Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.03.2017 - PS 22/17 Mindre endring av reguleringsplan Garnes

Saksbehandler : Ingrid Okkenhaug Bævre

Arkivref : 2017/335 - /V1984001

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.03.2017 22/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til mindre endring av reguleringsplan Garnes, datert 10.09.2016, sist rev. 19.01.2017, vedtas i hht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser (4 brev/e-poster) – oppsummert og kommentert i saken.
  
Saksopplysninger:
Planforslaget er utarbeidet av Komplett Prosjektering AS på vegne av forslagsstiller Kenneth Skjerve.
Skjerve eier nabotomt til tomt gnr./bnr. 235/34 og han ønsker å kjøpe denne tomta av Verdal kommune.
Etter forespørsel fra forslagsstiller ønskes tomt 235/34 omregulert fra formål friområde til boligbebyggelse samtidig som tomt 235/66 omreguleres fra formål byggeområde til friområde.

Den mindre endringen av planen ble sendt på begrenset høring i hht. Plan- og byggesakssjefens vedtak den 17.01.17, sak 38/17.
Berørte parter ble tilskrevet med brev av 17.01.2017 og 24.01.2017. Sistnevnte brev ble utsendt da det viste seg at bestemmelsen om garasje var feil i tidligere utsendt brev med vedlagt plankart og bestemmelser.
Frist for uttalelse ble satt til 17.02.2017.

Det er mottatt følgende uttalelser:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 23.01.17 og 27.01.17
 2. Sametinget, 20.01.17 og 26.01.17
 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 01.02.17
 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal, 03.02.17
   

 

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 23.01.17 og 27.01.17
  Landbruksavdelingen, ingen merknader.
  Miljøvernavdelingen, ingen merknader.
  Kommunalavdelingen, ingen merknader.
  Reindriftsavdelingen, ingen merknader.
   
 2. Sametinget, 20.01.17 og 26.01.17
  Ingen merknader. Kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området.
   
  Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
   
  Kommentar:
  Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.
   
 3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 01.02.17
  Ingen merknader.
   
  Kulturminnefaglig uttalelse:
  Ingen merknader utover aktsomhets- og meldeplikten, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.
   
  Kommentar:
  Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.
   
 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal, 03.02.17.
  Ingen merknader.
   

Endring av planen etter høring
Ingen.

Vurdering:
Det er mottatt uttalelser fra 4 høringsparter. Ingen av høringspartene har merknader til reguleringsendringen.

Det har ikke kommet nye opplysninger i løpet av høringsperioden som endrer de vurderinger som ble gjort ved 1. gangs behandling.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at planforslaget vedtas. 

 

 

FØRSTE GANGS BEHANDLING 

UtvalgMøtedatoSaksnr.

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak

17.01.2017 38/17

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Garnes, datert 10.09.2016, legges fram for høring i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, tredje ledd.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 10.09.2016
 2. Plankart med reguleringsbestemmelser, datert 10.09.2016
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Reguleringsplan Garnes, ikrafttredelsesdato 16.02.1984

Saksopplysninger:

Bakgrunn
Planforslaget er utarbeidet av Komplett Prosjektering AS på vegne av forslagsstiller Kenneth Skjerve. Endelig planforslag ble mottatt kommunen den 10.01.2017.
Skjerve eier nabotomt til tomt gnr./bnr. 235/34 og han ønsker å kjøpe denne tomta av Verdal kommune.
Etter forespørsel fra forsvarsstiller ønskes tomt 235/34 omregulert fra formål friområde til boligbebyggelse samtidig som tomt 235/66 omreguleres fra formål byggeområde til friområde.

Planområdet
Garnes boligfelt ligger i Inndalen, ca. 18 km fra Verdal sentrum. I dag er de fleste av eiendommene regulert til byggeområder utbygd, men det er også en del bratte og vanskelig tilgjengelige tomter som kommunen ikke har fått solgt. De to tomtene som foreslås omregulert er gjenvokst med kratt og skog.

Kartskisse som viser de to tomtene saken gjelder

Planstatus
Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan Garnes med ikrafttredelsesdato 16.02.1984. Dette er en reguleringsplan som ifølge kommuneplanens arealdel fremdeles skal gjelde.

Reguleringsplan for Garnes

Planforslaget
Planforslaget legger til rette for at tomt 235/34 omreguleres fra formål friområde til boligbebyggelse samtidig som tomt 235/66 omreguleres fra formål byggeområde/boligbebyggelse til friområde.

Det legges til bestemmelser til planområdet:

 • %-BYA = 35 %
 • Boligbebyggelse kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 6,5 m og maksimal mønehøyde på 9,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.
 • Garasje kan oppføres med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Garasjer kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 m og maksimal mønehøyde på 5,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.
  Frittstående garasjer i tilknytning til boliger innenfor bebyggelse og anlegg og som ligger ved kommunal veg eller felles adkomstveg, kan plasseres med portvegg minimum 5,0 m fra vegkant eller sidevegg 2,0 m fra vegkant.
   

For øvrige forhold, se reguleringsbestemmelser for Garnes.

Grunnforhold
I hht. løsmassekart fra NGU ligger planområdet i et område med blokkhav.

Kulturminner
Det er ingen kjente registrerte fornminner i området.

Naturmangfold
Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. §8.

Planprosess
Medvirkning
Det er ikke gjennomført oppstartsmøte da det ble vurdert til ikke å være nødvendig i denne saken.

Vurdering:
Forslag om mindre endring av reguleringsplan Garnes legger til rette for at tomt 235/34 og 235/66 bytter formål. Tomt 235/34 får dermed formål boligbebyggelse og 235/66 får formål friområde.
For planområdet legges det til bestemmelser om % BYA, gesims- og mønehøyde og garasje. Dette er nye bestemmelser i forhold til Reguleringsbestemmelser for Garnes, med ikrafttredelsesdato 16.02.1984.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig belslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet fram til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt.

Grunnforholdene anses som gode, og kommunen kan ikke se at det er forhold som ikke er tilstrekkelig behandlet i planforslaget.

I og med at det fortsatt er en del tomter som ikke er solgt, så ser kommunen på det som positivt at tomt 235/34 omreguleres til formål boligbebyggelse og at formål friområde heller flyttes til tomta på andre siden av vegen.
Verdal kommune er også positive til endringen:
«Under forutsetning at det blir regulert ei anna tomt til lekeareal, har Verdal kommune ikke noe imot at Skjerve kjøper nabotomta. Det foreslåtte lekearealet blir større enn det eksisterende».

Det tilrås på dette grunnlag at planforslaget framlegges for høring.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.03.2020 08:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS