Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.03.2017 - PS 24/17 Detaljregulering Tinden Vest-mindre endring

Saksbehandler : Per Anders Røstad

Arkivref : 2013/5629 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.03.2017 24/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til mindre endring av detaljregulering Tinden vest, plankart datert 1/3 2017 og reguleringsbestemmelser datert 10/1 2017, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14

Vedlegg: 

 1. Plankart datert 1/3 2017
 2. Reguleringsbestemmelser datert 10/1 2017
 3. Høringsuttalelse fra Jonny Haldorsen, Tone Høyem og Rune Morten Haug
 4. Høringsuttalelse fra Ole Morten Larsen
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Andre høringsuttalelser.
 
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Detaljregulering for Tinden vest ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 30/11 2015, sak 107/15. I etterkant av vedtaket kom det inn klage fra naboer og naturvernforbundet som gikk på forhold knyttet til gang- og sykkeltrafikken i området.

Ved behandlingen av klagene i komite plan og samfunn den 15/3 2016, sak 20/16, ble det vedtatt at klagene delvis skulle tas til følge, og at det skulle startes opp et arbeid med en mindre endring av detaljreguleringen for å imøtekomme deler av klagene.

Klagene gikk i all hovedsak ut på forhold knyttet til gang- sykkeltrafikken i området. Den vedtatte planens mangel på regulert gang-/sykkelveg vestover mot Tindvegen (1), mangelen på «snarveg» nordover (2) og manglende fortau langs Kvislavegen (3).

Kartutsnitt for området

Planforslaget
Enhet for samfunnsutvikling utarbeidet et forslag til nytt plankart som inneholdt følgende endringer:

 1. Gangtrase gjennom lekeområdet er vist og sikret på plankartet.
 2. Gang- og sykkel traseen gjennom feltet er endret fra en separat gang- og sykkelveg, parallelt med den regulerte vegen i øst, til regulert fortau og gang- og sykkelveg gjennom feltet.
 3. Regulert fortau langs Kvislavegen
   

Høring.
Planforslaget er framlagt for høring i samsvar med Plan- og byggesakssjefens delegerte vedtak 10.01.2017. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 23/1 2017
  Fylkesmannens fagetater har ingen merknader til endringene.
   
 2. Nord Trøndelag fylkeskommune, datert 01.02.2017
  Fylkeskommunen har ingen merknader til de foreslåtte endringene.
   
 3. Bane NOR, datert 31/1 2017
  Bane NOR har ingen merknader til endringene i mottatte planforslag.
   
 4. Jonny Haldorsen, Tone Høyem og Rune Morten Haug
  Uttalelsen er fra beboerne i Tindvegen 30 og 32, naboer til planområdet. Gang og sykkelveien er i dag meget nær deres eiendom og bygninger. De aksepterer ikke at en gang og sykkelsti kommer enda nærmere deres eiendom og hus.
  Det tiltenkte hus B4 er det etter deres mening ikke plass til. For trangt rundt huset, og liten og dårlig utforming på tomta. Dette bør fjernes fra plan.
   
  Naboene kommer med følgende forslag til forbedringer før planen vedtas.
  - Hus B4 på plantegning rev.10,01.17. fjernes fra plan, og gang og sykkelvei går som i dag.
  - Gang og sykkelvei legges på østsiden av hus B4 slik som på tidligere plan. Dette vil bedre gang og sykkeltrafikk til og fra en eventuell utbygging øst for Tinden Vest.
   
  Kommentar:
  I forslaget som nå legges frem for sluttbehandling er den regulerte gang og sykkelvegen flyttet 1,5 meter lengre øst fra tomtegrensen til gnr 20 bnr 98. Dette gir noe bedre plass mellom eiendommen og gang- og sykkelvegen. Boligtomten på B4 er en noe trang tomt, men ikke verre enn at det er fult mulig å utnytte den til boligbebyggelse.
   
  Utsnitt som viser endring av gang- og sykkelveg
   
 5. Ole Morten Larsen, datert 27/2 2017
  Ole Morten Larsen er nabo til planområdet i Tindvegen 36. Han savner en gangsti fra område B3 til hoved-gangstien. Folk i dag går ikke så lange omveier. De nærmeste naboene ønsker ikke trafikk over sine eiendommer.
   
  Mener også at huset i B4 er missplassert. Huset vil ødelegge inngangsportalen til dette nye byggefeltet. Det er bedre å bruke denne trekanten til et trivelig grøntområde og la gangstien gå midt igjennom.
   
  Kommentar:
  Når det nå er regulert gangtraseer fra de interne vegene i feltet mot både Tindvegen og Kvislavegen, er det ingen grunn til at gangtrafikken skal foregå over de private eiendommene som grenser til planområdet.
   

Endringer etter høring.
Etter høring er det gjort følgende endringer i plandokumentene:

Plankart:
Område regulert til gang- og sykkelveg i nord (0_GS) er justert 1,5 meter østover for å skape mer plass mot bebyggelsen på gnr 20 bnr 98.

Vurdering:
Endringen av reguleringsplanen er av begrenset omfang i forhold til planen som ble vedtatt i 2015. Hovedformålet med endringene har vært å oppnå bedre detaljering for gjennomgående gang- og sykkeltrafikk.

Fortauet langs Kvislavegen er nå sikret i plankartet på nordsiden av vegen. Dette gjør at et eventuelt fremtidig fortau ikke berører eksisterende boligbebyggelse sør for Kvislavegen.

Regulert gangveg mot Tindvegen i øst sikrer nå en snarveg fra feltet østover.

Istedenfor å regulere en separat gang- og sykkelveg nord-sør, parallelt med den interne vegen i feltet, reguleres det nå fortau langs denne interne vegen. Vegen reguleres nå med fortau for å skille de gående og syklende fra biltrafikk. Denne interne vegen vil bli lite trafikkert, noe som gjør det mulig med en deling av areal, og samtidig få en god forbindelse for gående og syklende nordover mot Verdal sentrum.

Rådmannen innstiller på at endringsforslaget vedtas. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.03.2020 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS