Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.05.2017 - PS 31/17 Mindre endring - detaljregulering Lysthaugen syd

Saksbehandler : Per Anders Røstad

Arkivref : 2017/2047 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.05.2017 31/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Mindre endring av detaljregulering for Lysthaugen syd godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14

Vedlegg: 

  1. Revidert plankart datert 15.03.2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommune ønsker å gjøre to små endringer på detaljreguleringen for Lysthaugen syd.

Den første endringen gjelder et område nord-øst i planen hvor det er regulert et naturområde inntil en eksisterende boligtomt. Kommunen ønsker at dette område omreguleres til boligformål slik at det kan selges som tilleggsareal til boligtomten som grenser til området. På forslaget til revidert plankart er det lagt inn byggegrense fra senterlinje veg på 8 m. Dette er det samme som for resten av området. Frisiktsonen i krysset er også justert. Frisiktsonen er nå i henhold til vegvesenets håndbok N100 for adkomstveg i boligområde med fartsgrense 30 km/t (20X20 meter).

Illustrasjoner som viser ønsket endring
Den andre endringen som ønskes er innregulering av en ny planlagt tomtegrense nord i område B4. Denne endringen muliggjør også salg av tilleggsareal til tilgrensende tomt nord for planområdet.

Illustrasjon som viser ønsket endring
Innherred samkommune sendte endringsforslaget på høring med brev datert 24 mars 2017. Frist for uttalelse var 24. april 2017. Det er mottatt to høringsuttalelser:

  1. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 28.3.2017
    Fylkeskommunen har ingen merknader til foreslåtte endringer.
  2. Fylkesmannen i Nord Trøndelag
    Fylkesmannen har ingen merknader til endringen.

Vurdering:
De foreslåtte endringer er mindre tilpasninger i forhold til eksisterende situasjon i området. Den første endringen gjelder et område som hører naturlig til tilhørende boligtomt. Området er en smal stripe mellom planlagt veg og boligtomten som har liten verdi som offentlig naturområde.

Den andre endringen gjør at tomten, som ligger nord for endringen, kan kjøpe et tilleggsareal slik at det blir bedre adkomst til garasjen på egen tomt.

Rådmannens konklusjon er at disse endringene har minimale konsekvenser, og at endringene bidrar til en plansituasjon som er bedre i forhold til den etablerte utbygde sitasjonen som området har i dag. Det er ikke mottatt noen innvendinger, og endringene foreslås vedtatt. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 25.03.2022 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS