Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.12 - PS 84/12 Detaljregulering Forbregd-Lein, del III, Verdal kommune

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref : 2010/9699 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.12 84/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Detaljregulering for Forbregd-Lein, del III, Verdal kommune vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Planbestemmelser datert 18.10.2012 PDF
 2. Plankart datert 12.10.2012 PDF
 3. Planbeskrivelse datert 15.3.2012 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innkomne merknader i forbindelse med høring og off.ettersyn.

 
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planstyring AS har på oppdrag fra Verdal kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for Forbregd-Lein, del III. Planen skal legge til rette for nye boligtomter nord for eksisterende boligfelt.

Planområdet
Forbregd ligger nordøst for Verdalsøra ikke langt fra Leksdalsvatnet. Planområdet ligger nord for eksisterende boligfelt i Forbregd-Lein. Området omfatter i dag barnehage, lekeplass/balløkker samt friluftsområde.

Planstatus
Planen erstatter del av reguleringsplan for Forbregd-Lein, del III; vedtatt 06.03.1985. Det aktuelle området er også i gjeldende plan regulert til omtrent samme formål, men på grunn av arkeologiske funn og ønske om en annen utnyttelse av tomtene i området utarbeides det nå ny reguleringsplan.

Planforslaget
Bebyggelsen:
Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med 30 nye eneboliger. I tillegg innreguleres eksisterende barnehage, uteoppholdsarealer og lekeplass i tillegg til teknisk infrastruktur, bussholdeplass, grønnstrukturer og hensynssoner.

Det planlegges for eneboligtomter med en utnyttelsesgrad på 35% BYA som også innbefatter parkering, enten som utendørs p-plasser eller garasje. Det åpnes for både saltak og pulttak. Bebyggelsen skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både for tiltaket i seg selv, og i forhold til omgivelsene.

Biladkomst og gang-/sykkelveg:
Området ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt og får adkomst via Moholtvegen. Moholtvegen er godt dimensjonert i forhold til å betjene den ekstra trafikken som kommer i forbindelse med nye boliger. Det legges videre til rette for flere gang/sykkelstier som muliggjør flere alternativ for bilfri ferdsel i nærheten av uteoppholdsareal og barnehage.

Parkering:
Parkering for eiendommene løses på de enkelte tomtene jf. over. I forhold til barnehagen hjemles det i bestemmelsene krav om min. 0,2 p-plasser per barn. Dette er som nevnt en allerede eksisterende barnehage og p-plassen er opparbeidet i det nordøstre hjørnet innenfor formålsgrensen for barnehage. Planforslaget medfører her ingen endringer i forhold til gjeldende situasjon. 5% av p-plassene skal imøtekomme kravene til universell utforming.

Lek og uteopphold:
Det er fra før opparbeidet lekeareal i form av balløkke/skøytebane på vinteren. Områder for øvrig innenfor planformålet skal opparbeides og bebygges med lekeapparater og anlegg (minimum huske, sandkasse og benk) som hører naturlig til i forhold den angitte bruken av området. Det settes også av område for uteopphold for øvrig ut over lekeplassen. I tillegg er det et større naturområde i øst hvor det er avdekt flere kulturminner.

Universell utforming:
For fem av tomtene (område B2 og B3) stilles det krav om tilgjengelig boenhet iht. TEK 10 § 12-2. Dette betyr at husene må ha alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på bygningens inngangsplan. Sør-østre del av lekeområdet skal også være universelt utformet og være tilrettelagt med tilgjengelig adkomst iht. TEK 10 § 8-7.

Støy:
Anbefalte støygrenser gitt i medhold av T-1442 ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner” gjøres gjeldende for planområdet. I tillegg er det spesifisert egne støykrav for lekeplassen som sikrer at den ikke skal utsettes for støy ut over 55 Lden.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Planforslaget er vurdert opp i mot DSB sin veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Følgende forhold ble nærmere vurdert uten at det ble påvist vesentlig risikoforhold: grunnforhold, flom og trafikkforhold.

Kulturminner:
Det er et gravfelt, en steinstreng, rydningsrøyser og en hulveitrasé i området. Arkeologen har angitt omriss av område som må båndlegges og dette er tatt inn i planen og vist som en hensynssone. Det er egne bestemmelser til sonen som skal ivareta hensynet til kulturminnene og som legger ned forbud mot tiltak som kan virke negativt på disse.

Planprosess
Planen ble varslet off. myndigheter og naboer per brev datert 10.12.2010 og annonsert i Trønder-Avisa 16.12.2010. Etter første gangs behandling i Komité for plan og samfunn den 17.4.2012, sak 36/12 ble forslag til plan lagt ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. I forbindelse med høring og offentlig ettersyn kom det inn 7 uttalelser fra hhv.:

 1. Barn- og unges representant i plansaker som er bekymret for de endringene som skjer i forhold til uteområdene/friområdene som barnehagen har brukt og bruker. Mener videre det burde vært tatt høyde for utvidelse av barnehagetomten dersom behovet for barnehageplasser i området vokser stort.
 2. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg som mener de trafikkmessige forhold blir ivaretatt på tilfredsstillende måte ved foreslåtte omregulering.
 3. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag som ikke har merknader til reguleringsplanen.
 4. Styret i Forbregd/Lein Velforening som mener:
  • Fysiske fartsbegrensende tiltak må etableres i Moholtveien før arbeider i det omregulerte området påbegynnes.
  • Mener at barnehagen per i dag har for lite uteområde og mener at tomt i B1 og tomtene i B2 må holdes av som areal for utvidelse av barnehagen.
  • I hjørnet av tomt B1 ned mot gang/sykkelvei inn mot barnehagen må det reguleres inn og etableres bussholdeplass.
  • Mener at påbegynt nedhugging av vegetasjonsskjerm rundt fotballbanen må stanses omgående slik at denne bevares.
  • Det må avsettes midler til opparbeidelse av friområdene innen reguleringsplanen.
 5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som ikke har merknader til planen.
 6. Statens vegvesen som ikke har merknader til planen.
 7. Nord-Trøndelag fylkeskommune som gir sin tilslutning til hovedinnholdet i planen. Mener at det for boligtomter med grenser både til Moholtvegen og intern kjøreveg bør avklares hvor tomtene skal ha adkomst fra, enten gjennom plankart eller bestemmelser. Mener også at tidligere reguleringsplan bør tas inn som illustrasjon i planbeskrivelsen. Anbefaler at det stilles krav om tilgjengelig adkomst til lekeplassen og at det avklares hvilken del av lekeplassen som skal være universelt utformet.

Når det gjelder kulturminner peker fylkeskommunen på behovet for at båndleggingen etter Lov om kulturminner blir strukket med 5 meter i hver retning jf. Kulturminnelovens § 6. Viser også til tekst som må tas inn i planbestemmelsene.

Kommunen finner ut fra innholdet i innspillene grunnlag for nærmere å vurdere og kommentere innspillene fra Barn- og unges representant i plansaker, Styret i Forbregd/Lein velforening og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Når det gjelder innspillet fra Barn- og unges representant i plansaker så finner kommunen at det i nærområdet til barnehagen (både innenfor og utenfor plangrensen) er store områder med uteareal som kan benyttes. Hensynet til områder for tur, utfoldelse og lek anses som vel ivaretatt, både for barn i barnehage og andre.

Kommunen finner ikke grunnlag for å holde av areal for fremtidige utvidelser av barnehagen. Den demografiske sammensetningen av et boligfelt er ikke lett å forutsi, men varierer gjerne over tid, dette gjelder da også behovet for barnehageplass blant områdets innbyggere. Det er heller ikke slik at alle med behov for barnehageplass nødvendigvis kan påregne dette innenfor eget boligområde. Etableringer og utvidelser av kommunale barnehager styres iht. til faglige og politiske vurderinger og prioriteringer, og det er per i dag full barnehagedekning i Verdal kommune.

I forhold til innspill fra styret i Forbregd/Lein velforening så viser vi bl.a. til kommunens trafikksikkerhetsutvalg og statens vegvesen som finner at de trafikkmessige forholdene er vel ivaretatt i planen. Ny busslomme sentralt plassert ved barnehage og gangveger inn i boligfeltet vil også kunne bidra til å redusere evt. farlige situasjoner knyttet til møte mellom kjørende og myke trafikanter langs Moholtvegen. Fartsgrensen langs Moholtvegen er 30 km/t noe som også bør bidra til at trafikksikkerheten her er god. Dersom velforeningen likevel ønsker fartshumper e.l. på strekningen kan dette tas opp med kommunalteknikk på selvstendig grunnlag, uavhengig av plan.

Kommunen finner som nevnt over at det er betydelig med areal i nærområdet som kan tas i bruk av barnehagen, og finner det ikke nødvendig å benytte to ekstra boligtomter til dette. Det er regulert inn ny bussholdeplass ved B1 som velforeningen etterspør.

Når det gjelder vegetasjon rundt lekeplassen/fotballbanen, så er det avsatt områder for dette i nord og vest. Eksisterende vegetasjonen øst for området skal fjernes da dette området er avsatt til boligtomter. Allerede igangsatt hogst er ukjent for planavdelingen og må evt. tas opp med teknisk drift.

Det avsettes ikke midler til opparbeidelse av friområder i planen. Det stilles krav i planbestemmelsene om at lekeplass skal være opparbeidet og utrustet før første innregulerte bolig tas i bruk. Dette skal gjennomføres av tiltakshaver som er Verdal kommune.

I forhold til innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune så er det tatt inn under bestemmelsenes pkt. 2.1.1 at område B3, B4 og B6, som også grenser mot Moholtvegen, skal ha adkomst fra intern kjøreveg. Det er videre under pkt. 2.1.4 i bestemmelsene slått fast at sørøstre del av lekeplassen skal være universelt utformet og ha tilgjengelig adkomst iht. TEK 10 § 8-7.

I forhold til kulturminner er det nå enighet mellom fylkeskommunen og forslagsstiller om at båndleggingssonen som er angitt i plankartet er tilstrekkelig. Bestemmelse til sonen som angitt av fylkeskommunen er tatt inn under pkt. 2.4.2.

Vurdering:
Planforslaget er i samsvar med gitte overordnede bestemmelser for området jf. kommuneplanens arealdel, som viser det som et område hvor reguleringsplan (med boligformål) fortsatt skal gjelde. Forebregd-Lein er et allerede etablert boligområde med gode kvaliteter som det fra kommunens side er ønskelig å videreutvikle.

Kommunen viser til innkomne merknader i forbindelse med høring og off. ettersyn og finner at disse i all vesentlighet er hensyntatt i planforslaget.

Det er videre gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse inkludert en vurdering av grunnforhold. Kommunen presiserer likevel at dette er en vurdering som er gjort med bakgrunn i kommunens egen kjennskap til området, med bakgrunn i tidligere arbeider som er gjort i området. Området er godt kjent for teknisk avdeling i kommunen og det er ingenting som tilsier at dette området skal være utsatt for ustabile grunnforhold. Det er grunt ned til fast fjell. Det er ikke mottatt høringssvar fra NVE angående dette, men per telefon bekrefter NVE at de ikke har merknader til planen eller kommunens vurdering ift. grunnforhold.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12, og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. Kommunen legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Kommunen finner at planforslaget er godt gjennomarbeidet og ivaretar de hensyn som kommunen som oppdragsgiver ønsker å ivareta. Det er mangel på tomter for eneboliger i Verdal kommune, og planforslaget vil i så måte utgjøre et kjærkomment og etterspurt tilskudd av denne boligtypen.

Etter en helhetsvurdering finner kommunen at planforslaget kan vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 13:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS