Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.12 - PS 85/12 Reguleringsplan Sæter gård 1721/174/1 - hytteområde

Saksbehandler : Ingrid Okkenhaug Bævre

Arkivref : 2011/718 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.12 85/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Forslag til detaljregulering for Sæter gård, datert 23.10.2011, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, dat. 23.10.2011 PDF
 2. Plankart, dat. 23.10.2011 PDF
 3. Planbestemmelser, dat. 23.10.2011 PDF
 4. Nord-Trøndelag fylkeskommune - uttalelse kulturminner, dat. 02.11.2012 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
På vegne av grunneier Erlend Nessemo har NK- prosjektering v/ Njål Kolsvik utarbeidet reguleringsplan for deler av eiendommen Sæter, gnr/bnr 174/1. Utbygger ønsker å videreutvikle eiendommen for fritidsbebyggelse ved å legge til rette for bygging av noen flere hytter som fortetting, samt bygging av veger og parkeringsområder.

Planområdet.
Eiendommen består av dyrka mark, skogsgrunn, gårdsbebyggelse, 1 fradelt bebygd boligtomt og 19 bebygde festetomter for hytter. Totalarealet er på 305 daa, derav ca. 80 daa dyrka mark og innmarksbeite, ca. 80 daa høy og middels bonitet skog og ca. 145 daa lav bonitet skog og impediment. Eksisterende hytter er i all hovedsak plassert på lav bonitet skogsmark og
impediment. Området er sørvendt og ligger i høyde 160 – 220 m.o.h. Skogsgrunnen er i hovedsak humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn.

Området ligger innenfor Skjækerfjell reinbeitedistrikt, og den nordligste del av planområdet ligger innenfor areal som er klassifisert som vårbeite II i reindriftskartet.

Oversiktskart som viser planområdet
Oversiktskart

Planstatus.
Området er i kommuneplanens arealdel disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). For deler av planområdet lengst sør er det åpnet for spredt boligbygging.
Eksisterende hyttebebyggelse er utbygd i samsvar med disposisjonsplan godkjent av Fylkesmannen 22.5.1981.

Planforslaget.
Bebyggelsen.
Det avsettes tomter for 10 nye hytter (Fs 20 – Fs 29). Største tillatte bebygd areal for samlet bebyggelse er 120m2, der hyttene kan oppføres med største tillatt bebygd areal på 90m2 og anneks og uthus skal ikke overstige samlet bebygd areal på 30m2. Terrasser og plattinger kan i tillegg til dette ha bebygd areal på 30m2.

Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta og største tillatte grunnmurs/pilarhøyde skal ikke overstige 50cm over planert terreng. Bygningene skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 10 – 33 grader. Hyttenes maksimal mønehøyde over justert/planert terreng skal ikke overskride 5,5 meter, og maksimal gesimshøyde over justert/planert terreng skal ikke overstige 3,5meter. Møneretning er valgfri.

Adkomstveger og parkering.
Det går kommunal veg fram til området i dag. Videre er det skogsbilveg (pA1) gjennom planområdet opp til Høysjøen og Malsådalen. I tillegg eksisterer også adkomstveg (pA2) gjennom gårdsbebyggelsen og videre til hyttene lengst øst i planområdet.

Planforslaget innebærer etablering av 4 nye felles adkomstveger (fA1 – fA4) samt 8 felles parkeringsplasser (fP1 – fP8).

Landbruk.
Landbruksarealene innenfor planområdet vil bli brukt til skogsdrift og reinbeite i den utstrekning dette vil være aktuelt.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det er ikke registrert kjente risikoer for verken ras eller flom, og nærmere vurderinger i forhold til dette er ikke gjort. Brannforebygging forutsettes sikret gjennom vegadkomster som gir nærhet til elv og bekker, og dermed framkommelighet for bruk av brannbil og brannpumper.

Kulturminner.
Fylkeskommunen utførte en overflatebefaring innenfor reguleringsplanen den 04.10.2012.
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner.

Biologisk mangfold.
I henhold til biologisk mangfoldkart er det registrert trekklei for hjortevilt gjennom planområdet.

Vann-, avløp-, energiløsninger.
Det skal ikke innlegges vann i hyttene, og som privet skal brukes utedo med tett tank eller tørrklosett. Spillvann skal føres til synkekum. Ikke nedbrytbart avfall skal leveres til offentlig godkjent avfallsplass. Det vil være aktuelt å knytte hyttene til elektrisitetsforsyningen.

Planprosess.
Medvirkning.
Forhåndskonferanse med kommunen ble gjennomført 12.11.2008, og oppstart av planarbeidet er annonsert i Verdalingen og Trønderavisa den 11.11.2008.
Naboer, organisasjoner – interessenter og offentlige etater og foretak er varslet med brev datert den 11.11.2008. Det har ikke kommet kommentarer, protester eller merknader til det igangsatte planarbeid.

Høring/offentlig ettersyn
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Komite plan og samfunn i Verdal sitt vedtak den 13.12.2011, sak 23/11. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 17.12.2011, og berørte parter ble tilskrevet med brev datert 14.12.2011. Frist for uttalelser var 30.01.2012.

Det er mottatt følgende høringsuttalelser:

 1. Nord -Trøndelag fylkeskommune, 9.1.2012
 2. NVE, 9.1.2012
 3. Statens vegvesen, 16.1.2012
 4. Sametinget, 16.1.2012
 5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 30.01.2012
 6. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, 30.01.2012

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og eventuelt kommentert.

 1. Nord-Trøndelag fylkeskommune 9.1.2012
  Ingen merknader til planforslaget. 
   
  Kulturminner: Reguleringsplanen omfatter områder som har et visst potensial for automatisk freda kulturminner. Vi har derfor behov for en befaring og registrering etter KML § 9 og 10. 
   
  Kommentar:
  Fylkeskommunen utførte en overflatebefaring innenfor reguleringsplanen den 04.10.2012.
  Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner, fylkeskommunen har derfor ingen innvendinger til reguleringsplanen.
  Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på at det likevel fortsatt kan ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. De minner derfor om aktsomhets- og meldeplikten eller kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene.
 2. NVE, 9.1.2012
  Kan ikke se at planforslaget kommer i berøring med kjente fareområder, vann eller vassdrag og kan derfor ikke se at tiltaket skulle komme i konflikt med de interesser vi er satt til å forvalte. Vi har derfor ingen innvendinger til planforslaget. 
 3. Statens vegvesen, 16.1.2012
  Ingen merknader til planforslaget.
 4. Sametinget, 16.1.2012
  Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget. Sametinget minner likevel om kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt ved evt. funn av gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området. 
   
  Kommentar:
  Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. 
 5. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, 30.01.2012
  Landbruksavdelingen har ingen merknader ut fra nasjonale og regionale jordverninteresser. 
   
  Miljøvernavdelingen ingen merknader ut fra regionale og nasjonale miljøverninteresser. 
   
  Kommunalavdelingen påpeker at det ikke er gjennomført noen form for risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Dette er i strid med plan- og bygningslovens § 4. Samtidig går det frem av planbeskrivelsen og saksopplysningene ellers at det er foretatt en vurdering av at det ikke er ras- eller flomfareproblematikk i området, og det er også gjort en vurdering av noen andre relevante samfunnssikkerhetsforhold. Fylkesmannen velger å oppfatte dette som en forenklet ROS-analyse.
  Det bemerkes også at det er områder med tykke marine avsetninger som grenser inn i planområdet og at slike områder kan inneholde kvikkleirelommer, selv om det ikke er registrert kvikkleireområder helt i nærheten. Det finnes også et registrert kvikkleireområde ca. 1 km sør for planområdet. På bakgrunn av dette velger Fylkesmannen ikke innsigelse, men anmoder kommunen om å vurdere om det er foretatt gode nok analyser når det gjelder om området kan være rasutsatt. 
   
  Kommentar:
  Fylkeskommunen skriver i uttalelse etter befaring at planområdet består i hovedsak av brattlendt terreng med mye stein og berg som er synlig i dagen. Området har enkelte fine, tørre flater innimellom og vegetasjonen består av lauv og nåletrær med undervegetasjon av lyng og gress.
  Grunneier sier også at planområdet består av stein i dagen og bratte skråninger. I et slikt område kan vi vanskelig se at det kan være kvikkleireområder.
 6. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, 30.01.2012
  Reindriftsagronomen mener at det er svært beklagelig at utbyggingen ikke ble tatt opp i forbindelse med nylig arbeid med kommuneplanens arealdel. 
   
  Området benyttes som seint vinterbeite og vårbeite av Shæhkere Sijte.
  De nye planlagte hyttene ligger omkranset av eksisterende hytter og er en fortetting av hyttefeltet.
  Reindriftsagronomen mener det er negativt at et slikt planforslag sendes på høring rett etter at det er blitt enighet angående kommuneplanens arealdel. Isolert sett for reindriften er ikke tiltaket vesentlig negativt og reindriftsagronomen går derfor ikke imot planforslaget. 
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til orientering

Vurdering: 
Planforslaget legger opp til å gjøre området bedre tilgjengelig gjennom vegutbygging, samt at det legges til rette for flere hytter gjennom fortetting av allerede etablert hyttefelt. Det gis samtidig muligheter for å utvide arealet på hyttebebyggelsen som samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

Tilrettelegging for bedre tilgjengelighet og økt komfort i forbindelse med hyttebebyggelse, er i tråd med den generelle samfunnsutviklingen. Det er i samsvar med kommunens målsetting at fortettingspotensialet innenfor eksisterende hytteområder skal utnyttes best mulig framfor å ta i bruk nye områder. Selv om det her er registrert noe konflikt i forhold til reinbeite og vilt, synes den merbelastning planlagt utbygging vil medføre ikke å bety vesentlig økt konfliktgrad.

Rådmannen tilrår at planforslaget vedtas.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS