Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.05.2017 - PS 29/17 Detaljregulering Vuku barnehage

Saksbehandler : Mona Saursaunet

Arkivref : 2016/9241 - /2016007

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.05.2017 29/17

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Vuku barnehage vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.   
 
Vedlegg: 

 1. Beskrivelse 19.04.2017
 2. Reguleringsplan Vuku Barnehage A-A1-L 190418 
 3. Bestemmelser Vuku 24.04.2017
 4. Vedlegg 8. ROS-sjekkliste
 5. ROS-analyse_ Vuku barnehage 26.04.17
 6. Vedlegg 6. Sweco
 7. Vedlegg 7. Norconsult - Geoteknisk prosjekteringsgrunnlag
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lenke til gjeldende reguleringsplan i området:
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1721/gl_planarkiv.aspx?knr=1721&planid=1996004

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for ny barnehage på eksisterende barnehagetomt i Vuku. Område for ny barnehage i Vuku sentrum utvides noe i sør i forhold til eksisterende barnehagetomt.

Planområdet
Planområdet ligger i Vuku, ca. 15 km øst for Verdal sentrum, og er på 3, 8 daa. Planområdet grenser mot fv. 757 i nord, privat eiendom i øst og sør. Mot sør/vest avgrenses planområdet av Vuku idrettshall, og parkeringsareal med tilstøtende private eiendommer mot vest. Dagens bruk i området er barnehage.

Planstatus
Planområdet har status som Allmennyttig formål barnehage/klubbhus i gjeldende reguleringsplan for området «Vuku», vedtatt i 1998. Den sørlige utvidelsen av arealet har status som LNFR-område i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2011, (se fig. 1 og 2 under). Dette er et areal som benyttes av barnehagen i dag.

Illustrasjoner

Verdal kommune har vurdert at det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning.

Planforslaget
Generelt
Planforslaget omfatter ett barnehagebygg, bring/hent-område, handicap- og sykkelparkering, gangadkomst til barnehagen og uteareal. Barnehagen er offentlig. Det ønskelig at ny barnehage har kapasitet nok til å romme 46 barn.

Bebyggelsen
Det er i planforslaget foreslått laveste gesimshøyde på maks. 7,0 meter og høyeste gesimshøyde på maks. 9,5 meter for pulttak. For flate tak er maks. gesimshøyde 8,5 meter, og for saltak er maks mønehøyde 9,5 meter og maks. gesimshøyde er 7 meter. Bebyggelsen skal være i én etasje, og er planlagt med pulttak. Areal til barnehage på 2002 m2 kan utnyttes med inntil 35 % BYA.

Biladkomst og gang-/sykkelveg
Adkomst vil være tilnærmet lik dagens adkomst fra fv. 757. I dag har barnehagen to adkomster fra fylkesveien, som videreføres i nytt planforslag. I planforslaget åpnes det for gjennomkjøring mellom disse to kryssene via et enveiskjørt felt med sone avsatt til hent og bring. Dette enveiskjørte feltet med hent/bring-sone vil bli forholdsvis bratt. Fortau langs fylkesveien går allerede forbi planområdet i dag. Det er avsatt areal til en gangveg fra fortauet og frem til barnehagens inngangsparti.

Parkering
Vuku barnehage benytter i dag et større parkeringsareal like vest for planområdet. Denne vil fremdeles benyttes delvis som ansatte- og besøksparkering. Innenfor planområdet er det regulert inn både 6 stk. hent/bring-parkering, sykkelparkering for ansatte (1 per ansatt) og 2 handicap-parkeringsplasser ved inngangen.

Lek og uteopphold
Det skal være minimum 1200 m2 utelekområde i tilknytning til barnehagen hvorav 982m2 av utelekeområdet skal ligge sør for barnehagen innenfor areal O_BLK. Resten av utearealet kan dekkes opp av areal på nordøstsiden av barnehagen eller en annen hensiktsmessig plassering.
Frittstående boder/leke-hus kan utformes med flatt tak eller pulttak med gesimshøyde maks 3 m fra gjennomsnittlig planert terreng. De skal tilpasses de øvrige byggene i området i form, materialbruk og farge. Barnehageområdet skal inngjerdes.

Detaljert utomhusplan leveres sammen med byggesøknad etter at planen er vedtatt. Utomhusplanen skal vise bebyggelse med markering av innganger, atkomst og parkering, belysning, behandling av overflater, sitteplasser, lekeplasser med utstyr, areal for avfall, eventuelle støttemurer, beplanting (svartlistede planter skal unngås), samt andre arealavgrensende tiltak.

Universell utforming
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming av hele barnehageområdet.

Støy
For barnehagen og utendørs oppholdsarealer skal ekvivalent støynivå ikke overstige Miljøvern-departementets retningslinjer T-1442/2016. Støy ble utredet av SWECO, som har konkludert med at det ikke er nødvendig med tiltak mot støy.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
De mest aktuelle teamene i ROS-analysen er elveflom, trafikkulykker og grunnforhold/kvikkleire. Ingen av disse forholdene kommer under alvorligste risikokategori. Elveflom er tatt høyde for ved at planområdet skal heves i tråd med NVEs anbefalte minimum kotehøyde. Risikoen for trafikkulykker er redusert ved at området allerede er tilrettelagt med fortau og godt plasserte fotgjengerfelt langs fylkesvegen. I planforslaget legges det opp til trygg adkomst for myke trafikanter fra fortauet fram til inngangsporten langs gangvei. Norconsult har vurdert at planområdet ikke ligger innenfor faresonen for kvikkleireskred. Avbøtende tiltak i forhold til skred anses dermed å ikke være nødvendig.

Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner på tomta. Fylkeskommunen, som er regional kulturminnemyndighet, har ikke varslet behov for arkeologiske utgravinger ved varsel om planoppstart. De minner imidlertid om at varslingsplikten for hittil ukjente kulturminner jfr. kulturminneloven § 8 annet ledd skal videreformidles til dem som skal utføre arbeidet.

Naturmangfold
Planforslaget er ikke i konflikt med kjente registreringer av verneområder, viktige arter eller naturtyper basert på søk i Artskart og Naturbase. Areal er allerede bebygd og det er lite sannsynlig at det fins verdifull natur her. Rådmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget jfr. naturmangfoldloven § 8 er tilstrekkelig i forhold til denne saken.

Vann-, avløp-, energiløsninger
Kommunale vann- og avløpsledninger går gjennom tomta. Telenor har kabel på tomta, i jordtrase, gående fra nord/øst på tomta, og inn til hjørnet nord/øst på eksisterende barnehage. Parallelt med fylkesvei 757 ligger det 3 enkeltstolper, el master med lavspentnett. Disse må tas hensyn til ved utforming av ny vei. Overvann skal ledes i rør ut til elva.

Det er ikke behov for ny trafostasjon for området. Dagens trafostasjon ved Vuku skole har god nok dekning.

Utbyggingsavtale
Ikke aktuelt med utbyggingsavtale da det er kommunen selv som er forslagsstiller.

Grunnforhold og flom
Norconsult har på vegne av forslagsstiller utarbeidet en geoteknisk vurdering av planområdet. Grunnen er vurdert å bestå av friksjonsmateriale over marine avsetninger. Nærmeste kvikkleiresone ligger ca. 120 meter lengre opp på den andre siden av fv. 757. Topografien er slik at eventuelle ras vurderes ikke å ha potensiale for å treffe barnehagetomta. Det anbefales en befaring av tomta for kontroll av grunnforhold når undergrunns konstruksjoner er fjernet og byggegropa er åpent.

NVE har i forhåndsuttalelse anbefalt en minimums kotehøyde for barnehagen på 22,60 m.o.h (NN1954), noe som tilsvarer 22,75 m.o.h. (NN2000). Dette innebærer at planområdet skal fylles opp og heves slik at området kommer utenfor risikosone for 200-årsflom.

Planprosess
Medvirkning
Det ble holdt oppstartsmøte den 07.12.2016. Varsel om igangsettelse av planarbeid for Vuku Barnehage ble annonsert i avisen Innherred den 24.12.2016. Naboer og rettighetshavere i området ble tilskrevet med varsel om igangsettelse av planarbeid i brev datert 21.12.2016. Varsel om oppstart av planarbeid ble også kunngjort på kommunens hjemmeside.

Fire sektormyndigheter kom med innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet:

 1. Nord-Trøndelag fylkeskommune:
  - Universell utforming og tilgjengelig adkomst må sikres
  - Sikker adkomst for alle trafikanter må sikres
  - Tilstrekkelig og egnet uteoppholds-/lekeareal må sikres
  - Det foreligger ikke konflikt med kulturminner fra eldre eller nyere tid
   
 2. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
  - Ingen merknader på landbrukssiden
  - Påpeker at det er krav til støyutredning og evt. tiltak
  - Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform
  - Biologisk mangfold skal hensyntas
  - Vurdering av planen etter prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven må foreligge
  - Vurdering av tiltak for å unngå spredning av fremmede arter i anleggsperioden må foreligge
  - ROS-analyse er påkrevd
  - Områder med risiko skal avsettes som hensynssone
  - Styrking av barn og unges interesser i planleggingen skal sikres
  - Ingen merknader fra reindriftsavdelingen
   
 3. Statens vegvesen:
  - Ingen merknader
   
 4. Norges vassdrags- og energidirektorat:
  - Flomsonekart må hensyntas
  - Tilrådd kotehøyde for golvnivå ny barnehage er minimum 22,75 (NN2000)
  - ROS-analyse må inneha en nærmere vurdering av tiltaket mtp. kvikkleireskredfare
   

Vurdering:
Avvik fra gjeldende Reguleringsplan for Vuku sentrum:

§ 5 «På areal regulert til allmennyttig formål tillates oppført bygninger i 2 etasjer eller en etasje med sokkel innenfor følgende høyder:

 • Gesimshøyde maks. 7,5 m.

Begrunnelse:
Det er ønskelig å åpne for flere taktyper i planforslaget, og dermed har man satt ulike maksimalt tillatte gesimshøyder ut fra taktype. Det er i planforslaget foreslått laveste gesimshøyde på maks. 7,0 meter og høyeste gesimshøyde på maks. 9,5 meter for pulttak. For flate tak er maks. gesimshøyde 8,5 meter, og for saltak er maks mønehøyde 9,5 meter og maks. gesimshøyde er 7 meter. I praksis vil man ikke åpne for høyere bebyggelse enn det som allerede tillates i gjeldende reguleringsplan, der tillatt takhøyde er satt av maks. gesimshøyde (7,5 meter) og maks. tillatte takvinkel (mellom 18 og 35 grader). Maks. tillatte takvinkel i gjeldende plan er ganske høy og tyder på at denne i sin tid ble basert på bebyggelse med saltak

Fellesbestemmelser:
§10 a) «Takvinkelen fastsettes av planutvalget, og skal være mellom 18 og 35 grader. Planutvalget kan kreve at bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha lik takvinkel»

Begrunnelse:
Det er ønskelig med pulttak, og hele barnehagen på en etasje. Dette innebærer en lavere tak vinkel (5 grader) enn dagens reguleringsbestemmelser, men samsvarer med takutformingen på Vuku Barne og ungdomsskole, som ligger på andre siden av Fv. 757.

Fellesbestemmelser:
§10 c) «Høye forstøtningsmurer bør unngås. Eventuelle murer bygges så lave som mulig, og oppføres som tørrmur hvor det er statisk forsvarlig»

Begrunnelse:
For en bedre utnyttelse av hele området, ønskes det oppfylling av skrånede terreng, mellom dagens barnehage og parkeringsplass. Dette for å utnytte området, og for å få til et større lekeområde rundt den nye barnehagen. Oppfylling av det skrånede terrenget innebærer støttemurer mellom parkeringsplass og barnehagen, vest for barnehagen. Samt støttemur for å bygge opp det skrånede terreng mot hente/bringe gangsti, Nord/vest for barnehagen.

Helhetsvurdering:
Eksisterende barnehage i Vuku var opprinnelig bygd for å være klubbhus, ikke barnehage. Med ny regulering av området vil man åpne for en bebyggelse og utforming som er bedre tilpasset formålet og mer i tråd med moderne standard. I tillegg vil man få sikret gode uteområder i tilknytning til barnehagen. Hele arealet fylles opp i tråd med NVEs vurderinger, slik at barnehageområdet blir bedre rustet mot flom enn det er i dag. NVEs anbefalte kotehøyde på minimum 22,60 m.o.h. (høydegrunnlag: NN1954) er imøtekommet i planforslaget.

Planforslaget gjør tilstrekkelig rede for arealformål og rammer for tiltaket. Forhåndsuttalelser fra ulike sektormyndigheter er fulgt opp på en god måte. Byggehøyder og grad av utnytting er stort sett i tråd med gjeldende regulering og overordna kommuneplan. Bebyggelsen blir på én etasje med pulttak og utformes i samtidsarkitektur. Fasaden vil være gjenkjennelig i Vuku Oppvekstsenter, men med eget uttrykk.

Utearealet er tilstrekkelig stort ut fra departementets veileder for utforming av utearealer for barnehage. Det er positivt at hoveddelen av utearealet er lagt til sørsiden av bygget der det er gode solforhold, og hvor lekearealet er mest mulig skjermet fra støy og trafikk. Utforming av utearealet avklares nærmere i detaljert utomhusplan i forbindelse med søknad om byggetillatelse og skal avklare nærmere blant annet belysning, parkering, lekeplasser med utstyr, og beplantning. Inngjerding av barnehageområdet er sikret reguleringsbestemmelsene.

Universell utforming er sikret for hele barnehageområdet, og tilgjengelighet ved adkomst til barnehagen er sikret ved at det planlegges gangfelt frem til barnehageporten, og 2 HC-parkeringsplasser i adkomstområdet. Parkeringsareal er mer enn tilstrekkelig i og med at det i dag er et større regulert parkeringsområde like ved barnehagen som benyttes både i tilknytning til Vuku barnehage og til barne- og ungdomsskolen. Trafikksikkerheten vurderes å være god nok, da trygg adkomst for myke trafikanter er sikret både med fortau langs Fv. 757, og gangvei frem til barnehagen. Fotgjengerfelt over fylkesvegen har i dag hensiktsmessig plassering da man går ut fra at folk flest velger korteste veg mellom A og B.

Kommunen kjenner ikke til noen interessekonflikt i planområdet.

Konklusjon
Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn.


Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.05.2017 08:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS