Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.12.2015

Møtested  : Møterommet, 3. etasje, Herredshuset - Merk møtested!
Dato         : 10.12.2015
Tid            : 09:00 - 10:05
Til stede   :  

Sak 88/15 ble behandlet før sak 87/15. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.  
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                    - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 83/15 Godkjenning av møteprotokoll 17.11.2015 Protokoll
PS 84/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 85/15 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel Saksframlegg Protokoll
PS 86/15 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 87/15 Andre saker - Protokoll
PS 88 /15 Detaljregulering for Teaterhus - ny behandling  Saksframlegg Protokoll

 

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 10.12.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Nei Ingen vara
Jorunn Dahling DNA Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 083/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.12.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. november 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. november 2015 godkjennes.

 

PS 084/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.12.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 085/15 Behov for sikringstiltak i Helgåa ved Vuku, Bredengberg - kommunal garanti for distriktsandel   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.12.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING: 

  1. Kommunestyret garanterer for en distriktsandel på 20 % av anleggskostnadene for sikringsarbeider med reparasjon og forlengelse av eksisterende mur like nedstrøms for brua i Vuku. Sikringsarbeidet utføres i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 127.000,- inkl mva.
  2. Distriktsandelen belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger

 

PS 086/15 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.12.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Sluttrapporten tas til orientering. 

 

 
PS 087/15 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.12.2015

BEHANDLING:  
Rådmannen v/Trond Selseth.

  • Det blir opplæring i Plan- og bygningsloven, del 2 Bygg, i komitéens møte 12. januar 2016.
  • Formannskapet gjorde tidligere i år vedtak om at Verdal kommune skal godkjennes som Trafikksikker kommune. Målet er at kommunen i løpet av 1. halvår 2016 skal være godkjent som Trafikksikker kommune.
    Trafikksikkerhetsutvalget blir eieren av selve prosessen.

Lederen:

Orienteringer/tema i komitéens møte 12. januar 2016:

  • Snøscootertraséer.
  • Temaplan sykkel.

I ovennevnte møte bes komitéens medlemmer komme med innspill til tema/befaringer som kan være aktuelle i tiden framover.

 

PS 088/15 Detaljregulering for Teaterhus - ny behandling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.12.2015

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING: 
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Det tilføyes ett nytt punkt under fellesbestemmelser:

1.5 Fortau:
Fortau langs Sørgata i øst og sør, med minimum bredde 2 meter, skal være etablert og ferdig opparbeidet før teaterhuset tas i bruk.

Forslag til detaljregulering for Teaterhus, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12


    Til toppen av siden

Publisert: 03.12.2015 13:57 Sist endret: 23.07.2021 10:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS