Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 09.05.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 09.05.2017
Tid            : 09:00 - 11:15
Til stede   :  9 representanter


Før møtet ble satt informerte Statens vegvesen v/Bernt Arne Helberg og Arnfinn Tangstad om foreløpige avklaringer E6 Åsen – Mære

   
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 26/17 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2017 Protokoll
PS 27/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 28/17 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 29/17 Detaljregulering Vuku barnehage Saksframlegg Protokoll
PS 30/17 Områderegulering Nestvoldjordet Saksframlegg Protokoll
PS 31/17 Mindre endring - detaljregulering Lysthaugen syd Saksframlegg Protokoll
PS 32/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 09.05.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Håkon Hafell møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 026/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.05.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. mars 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                     
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. mars 2017 godkjennes.

 

PS 027/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.05.2017

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring referater 2, 7, 31 og 37.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 028/17 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.05.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  

Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløpsanlegg i neste 4-årsperiode.

2017:

 1. Vannforsyning Ulvilla
 2. Rehabilitering vann Fætta
 3. Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 4. Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 5. Utrede nytt høydebasseng Hallia
 6. Planlegging av nytt ledningsanlegg Vinne

2018:

 1. Rehabilitering vann Fætta
 2. Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 3. Planlegging av nytt ledningsnett Vinne

2019:

 1. Nytt vannledningsnett Vinne
 2. Nytt høydebasseng Hallia
 3. Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa Tinden

2020:

 1. Nytt høydebasseng Hallia
 2. Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Tinden
 3. Detaljprosjektering utvidelse kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg

 
Avløp:

2017:

 1. Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 2. Avløpsanlegg Fætta

2018:

 1. Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 2. Avløpsanlegg Fætta
 3. Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging

2019:

 1. Sanering av avløp Ørmelen
 2. Avløpsanlegg Leksdal
 3. Sanering av avløpsanlegg Tinden

2020:

 1. Sanering av avløp Ørmelen
 2. Sanering av avløpsanlegg Tinden
 3. Avløpsanlegg Leksdal

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.

 

PS 029/17 Detaljregulering Vuku barnehage   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.05.2017

BEHANDLING:  
Rådmannen la fram følgende endrede forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Vuku barnehage legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Ved votering ble rådmannens endrede forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Forslag til reguleringsplan for Vuku barnehage legges ut til høring og offentlig ettersyn.
  
 
  

PS 030/17 Områderegulering Nestvoldjordet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.05.2017

BEHANDLING:  
Enhetsleder Petter Voll redegjorde.

Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
   
INNSTILLING:   
Områderegulering for Nestvoldjordet vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
   
 
 

PS 031/17 Mindre endring - detaljregulering Lysthaugen syd   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.05.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Mindre endring av detaljregulering for Lysthaugen syd godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14
 
 

PS 032/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.05.2017

BEHANDLING:   
Repr. Fatima Almanea:

 • Framdrifta utbedring oppholdsareal rundt Skateparken?
  Bård Kotheim svarte: Uteavdelingen skal utføre arbeidet og starter ganske snart. (Stensetting og benker.) Skal være ferdig til sommeren (før de går ut i ferie).
 • Sluttrapport Ungdommens hus.
  Bård Kotheim svarte: Tar alltid tid fra et bygg er ferdig til en sluttrapport foreligger. Hvis alt er på plass kommer den i neste møte.

Repr. Anne Segtnan:

 • Markedsføring tomter.
  Rådmannen v/kommunalsjef Selseth svarte: Har startet opp en jobb med markedsføring. Oppdaterer hjemmesida slik at det blir lettere og bedre å finne informasjon.
  Har også dialog med megler. Hvordan markedsfører vi best? Ulike oppfatninger omkring dette, men jobber med det. 

      
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 25.03.2022 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS