenestetryggheten i motsetning til oppbygging av flere 1:1 tjenester.

Vurdering:
Det er et stort behov for nye omsorgsboliger i bofellesskap for funksjonshemmede. Tomta der Veslefrikk barnehage lå i sin tid ligger hensiktsmessig til i forhold Verdal Bo og Helsetun. Tomta er på i overkant av 2 mål. Rådmannen foreslår derfor at denne tomta benyttes til omsorgsboliger. Byggestart kan finne sted i 2013 med ferdigstillelse av boligene i 2014.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2012 18:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS