Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 14.03.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 14.03.2017
Tid            : 09:00 - 13:25
Til stede   : 9 representanter


Før ordinært møte var det rullestoldag i sentrum sammen med Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

  
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 15/17 Godkjenning av møteprotokoll 14.02.2017 Protokoll
PS 16/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 17/17 Plan for utvikling av Moeparken Saksframlegg Protokoll
PS 18/17 Verdal skatepark - Etablering av dekker, sittegrupper og belysning Saksframlegg Protokoll
PS 19/17 Leklemsåsen - Videre arbeid Saksframlegg Protokoll
PS 20/17 Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021 Saksframlegg Protokoll
PS 21/17 Detaljregulering Klinga steinbrudd Saksframlegg Protokoll
PS 22/17 Mindre endring av reguleringsplan Garnes Saksframlegg Protokoll
PS 23/17 Sluttbehandling av mindre endring av reguleringsplan for Storholmen hyttefelt  Saksframlegg Protokoll
PS 24/17 Detaljregulering Tinden Vest-mindre endring  Saksframlegg Protokoll
PS 25/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.03.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Torbjørn Sirum Fagansvarlig bygg  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 015/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14. februar 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14. februar 2017 godkjennes.

 

PS 016/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 017/17 Plan for utvikling av Moeparken   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

SP v/Kim T. Nessemo fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes inntil investeringsbehov for skolebygg er avklart.

Ved votering fikk utsettelsesforslaget 4 stemmer. 5 stemte mot.

Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot.
             
VEDTAK:   

 1. Moeparken rustes opp for inntil kr 5.000.000,- inkludert mva i samsvar med framlagte plan.
 2. Vestre del av parken, som vist i kartvedlegg, prioriteres.

 

PS 018/17 Verdal skatepark - Etablering av dekker, sittegrupper og belysning   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
 
 
  

PS 019/17 Leklemsåsen - Videre arbeid   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier om et eventuelt kjøp av areal.

 

PS 020/17 Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

SP v/Anne Segtnan fremmet følgende alternative forslag til Forsterking og asfaltering av fylkesveger:
FV 160, Skjækerfossen-Vera prioriteres før FV 170 Lein-Steinkjer grense.

Ved votering ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over rådmannens innstilling med vedtatte endring. Enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Verdal kommune har følgende innspill til prioriterte investeringer ved utarbeidelse av Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2023)

Strekningsvise investeringer uten bompenger:
FV 757, Havnekrysset Øst – Holbergkrysset
FV 759, Stiklestad - Steinkjer

Forsterkning og asfaltering av fylkesveger:
FV. 160, Skjækerfossen - Vera
FV170, Lein – Steinkjer grense
 
Nye gang/sykkelvegprosjekt:
FV 72, GS Vinne – Levring
FV 757, GS Vuku sentrum. 

 

 

PS 021/17 Detaljregulering Klinga steinbrudd   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Torbjørn Sellæg reiste spørsmål om sin habilitet da han arbeider i Sweco og er sjefen til personen som har utarbeidet planen for Frøseth AS.

Ved votering ble Torbjørn Sellæg enstemmig erklært inhabil. Jfr. Kommunelovens § 40 og forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Detaljregulering Klinga steinbrudd, sist rev. 24.02.2017, vedtas iht. plan og bygningslovens § 12-12

 

PS 022/17 Mindre endring av reguleringsplan Garnes   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Forslag til mindre endring av reguleringsplan Garnes, datert 10.09.2016, sist rev. 19.01.2017, vedtas i hht. plan og bygningslovens § 12-12 og § 12-14.

 

PS 023/17 Sluttbehandling av mindre endring av reguleringsplan for Storholmen hyttefelt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Storholmen hyttefelt vedtas i medhold av plan og bygningslovens § 12-12. Tre av de regulerte tomtene får ny plassering i terrenget. Dette gjelder tomtene B15, B16 og B19 I tillegg endres reguleringsbestemmelsens § 3.1.1 siste punktum. Bestemmelsen skal lyde som følger:

 • Maksimal mønehøyde settes til 5,0 m fra grunnmur- / pilarhøyde.

Dette punktet skal erstatte gjeldende siste punktum i § 3.1.1 i bestemmelsen.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 og § 12-14

 

PS 024/17 Detaljregulering Tinden Vest-mindre endring   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Forslag til mindre endring av detaljregulering Tinden vest, plankart datert 1/3 2017 og reguleringsbestemmelser datert 10/1 2017, vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og § 12-14.

 

PS 025/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.03.2017

BEHANDLING:   
Spørsmål fra Anne Segtnan:

 • Kartlegging av friluftsområder i kommunen – hva er den videre saksgang?
  Kommunalsjef Trond Selseth svarte:
  Fylkeskommunen har oppfordret kommunene i fylket til å foreta en kartlegging og verdisetting av sine friluftslivsområder innen utløpet av 2017. Miljøverndirektoratet har også satt som mål at alle kommuner skal ha gjort denne kartleggingen innen 2018. I forbindelse med nødvendig kartlegging av slike områder i forbindelse med snøscooterleder, ble det bestemt at man skulle kartlegge for hele kommunen. Dette er en kartlegging (ikke juridisk bindende) – bare en orientering til politikerne. Den skal være et bidrag i arbeidet med framtidig arealplanlegging.

Bård Kotheim orienterte om:

 • Fylkeskommunen har fått tilsagn fra Statens vegvesen på kr 1 000 000,- til lys langs gangveien på FV 166 Valum-Lein.
 • Verdal kommune har fått tilskudd på kr 720 000,- fra Statens vegvesen til belysning langs Elvepromenaden.
 • Trafikksikkerhetsmidler 2017. Verdal kommune har fått kr 500 000,- fra fylkeskommunen til gatelys og fortau strekningen Nordgata-Bakketun.

     
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 25.03.2022 13:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS