Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.05.2017 - PS 28/17 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2011/785 - /231

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.05.2017 28/17
Formannskapet 11.05.2017  
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløpsanlegg i neste 4-årsperiode.

2017:

 1. Vannforsyning Ulvilla
 2. Rehabilitering vann Fætta
 3. Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 4. Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 5. Utrede nytt høydebasseng Hallia
 6. Planlegging av nytt ledningsanlegg Vinne
   

2018:

 1. Rehabilitering vann Fætta
 2. Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 3. Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2019:

 1. Nytt vannledningsnett Vinne
 2. Nytt høydebasseng Hallia
 3. Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa Tinden
   

2020:

 1. Nytt høydebasseng Hallia
 2. Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Tinden
 3. Detaljprosjektering utvidelse kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
   

 
Avløp:

2017:

 1. Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 2. Avløpsanlegg Fætta
   

2018:

 1. Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 2. Avløpsanlegg Fætta
 3. Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2019:

 1. Sanering av avløp Ørmelen
 2. Avløpsanlegg Leksdal
 3. Sanering av avløpsanlegg Tinden
   

2020:

 1. Sanering av avløp Ørmelen
 2. Sanering av avløpsanlegg Tinden
 3. Avløpsanlegg Leksdal
   

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.
 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2015 og 2016)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Utbedring av 2 stk. sandfilter Hallemsåsen vannrenseanlegg.
  Anleggskostnad 0,6 mill.kr.
 • Legging av ny reservevannsledning mot Levanger.
  5,5 mill.kr. Anlegget ferdigstilles 2017.
 • Renovering av vannledningsnett Ørmelen i Setervegen, Skogvegen og Furuvegen.
  Anleggskostnad 1,3 mill.kr. Ferdigstilt etappe 4.
 • Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense.
  Anleggskostnad 0,4 mill.kr. Ferdigstilt.
 • Detaljprosjektering av ny vannledning Holmen-Ulvilla,
  1,2 mill.kr. Anleggsstart høsten 2016. Ferdig etappe 1 i 2017.
 • Ny vannledning Holte–Minsaas til erstatning for eksisterende eternittledning.
  Lagt i forbindelse med bygging av gang/sykkelveg Holte-Minsaas.
  Anleggskostnad 1,3 mill.kr.
 • Nordgata/Volhaugvegen, sanering av eksisterende ledningsnett.
  Anleggskostnad 0,7 mill.kr.
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 11,0 mill.kr.
 

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2015 og 2016):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de to siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Sanering eksisterende kloakk Ørmelen, etappe 4, Setervegen, Skogvegen og Furuvegen.
  Anleggskostnad 2,5 mill.kr.
 • Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal.
  Kostnad 0,1 mill.kr
 • Justeringer Ørin renseanlegg
  Anleggskostnad 0,7 mill.kr.
 • Sanering av eksisterende avløpsanlegg Volhaugvegen/Nordgata.
  Kostnad 1,4 mill.kr
 • Nytt avløpsanlegg Lein-Minsaas-Bakketun. Lagt i forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt Holte-Minsaas-Lein.
  Kostnad 0,4 mill.kr.
 • Ny overvannsledning Verdalselva gjennom Moparken - Sørgata:
  0,7 mill.kr
 • Kloakk Fætten: 0,4 mill.kr
   

Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 6,2 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2011-2017.

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Årsavg. m3 10,04 10,04 10,04 10,24 11,26 10,70 10,70
Fastledd 525 525 525 525 525 525 525
Rente % 3,24 2,44 2,63 2,52 1,94 1,68 2,00
Fond 1/1 2194350 2834175 2496135 101927 802075 4022185 2742398

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 6,6 % fra 2011 til 2017. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke økte i perioden 2009 – 2013.

Vannforsyningssektoren gikk i 2016 med ett underskudd på 1,3 mill.kr . Dette medfører at pr.01.01.17 har vi ett bundet driftsfond på i overkant av 2,7 mill.kr på vannforsyningssektoren. Dette har ført til at kommunen har valgt å holde prisene for vann uendret i 2017.

Utvikling av årsgebyrer avløpeks.mva i perioden 2011-2017.

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Årsavg. m3 16,58 16,58 19,07 20,98 21,40 20,33 20,33
Fastledd 525 525 525 525 525 525 525
Rente % 3,24 2,44 2,63 2,52 1,94 1,68 2,00
Fond 1/1 3962809 1333168 -1578317 -23114 1913369 6670094 4972670

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 22,6 % fra 2011 til 2017. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr. eiendom som ble forhøyet til kr. 525,- fra 2009.

I 2011 og 2012 gikk avløpssektoren med et forholdsvis stort underskudd. På grunn av at kommunen har et negativt resultat på avløpssiden så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene gikk avløpssektoren med et betydelig overskudd i 2014 og 2015. For 2016 ble kloakkavgiften satt ned med 5 % noe som medførte et underskudd på omlag 1,5 mill.kr for dette året. Dette medfører at vi pr.01.01.17 har vi et bundet driftsfond innenfor avløpssektoren på ca. 5,0 mill.kr. Forhåpentligvis vil fondet bli redusert også i 2017.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesatsene har siden 2012 vært svært lave. For 2016 var renten rekordlav. Dersom rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. Tilsvarende lave rentenivå forventes også i 2017.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2016
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshusstand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

 • Verdal:     Kr.5.705,- eks.mva (Kr.7.131,- inkl.mva)
 • Levanger: Kr.6.075,- eks.mva (Kr.7.594,- inkl.mva)
 • Steinkjer:  Kr.5.194,- eks.mva (Kr.6.492,- inkl.mva)
 • Inderøy:    Kr.5.887,- eks.mva (Kr.7.359,- inkl.mva)
   

For 2017 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn Steinkjer og forholdsvis likt avgiftsnivå med Levanger og Inderøy. Store bundne driftsfond vil medføre at avgiftsnivået i hvert fall ikke vil stige i de par nærmeste år. Dette vil igjen medføre at Verdal, Inderøy, Steinkjer og Levanger vil ha ett bortimot likt avgiftsnivå innenfor VA-sektoren de nærmeste år.

Planlagte investeringer innen vannforsyning;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 10,0 mill. kr. årlig til investeringer innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2017/2018 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg, samt bygging av ett nytt høydebasseng i Hallia på nabotomta til eksisterende basseng. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektene for det ovennevnte foreligger.

 • Sterkt økende vannforbruk ved TINE har medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til i underkant av 400000 m3/år i 2016. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2016. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
   
  - Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen/ nytt høydebasseng Hallia: 1,0 mill.kr
   
 • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. 1.byggetrinn opp til Ulvilla er i full gang.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
   
  - Vannforsyning Ulvilla 1.byggetrinn: 10 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne. 4 mill.kr
   
 • Utskifting av dårlig ledningsnett i sentrum og Fætta:
   
  - Utskifting av eksisterende vannledninger Fætta: 3 mill.kr
  - Utskifting av eksisterende vannledningsnett: 5 mill. årlig
   
 • Nytt høydebasseng Hallia: 15 mill.kr
   
 • Prosjektering Hallemsåsen/2.byggetrinn Ulvilla: 2 mill.kr
   

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 12,0 mill. årlig i økonomiplanperioden.

 • Midlene er planlagt benyttet til sanering av eksisterende kloakk sentrum, Fætta og Leksdal. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
   
  - Avløp Fætta: (Pågår) 15 mill.kr
  - Leksdal, 1.byggetrinn: 8 mill.kr
   
 • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen, Garpa/Prærien samt Tinden. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. I 2016 fikk vi likevel ett større skadetilfelle. 20-30 hus i sentrum fikk den 26.juli i fjor inn kloakk i sine kjellere.
   
 • Arbeidet med komplett rehabilitering av vann/kloakkledninger Nordgata/Volhaugvegen er i full gang og forventes avsluttet i 2018.
   
  - Rehabiltering årlig: 6 - 12 mill.kr
   
 • I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden. Det er ikke funnet rom for dette i 4-årsperioden.
   

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en minimal økning dersom rentenivået holder seg på dagens nivå.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur. Spesielt må en se på om det er riktig å øke investeringstakten både innenfor vannforsyning og avløpssektoren. Dette vil eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av økonomiplanen.

Vurdering:
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2017:

 • Vannforsyning Ulvilla
 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
 • Planlegging av nytt ledningsanlegg Vinne
   

2018:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2019:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa Tinden
   

2020:

 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Tinden
 • Detaljprosjektering utvidelse kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
   

Avløp:

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2018:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Tinden
   

2020:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Tinden
 • Avløpsanlegg Leksdal
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 02.05.2017 14:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS