Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 14.02.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 14.02.2017
Tid            : 09:00 - 14:45 
Til stede   : 9 representanter


Møtet startet med befaring hos Verdalskalk AS i Tromsdalen. Først med en informasjonsdel i administrasjonsbygget – så en kort befaring på anlegget.

 

  
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 07/17 Godkjenning av møteprotokoll 17.01.2017 Protokoll
PS 08/17 Referatsaker Saksframlegg Protokoll
PS 09/17 Orientering om større innvesteringsprosjekter vann/avløp - Vann/avløp Volhaugvegen/Nordgata, ny vannforsyning Ulvilla og vann/avløp Fætten Saksframlegg Protokoll
PS 10/17 Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 11/17 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 12/17 Dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av to boligtomter og tilleggsareal til tomt fra 1721/46/3 Skjærset søndre - John Steinar Myhr Saksframlegg Protokoll
PS 13/17 Kommunedelplan Verdal by - 2017-2030 Saksframlegg Protokoll
PS 14/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.02.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  

 

PS 007/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. januar 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17. januar 2017 godkjennes.

 

PS 008/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 009/17 Orientering om større innvesteringsprosjekter vann/avløp - Vann/avløp Volhaugvegen/Nordgata, ny vannforsyning Ulvilla og vann/avløp Fætten
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Saken tas til orientering.

 

PS 010/17 Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.

 

PS 011/17 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.

 

PS 012/17 Dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av to boligtomter og tilleggsareal til tomt fra 1721/46/3 Skjærset søndre - John Steinar Myhr
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg innvilges dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av to boligtomter og et tilleggsareal til boligtomt.

Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2.

Søknad om fradeling av tomt nr. 2 på 1,5 dekar innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-4, jf. § 20-1. Parsellen godkjennes fradelt som boligtomt.

Søknad om fradeling av en parsell på ca. 340 m2 innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-4, jf. § 20-1. Parsellen godkjennes fradelt som tilleggsareal til boligeiendommen gnr/bnr 46/14. Det forutsettes at denne parsellen sammenslås med gnr/bnr 46/14, jf. Plan- og bygningslovens § 21-4.

Endelig delingstillatelse for tomt nr. 1 kan gis administrativt når forholdet til forurenset grunn er avklart, og evt. tiltaksplan er innsendt. 

 

PS 013/17 Kommunedelplan Verdal by - 2017-2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan satte fram følgende forslag:

  1. Alternativ til rådmannens pkt. 1: Punktet strykes.
  2. Området mellom Tindved/siloene og jernbanen reguleres til uteoppholdsareal – i tråd med planforslaget av 01.02.2016.

Høyre v/Oddleiv Aksnes satte fram følgende forslag:
I bestemmelser og retningslinjer, side 29, pkt. 2.14.1, 2. setning: Det tillates ikke detaljhandel, strykes.

Det ble først votert over AP sitt forslag pkt. 1. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over AP sitt forslag pkt. 2. Forslaget falt med 6 mot 3 stemmer.

Det ble så votert over Høyre sitt forslag. Forslaget ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling med de vedtatte endringer. Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
   
INNSTILLING:  
Det gjøres følgende endringer i plankart og bestemmelser:

  1. Byggegrenser langs nåværende Trønderbanen og nåværende industrispor tas ut, og bestemmelse § 1.6.1 justeres i iht. dette.
  2. I bestemmelser og retningslinjer, side 29, pkt. 2.14.1, 2. setning: Det tillates ikke detaljhandel, strykes.

Vedlagte kommunedelplanforslag, med ovennevnte endringer, legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.

Det mekles om følgende:

  • Parkeringsareal samt grøntareal/uteoppholdsareal mellom Tindved/siloene og jernbanen.
  • Småbåthavn med tilhørende bestemmelser/retningslinjer i §§ 1.9.8, 4.2.7 og 6.1.

Dersom mekling ikke fører fram tilrår Rådmannen at planen med overnevnte endringer vedtas, og at forhold det foreligger innsigelse til tas/skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at øvrig del av planen kan vedtas med rettslig bindende virkning, jf. Plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd. Det samme gjelder forslag til erstatningsareal for jernbanen sør for Bobyn.

 

PS 014/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.02.2017

BEHANDLING:  

  • Repr. Oddleiv Aksnes stilte spørsmål om framdrift av arbeidet med snøscooterleder.
    Petter Voll svarte på spørsmålet: Planen er snøscootertrasé vinteren 2018 hvis framdriften blir som forutsatt.
  • Repr. Anne Segtnan stilte spørsmål om hvordan vedtaket om markedsføring av boligtomter følges opp. Rådmannen besvarte spørsmålet.

     
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 13.01.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS